TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
CƠ SỞ II TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------***-------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH
LỰA CHỌN NHÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ LOGISTICS
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Họ và tên sinh viên: Phạm Trần Thiên Trang
Mã sinh viên: 1601015537
Lớp: DC55KTN14
Khóa: 55
Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Quốc Trung
Mã KLTN: 198

TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2019

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
CHƯƠNG I TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU............................................... 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................... 1
1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu ......................................................................... 3
1.2.1 Tình hình nghiên cứu nước ngoài ................................................................... 3
1.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước .................................................................... 5
1.3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................... 6
1.3.1 Mục đích nghiên cứu ...................................................................................... 6
1.3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu ..................................................................................... 6
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................... 7
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................... 7
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................ 7
1.5 Câu hỏi nghiên cứu .............................................................................................. 7
1.6 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 7
1.7 Đóng góp mới và ý nghĩa của nghiên cứu ........................................................... 8
1.8 Bố cục của khóa luận tốt nghiệp ......................................................................... 8
Sơ kết chương 1 ......................................................................................................... 9
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT ... 10
2.1 Khái niệm về dịch vụ logistics ........................................................................... 10
2.2 Tổng quan về ngành chế biến thực phẩm ......................................................... 11
2.2.1 Khái niệm và đặc điểm ngành chế biến thực phẩm ....................................... 11
2.2.2 Tiềm năng phát triển ngành chế biến thực phẩm ........................................... 13
2.3 Cơ sở lý luận về hành vi tiêu dùng của khách hàng doanh nghiệp ................. 15
2.3.1 Định nghĩa về hành vi tiêu dùng của khách hàng tổ chức .............................. 19
2.3.2 Tiến trình ra quyết định tiêu dùng của khách hàng tổ chức ........................... 21
2.4 Các mô hình nghiên cứu về ý định hành vi của tổ chức ................................... 21
2.4.1 Mô hình lý thuyết hành vi hợp lý (Theory of Reasoned Action-TRA) .......... 21

2.4.2 Mô hình lý thuyết hành vi có kế hoạch (Theory of Planned Behavior- TPB) .23
2.4.3 Mô hình SERVQUAL về chất lượng dịch vụ ................................................24
2.5. Một số nghiên cứu liên quan đến lựa chọn NCC dịch vụ logistics ..................25
2.5.1 Nghiên cứu của Ankit Vijayvargiya và cộng sự (2010) .................................25
2.5.2 Nghiên cứu của Mentzer và cộng sự (1999)...................................................26
2.5.3 Nghiên cứu của Edward J. Anderson (2011)..................................................26
2.5.4 Nghiên cứu của Robert Darling và cộng sự (2014) ........................................26
2.6 Giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu đề xuất ....................................27
2.6.1 Giả thuyết nghiên cứu ...................................................................................27
2.6.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất ..........................................................................30
Sơ kết chương 2 ........................................................................................................31
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....................................................33
3.1 Quy trình nghiên cứu .........................................................................................33
3.2 Phương pháp thu thập dữ liệu ...........................................................................34
3.3 Thiết kế nghiên cứu ............................................................................................35
3.3.1 Xây dựng thang đo ........................................................................................35
3.3.2 Thiết kế bảng hỏi...........................................................................................41
3.3.3 Chọn mẫu ......................................................................................................41
3.4 Phương pháp phân tích dữ liệu thống kê ..........................................................42
3.4.1 Kiểm định độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha ..........42
3.4.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA ..................................................................43
3.4.3 Phân tích tương quan Pearson........................................................................44
3.4.4 Phân tích hồi quy tuyến tính bội và kiểm định mô hình .................................45
3.4.5 Kiểm tra các giả định hồi quy ........................................................................47
Sơ kết chương 3 ........................................................................................................48
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..........................................49
4.1 Loại bỏ những bảng trả lời không phù hợp ......................................................49
4.2 Mô tả mẫu nghiên cứu.......................................................................................49
4.2.1 Kết cấu mẫu chia theo loại hình doanh nghiệp ...............................................49

4.2.2 Kết cấu mẫu theo quy mô doanh nghiệp ....................................................... 50
4.2.3 Kết cấu mẫu theo mức độ thường xuyên hợp tác........................................... 50
4.2.4 Kết cấu mẫu theo thời gian hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ logistics ......... 51
4.3 Kiểm định đọ tin cậy của thang đo ................................................................... 52
4.3.1 Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha ....................................................... 52
4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá .......................................................................... 54
4.4 Hồi quy tuyến tính ............................................................................................. 58
4.4.1 Phân tích tương quan hệ số Pearson ............................................................. 58
4.4.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội và phương trình hồi quy ............................. 59
4.4.3 Kiểm tra các giả định hồi quy ....................................................................... 62
4.4.4 Kiểm định giả thuyết .................................................................................... 64
4.4.5 Phân tích ảnh hưởng của các biến ................................................................. 66
Sơ kết chương 4 ....................................................................................................... 67
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO KHẢ
NĂNG ĐÁP ỨNG HÀNH VI LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
LOGISTICS CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ............................................................................... 68
5.1 Kết luận về kết quả nghiên cứu......................................................................... 68
5.2 Một số đề xuất nhằm nâng cao khả năng đáp ứng hành vi lựa chọn nhà cung
cấp dịch vụ logistics của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại thành phố Hồ
Chí Minh .................................................................................................................. 69
5.2.1 Độ tin cậy của dịch vụ .................................................................................. 69
5.2.2 Dịch vụ chăm sóc khách hàng....................................................................... 70
5.2.3 Chất lượng dịch vụ ....................................................................................... 71
5.2.4 Giá cả dịch vụ............................................................................................... 72
5.2.5 Độ đáp ứng của dịch vụ ................................................................................ 74
5.2.6 Mối quan hệ với NCC dịch vụ ...................................................................... 75
5.3 Hạn chế của nghiên cứu và đề xuất nghiên cứu trong tương lai ..................... 76
5.3.1 Hạn chế của nghiên cứu ................................................................................ 76

5.3.2 Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo ..............................................................76
Sơ kết chương 5 ........................................................................................................77
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.