PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN MỎ CÀY BẮC
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN 2

LỚP : 22

THỰC HIỆN: VÕ THỊ THU THỦY

Thứ năm , ngày 2 tháng 1 năm 2020
Toán

Kiểm tra bài cũ:
Viết các tổng sau dưới dạng tích:
a) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =
b) 5 + 5 + 5 = 5 x 3

2x5

Thứ năm , ngày 2 tháng 1 năm 2020
Toán

BẢNG NHÂN 2
2 được lấy 1 lần, ta viết:
2x1= 2
2 được lấy 2 lần, ta có:
2x2= 2+2= 4
vậy : 2 x 2 = 4
2 được lấy 3 lần, ta có:
2x3= 2+2+2= 6
vậy : 2 x 3 = 6

2x1=2
2x2=4
2x3=6
2x4=8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20

Thứ năm, ngày 2 tháng 1 năm 2020
Toán

BẢNG NHÂN 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2
2
2
2
2
2
2
2

x 3
x 4
x 5
x 6
x 7
x 8
x 9
x 10

=
=
=
=
=
=
=
=

6
8
10
12
14
16
18
20

Thứ năm, ngày 2 tháng 1 năm 2020
Toán

BẢNG NHÂN 2
2 x 1 = 2
2 x 2 =

4

2
2
2
2
2
2
2
2

6
8
10
12

x 3
x 4
x 5
x 6
x 7
x 8
x 9
x 10

=
=
=
=
=
=
=
=

14
16
18
20

Thứ năm , ngày 2 tháng 1 năm 2020
Toán

95

BẢNG NHÂN 2

Bài tập
1 Tính nhẩm
2x2= 4
2x4= 8
2 x 6 = 12

2 x 8 = 16
2 x 10 = 20
2x1= 2

2x7=
2x5=
2x9=
2x3=

14
10
18
6

Thứ năm, ngày 2 tháng 1 năm 2020
Toán

BẢNG NHÂN 2
Bài tập
2

Mỗi con gà có hai chân. Hỏi 6 con gà có
bao nhiêu chân ?

Tóm tắt
1 con gà: 2 chân
6 con gà: …chân?

Giải
Số chân của 6 con gà có là:
2 x 6 = 12 (chân)
Đáp số: 12 chân.

Thứ năm , ngày 2 tháng 1 năm 2020
Toán

BẢNG NHÂN 2
Bài tập
3

Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

2

4

6

8

10

12 14

16

18 20

2x3 = 6

2 x 6 = 12

2 x 8 = 16

2 x 7 = 14

2 x 5 = 10

2 x 9 = 18

Dặn dò:

- Ôn lại bảng nhân.
- Chuẩn bị bài : Luyện tập.

Chúc quý thầy, cô giáo sức khoẻ và
hạnh phúc.
Chúc các em chăm ngoan và
học giỏi


Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.