KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Đâu là công cụ vẽẽ đường gâấp khúc?

A.

B.

C.

D.

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2: Đâu là nút lệnh dùng để lưu bài vẽẽ?

A.

B.

C.

D.

Thứ hai, ngày 08 tháng 10 năm 2019

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Xoay hình
a) Vẽẽ chiếếc đèn ông sao thẽo mẫẽu.

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Xoay hình
b) Sao chép thếm một sôế chiếếc đèn ông sao, di chuy ển
vào các vị trí thích hợp trến bài vẽẽ

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Xoay hình
c) Thực hiện xoay hướng đèn ông sao thẽo hướng dẫẽn
Bước 1: Nháy chọn Sẽlẽct,
chọn hình ngôi sao cẫần xoay.
Bước 2: Chọn Rotatẽ.
Bước 3: Chọn hướng muôến
xoay từ danh sách.

1. Xoay hình
c) Thực hiện xoay hướng đèn ông sao thẽo hướng dẫẽn
Hình gôếc

Rotatẽ right 900

Rotatẽ 1800
Rotatẽ lẽf 900

Flip vẽrtcal

Flip horizontal

2. Viếết chữ lến hình
Mở bức vẽẽ Con diếầu, gõ tến ẽm và lớp ẽm lến góc trái trến
cùng của bức vẽẽ. Lưu bài vẽẽ vào thư mục của ẽm.
Bước 1: Chọn
Homẽ.

trong thẻ

2. Viếết chữ lến hình
Mở bức vẽẽ Con diếầu, gõ tến ẽm và lớp ẽm lến góc trái
trến cùng của bức vẽẽ. Lưu bài vẽẽ vào thư mục của ẽm.

Bước 2: Di chuyển con trỏ
đếến vị trí cẫần viếết chữ, nháy
chuột.

2. Viếết chữ lến hình
Mở bức vẽẽ Con diếầu, gõ tến ẽm và lớp ẽm lến góc trái trến
cùng của bức vẽẽ. Lưu bài vẽẽ vào thư mục của ẽm.
Bước 3: Chọn cỡ chữ, màu
chữ, phông chữ.
MINH 4/1

Bước 4: Gõ nội dung lến hình
vẽẽ rôầi nháy chuột ra ngoài
hình.

2. Viếết chữ lến hình
Khi viếết chữ lến hình, nếếu
chọn chếế độ
thì
màu nếần của chữ sẽẽ có màu ở
ô Color 2.
MINH 4/1

Nếếu chọn chếế độ
thì màu nếần của chữ sẽẽ trong
suôết.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1. Em hãy vẽẽ hình chiếếc đôầng hôầ thẽo hình a, rôầi sao chép ra
hai chiếếc đôầng hôầ mới. Sử dụng công cụ lật hình, lật kim giờ,
kim phút để được hai chiếếc đôầng hôầ như hình b và hình c.

a)

b)

c)

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
2. Em hãy vẽẽ tổ chim thẽo mẫẽu. Tô màu và gõ tến ẽm, tến lớp ẽm
vào góc phải trến cùng của bài vẽẽ. Lưu bài vẽẽ với tến To chim
trong thư mục của ẽm trến máy tnh.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
Trao đổi với bạn, vẽẽ bức tranh có chủ đếầ Ngôi trường của ẽm.
Vẽẽ thếm cổng trường, viếết tến trường ẽm lến cổng trường.
Đặt tến cho bài vẽẽ rôầi lưu vào thư mục của ẽm trến máy tnh.

 Em có thể xoay chi tếết hoặc toàn bộ hình vẽẽ
thẽo chiếầu hướng khác nhau như:
+ Xoay sang bến phải 90 độ (Rotatẽ right 900)
+ Xoay sang bến trái 90 độ (Rotatẽ lẽf 900)
+ Xoay 180 độ (Rotatẽ 1800)
+ Lật thẽo chiếầu dọc (Flip vẽrtcal)
+ Lật thẽo chiếầu ngang (Flip horizontal).
 Em có thể viếết chữ, thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ
và màu sắếc chữ tùy ý.


Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.