B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TR NG ðI H
C NÔNG NGHIP HÀ N I
----------

----------

NGUY N ðC HU
N

BÀO CH

TH
NGHIM VÀ

NG DNG CAO M¤T ð NG V¤T TRONG PHÒNG BNH LN CON
PHÂN TRNG TI TRI ANH ðÀO T
T HI

N – M S - VĂN GIANG – HƯNG YÊN

LU¤N VĂN THC SĨ NÔNG NGHIP

Chuyên ngành : THÚ Y
Mã sµ

: 60.62.50

Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS. BÙI TH THO

HÀ N I - 2010

LI CAM ðOAN

Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu,
kt qu
nêu trong lun văn là trung thc và chưa t

ng ñ
c ai công b trong b

t kì công trình nào khác.
Tôi xin cam ñoan r¤ng các thông tin trích dn trong lun văn ñu ñã ñ
c ch rõ ngun gc. Mµi s giúp ñ§ ñã ñ
cc
m ơn.

Tác gi
lun văn

Nguy n ðc Hun

Tr ng ði hc Nông nghip Hà N
i – Lun văn thc sĩ nông nghip ............ i

LI CM ƠN
ð
hoàn thành ñ
tài này, ngoài s

c¤ gng ca bn thân, tôi còn nhn

ñ c rµt nhi
us

quan tâm giúp ñ§ ca các thy cô giáo và ñng nghip.
Tr c ht tôi xin bày t li cm ơn sâu sc ti PGS.TS. Bùi Thi Tho Khoa
Thú y tr ng ði Hc Nông Nghip Hà N
i, ng i ñã tn tình h ng dn giúp ñ§ tôi trong su¤t quá trình th

c hin ñ
tài.
Xin chân thành cm ơn các thy cô giáo trong Vin ñào to sau ñi hc,
Ban ch nhim Khoa Thú y, B
môn D c - N
i Chn Khoa Thú y, Tr ng ði Hc Nông Nghip Hà N
i ñã giúp ñ§, to ñi
u kin trong su¤t thi gian hc tp cũng như trong thi gian th

c hin ñ
tài.
Xin chân thành cm ơn Phòng bào ch b
môn D c - N
i Chn Khoa Thú Y Tr ng ði hc Nông Nghip 1 Hà N
i, Tri ln nái ngoi ca anh ðào Tµt Hin xã ðông Co - h. Khoái Châu - T.
Hưng Yên ñã giúp ñ§ tôi trong quá trình nghiên cu, th

c hin thí nghim, thu thp s¤ liu ti cơ s .

Xin chân thành cm ơn!
Hà N
i, ngày 6 tháng 11 năm 2010
Tác gi

Nguy-n ðc Hu n

Tr ng ði hc Nông nghip Hà N
i – Lun văn thc sĩ nông nghip ............ ii

MC LC
Li cam ñoan

i

Li c
m ơn
Mc lc

ii
iii

Danh mc ch vit tt

v

Danh mc b
ng
Danh mc biu ñ

vi
vii

1

M ð!U

1

1.1

Tính cp thit ca ñ tài

1

1.2

Mc ñích ca ñ tài

3

1.3

Ý nghĩa khoa hµc và ý nghĩa thc tin ca ñ tài.

3

2

T"NG QUAN TÀI LIU

5

2.1

Nhng hiu bit cơ b
nvd
c liu
D-ng ch phm (d-ng thuc)

5

2.2
2.3

Bnh l
n con phân trng - LCPT

3

ð#I T NG - N I DUNG - NGUYÊN LIU VÀ PHƯƠNG

10
12

22
22

3.2

PHÁP NGHIÊN CU
ði t
ng
N!i dung

3.3

Nguyên liu

22

3.4

Phương pháp nghiên cu

23

4

KT QU VÀ THO LU¤N

26

4

KT QU VÀ THO LU¤N

27

4.1

27

4.1.1

Kt qu
bào ch th" nghim các d-ng ch phm t mt bò
Bào ch th" nghim ch phm CKMB

4.1.2

Bào ch th" nghim ch phm d#ch MBCð

29

3.1

22

27

Tr ng ði hc Nông nghip Hà N
i – Lun văn thc sĩ nông nghip ............ iii

4.2

Kt qu
phòng th" nghim bnh LCPT ca các ch phm cao mt


30

4.2.1

ðiu tra tình hình bnh LCPT ca tr-i

30

4.2.2

K$t qu phòng th% nghi&m b&nh LCPT c'a các ch$ ph*m
t+ d-ch m.t bò

38

5

KT LU¤N - T/N TI - ð0 NGH

63

5.1

Kt lun

63

5.2

Tn t-i

63

5.3

ð ngh#

64

TÀI LIU THAM KHO

65

Tr ng ði hc Nông nghip Hà N

i – Lun văn thc sĩ nông nghip ............ iv

DANH MC CÁC CH1 VI

T TT
CKMB

Cao khô mt bò

MBCð

Mt bò cô ñ$c

LCPT

L
n con phân trng

YHCT
cs

Y hµc c% truyn
c!ng s

Tr ng ði hc Nông nghip Hà N
i – Lun văn thc sĩ nông nghip ............ v

DANH MC BNG
STT
3.1.
4.1.
4.2:
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

TÊN BNG
Liu l
ng các ch phm t mt bò phòng bnh LCPT:
Kt qu
bào ch th" nghim cao khô mt bò
Kt qu
bào ch th" nghim d#ch MBCð
Kt qu
ñiu tra bnh LCPT t-i tr-i 6 tháng cui năm 2009 và 6
tháng ñ(u năm 2010
Kt qu
ñiu tra bnh LCPT t-i tr-i theo nhóm tu%i
ñn 21 ngày tu%i) .
Kt qu
phòng th" nghim bnh LCPT ca các nng ñ! CKMB.
T) l không mc bnh,
nh h *ng ca các nng ñ! CKMB ñn
kh
năng tăng trµng ca l
n.
Kt qu
phòng th" nghim bnh LCPT ca d#ch MBCð.
T) l không mc bnh,
nh h *ng ca các nng ñ! d#ch MBCð
ñn kh
năng tăng trµng ca l
n.
So sánh hiu qu
phòng bnh LCPT ca CKMB và d#ch MBCð.

TRANG
25
28
29

32
(t sơ sinh
34
41

46

50

55

58


Tài liệu liên quan
Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.