PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY BẮC
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC MỸ TRUNG

GIÁO VIÊN: PHAN THỊ HOA PHƯỢNG
LỚP: 5/1

KIỂM TRA BAØI CŨ:

HÌNH TAM GIAÙC

1

2

3

4

Haõy neâu teân ñaùy vaø ñöôøng cao
töông öùng cuûa hình tam giaùc ABC.
A

B

H

C

Hãy nêu tên các góc và các
cạnh của hình tam giác?
M

P

N

N

Đố bạn:
Trông xa như hình mắc áo
Chiếc mắc áo mẹ phơi hằng ngày.
Hãy đoán xem tên hình là gì?

Toaùn

Muoán tính dieän tích hình tam giaùc ta
laáy ñoä daøi ñaùy nhaân vôùi chieàu cao
(cuøng moät ñôn vò ño) roài chia cho 2.

Muoán tính dieän tích hình tam giaùc ta
laáy ñoä daøi ñaùy nhaân vôùi chieàu cao
(cuøng moät ñôn vò ño) roài chia cho 2.
E

S = ah
h
D

H

a

hay
C

:2

ah
S =
2

( S laø dieän tích, a laø ñoä daøi ñaùy, h laø chieàu cao )

Choïn ñaùp aùn ñuùng!
Hình tam giaùc ABC coù độ dài ñaùy daøi
4 cm, chieàu cao laø 3 cm. Dieän tích hình
tam giaùc ABC laø:
a) 12 cm
c) 1 cm2

2

2

b) 6 cm
d) 7 cm2

Caùch thöïc hieän: 4 x 3 = 6 (cm2 )
2

Choïn ñaùp aùn ñuùng!
Hình tam giaùc MNP coù độ dài ñaùy
20 cm, chieàu cao laø 8 cm. Dieän tích
hình tam giaùc MNP laø:
2

a) 160 cm
b) 14 cm2

c) 80 cm 2
d) 320 cm2

Caùch thöïc hieän: 20 x 8 = 80 (cm2 )
2

Tính diện tích hình tam
giác:
a: 5m
h: 24dm

1./ Moät mieáng ñaát hình tam giaùc

coù độ dài ñaùy laø 36m vaø chieàu cao
laø 14m. Tính dieän tích mieáng ñaát
hình tam giaùc ñoù?

Moät mieáng ñaát hình tam giaùc coù độ dài
ñaùy laø 36m vaø chieàu cao laø 14m. Tính
dieän tích mieáng ñaát hình tam giaùc ñoù?
Giaûi

Toùm taét

Dieän tích mieáng ñaát hình tam
giaùc laø:

a: 36 m
h: 14 m
2

S: ….. ? m

36 x 14
2
= 252 (m )
2
Ñaùp soá: 252 m2

“Ai nhanh hôn!”

Ai laøm nhanh nhaát seõ laø ngöôøi thaéng cuoäc!

Cuûng coá
 Neâu laïi quy taéc tính dieän tích
hình tam giaùc.
 Coâng thöùc tính dieän tích
hình tam giaùc.

Daën doø
Veà nhaøø oân laïi quy taéc, coâng
thöùc tính dieän tích hình tam
giaùc

Tính dieän tích cuûa hình tam giaùc coù
ñoä daøi ñaùy laø a, chieàu cao laø h

a

1,5m
6dm
10m

h

8m

S
2

6m

2

3dm

9dm

0,5m

2

5m


Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.