Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????

PHAÀN I
GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ COÂNG TY TNHH SXTMDV VIEÄT HAØ
I-Quùa trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa coâng ty:
An Giang laø tænh naèm ôû khu vöïc thöôïng nguoàn coù nguoàn nöôùc ngoït doài daøo
quanh naêm,thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån ngaønh noâng nghieäp,ñaëc bieät laø ngaønh nuoâi
troàng thuyû saûn.An Giang ñaõ taän duïng theá maïnh naøy ñeå phaùt trieån ngaønh nuoâi troàng
thuyû saûn,laøm cho saûn löôïng haøng thuyû saûn trong nhöõng naêm gaàn ñaây khoâng ngöøng
taêng leân,daàn daàn trôû thaønh vuøng cung caáp nguyeân lieäu chuû yeáu cho ngaønh saûn xuaát
cheá bieán vaø xuaát khaåu haøng noâng saûn ñaëc bieät laø maët haøng caù tra,keùo theo söï phaùt
trieån maïnh meõ cuûa neàn kinh teá thöông maïi tænh naøy.
Tröôùc tình hình ñoåi môùi vaø phaùt trieån cuûa tænh nhaø,cuøng vôùi ñònh höôùng phaùt
trieån neàn kinh teá ñaát nöôùc Coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haø chính thöùc ñöôïc thaønh
laäp,giaáy pheùp kinh doanh soá 1600754480 do sôû keá hoaïch ñaàu tö tænh An Giang caáp
ngaøy 05/05/2003.
Coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haø coù tö caùch phaùp nhaân,coù con daáu
rieâng,haïch toaùn ñoäc laäp,truï sôû chính ñaët taïi soá 57/38A Traàn Quang Khaûi,Phöôøng Myõ
Thôùi,Thaønh Phoá Long Xuyeân,Tænh An Giang.
II-Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cô baûn cuûa coâng ty:
1-Chöùc naêng:
Coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haøcoù chöùc naêng kinh doanh mua baùn,cheá
bieán haøng noâng thuyû saûn – nuoâi troàng thuyû saûn vaø vaän chuyeån haøng hoaù.
2-Nhieäm vuï – quyeàn haïn:
Coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haø hoaït ñoäng theo cheá ñoä haïch toaùn kinh
doanh theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa,laáy hieäu quaû saûn xuaát vaø nhieäm vuï phaùt
trieån kinh teá xaõ hoäi laøm muïc tieâu hoaït ñoäng, phaùt huy cao nhaát tính naêng saùng taïo
cuûa ngöôøi lao ñoäng.Töï trang traõi buø ñaép caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty,laøm nghóa vuï ñoái
vôùi nhaø nöôùc ñaûm baûo ñôøi soáng vaø coâng aên vieäc laøm cho caùn boä coâng nhaân vieân vaø
laøm giaøu cho coâng ty.Coâng ty coù nhöõng quyeàn haïn vaø nh9ieäm vuï cô baûn sau:
2.1-Quyeàn haïn:
Coù quyeàn chuû ñoäng veà taøi chính nhaèm phuïc vuï cho saûn xuaát treân cô sôû baûo toaøn
vaø phaùt trieån cuûa coâng ty.
Coù quyeàn löïa choïn quy trình coâng ngheä vaø quy moâ saûn xuaát nhaèm thöïc hieän
phöông aùn kinh doanh coù hieäu quaû nhaát. Ñaûm baûo veä sinh coâng ngheä vaø an toaøn lao
ñoäng.
Ñöôïc pheùp kyù keát vaø thöïc hieän caùc hôïp ñoàng kinh teá vôùi nöôùc ngoaøi theo luaät
phaùp cuûa nhaø nöôùc vaø coâng öôùc quoác teá.

SVTT: Traàn Thò Oanh

Trang 1

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????

Ñöôïc ñaët vaên phoømh ñaïi dieän,chi nhaùnh ôû trong vaø ngoaøi nöôùc theo caùc quy
ñònh cuûa nhaø nöôùc vieät namvaø cuûa nöôùc sôû taïi.Ñöôïc thu thaäp vaø cung caáp thoâng tin veà
kinh teá vaø thò tröôøng theá giôùi.
Coâng ty coù quyeàn toå chöùc thu mua,vaän chuyeån,baûo quaûn,döï tröõ,cheá bieán,xuaát
nhaäp khaåu caùc maët haøng noâng thuyû saûn….theo giaáy pheùp kinh doanh cuûa coâng ty.
2.2-Nhieäm vuï:
coâng ty coù nhieäm vuï quaûn lí vaø söû duïng caùc bguoàn voán,phaùt trieån voán,thöïc hieän
nghóa vuï ñoái vôùi nhaø nöôùc ,noäp thueá haøng quyù goùp phaàn taêmh thu ngaân saùch cho nhaø
nöôùc,thöôøng xuyeân kieåm tra vieäc thöïc hieän cheá ñoä keá toaùn trong coâng ty.
Tuaân thuû caùc chính saùch cheá ñoä nhaø nöôùc veà quaûn lí kinh teá,cheá ñoä an toaøn vaø
baûo hoä lao ñoäng,baûo veä moâi tröôøng vaø taøi nguyeân.
Kinh doanh ñuùng ngaønh ngheà ñaõ ñaêng kyù
Xaây döïng vaø toå chöùc keá hoaïch saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm cuûa coâng ty.
Baûo toaøn vaø phaùt trieån nguoàn voán,taïo ra hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi.
Taêng cöôøng ñieàu kieän vaät chaát cho coâng ty ,xaây döïng neàn taûn ñeå ngaøy caøng
phaùt trieån vöõng chaéc.
Goùp phaàn vaøo vieäc phaân phoái lao ñoäng xaõ hoäi,taïo ñieàu kieän ñôøi soáng cho caùn
boä coâng nhaân vieân ngaøy caøng ñöôïc caûi thieän hôn.
III-Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lí cuûa coâng ty:
Boä maùy quaûn lí cuûa Coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haøñöôïc keát caáu theo heä
thoáng caùc phoøng ban.Moãi phoøng ban phuï traùch moät boä phaän cuûa coâng ty vaø coù traùch
nhieäm ñieàu haønh boä phaän ñoù hoaït ñoäng theo ñònh höôùng cuûa ban giaùm ñoác.
1-Sô ñoà boä maùy quaûn lí cuûa coâng ty:
GIAÙM ÑOÁC

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC

P.KEÁ HOAÏCH

P.KEÁ TOAÙN

P.TOÅ CHÖÙC

BP.SAÛN XUAÁT

SVTT: Traàn Thò Oanh

Trang 2

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????

2-Nhieäm vuï vaø chöùc naêng cuûa caùc phoøng ban:
- Giaùm ñoác : ngöôøi ñöùng ñaàu ñaïi dieän cho caùn boä coâng nhaân vieân trong Coâng
ty, chòu traùch nhieäm veà taát caû caùc maët hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty ñoái vôùi Hoäi
ñoàng Thaønh vieân
- Phoù Giaùm ñoác : laø ngöôøi coäng söï giuùp Giaùm ñoác trong vieäc quaûn lyù Coâng ty ,
phuï traùch saûn xuaát kinh doanh, taøi chính cuûa Coâng ty
- Caùc Phoøng ban :
+ Phoøng keá hoaïch : Nghieân cöùu xaây döïng phöông phaùp keá hoaïch cung
öùng vaät tö , leân keá hoaïch saûn xuaát , theo doõi caùc hôïp ñoàng kinh teá , tieâu thuï saûn
phaåm .
+ Phoøng toå chöùc : Toå chöùc boä maùy quaûn lyù caùn boä coâng nhaân vieân , coâng
taùc baûo veä an toaøn an ninh cho toaøn coâng ty , thöïc hieän coâng taùc haønh chính vaên thö
löu tröõ hoà sô , tuyeån lao ñoäng , khen thöôûng vaø kyõ luaät caùn boä coâng nhaân vieân .
+ Phoøng keá toaùn , taøi vuï : Toå chöùc coâng taùc haïch toaùn keá toaùn , taøi chính, thoáng
keâ , theo doõi thu chi , doõi caùc hôïp ñoàng kinh teâ , hoaït ñoäng kinh doanh trình leân laõnh
ñaïo.Cuoái kyø laäp baùo caùo taøi chính phaûn aùnh tình hình hoaït ñoäng cuûa coâng ty trong kyø.
-Boä phaän saûn xuaát: toå chöùc vaø giaùm saùt saûn xuaát caùc saûn phaåm haøng hoaù theo
keá hoaïch saûn xuaát cuûa phoøng keá hoaïch.
IV-Cô caáu toå chöùc boä maùy keá toaùn cuûa coâng ty:
Coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haø laø ñôn vò haïch toaùn ñoäc laäp,coù cô caáu boä
maùy quaûn lí goïn nhe ïnhöng ñaûm baûo naêng löïc quaûn lí.Theo chöùc naêng naøy coâng ty coù
moät phoøng keá toaùn coù ñaày ñuû caùc boä phaän keá toaùn,haàu heát caùc coâng vieäc keá toaùn ñöôïc
haïch toaùn ôû phoøng keá toaùn,töø vieäc thu chi kieåm tra ghi soå toång hôïp vaø chi tieát toaøn boä
quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa toaøn ñôn vò.
1-Sô ñoà toå chöùc boä maùy keá toaùn cuûa coâng ty:

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

Keá toaùn
toång hôïp
kieâm keá
toaùn
TSCÑ

Keá toaùn
theo gioûi
coâng nôï

Keá toaùn
kho

Keá toaùn
thu chi

Thuû quyõ

2.1.2-Nhieäm vuï cô baûn cuûa töøng boä phaän keá toaùn:

SVTT: Traàn Thò Oanh

Trang 3

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????

-Nhieäm vuï,vò trí vaø chöùc naêng cuûa keá toaùn tröôûng:
- Chòu traùch nhieäm gíup Ban Giaùm ñoác toå chöùc , chæ ñaïo toøan boä coâng taùc keá
toùan taøi chính , thoáng keâ , thoâng tin kinh teá vaø haïch toùan kinh teá cuûa Coâng ty .
- Keá toaùn tröôûng chòu söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa Giaùm ñoác , ñoàng thôøi chòu söï chæ
ñaïo cuûa Phoù Giaùm ñoác tröïc
- Keá toaùn tröôûng laø ngöôøi coù trình ñoä veà chuyeân moân, coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát
, coù naêng löïc , oùc saùng taïo ñeå laõnh ñaïo phoøng keá toaùn cuûa Coâng ty.
- Toå chöùc , ghi cheùp tính toaùn chính xaùc trung thöïc , kòp thôøi ñaày ñuû toaøn boä taøi
saûn vaø phaân tích keát quaû hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh.
- Laäp ñaáy ñuû vaø ñuùng haïn caùc baùo caùo theo cheá ñoá qui ñònh cuûa Nhaø Nöôùc.
- Thöôøng xuyeân toå chöùc kieåm tra keá toaùn noäi boä .
- Giuùp Ban giaùm ñoác phaân tích tình hình hoaït ñoäng kinh doanh , nghieân cöùu caûi
tieán saûn xuaát , caûi tieán quaûn lyù , caøi tieán cheá ñoä quaûn lyù keá toaùn taøi chính cuûa Coâng ty
ngaøy caøng hoaøn thieän hôn.
2.2- Keá toùan toång hôïp kieâm keá toùan Taûn Saûn coá ñònh :
- Chòu traùch nhieäm laäp caùc baùo caùo keá toùan , thoáng keâ toång hôïp theo yeâu caàu
cuûa Nhaø Nöôùc vaø Coâng ty .
- Hoå trôï caùc boä phaän keá toùan khaùc khi caàn thieát .
- Giöõ Soå caùi vaø caùc soå chi tieát Taøi khoûan cuûa Coâng ty .
- Theo doõi vieäc taêng , giaûm , söû duïng taøi saûn coá ñònh , trích vaø phaân boå khaáu
hao TSCÑ. Theo doõi chi phí söûa chöõa lôùn, söûa, chöõa nhoû, tính giaù thaønh caùc haïn muïc
coâng trình söûa chöõa.
- Tham gia taát caû moïi coâng vieäc lieân quan ñeán taøi saûn coá ñònh. Laäp theû TSCÑ,
giöû caùc soå coù lieân quan ñeán TSCÑ.
- Laäp caùc baùo caùo keá toùan, thoáng keâ veà taøi saûn coá ñònh theo yeâu caàu cuûa Nhaø
Nöôùc vaø Coâng ty.
2.3/. Keá toùan theo doõi coâng nôï :
- Chòu traùch nhieäm theo dôõi toøan boä coâng nôï mua baùn , caùc khoûan phaûi thu ,
phaûi traû, nôï taïm öùng , nôï khoù ñoøi , nôï ñeán haïn , nôï ñaõ xöû lyù hoaëc chöa xöû lyù ….
- Laäp caùc baùo caùo veà tình hình coâng nôï cuûa toøan Coâng Ty
2.4/- Keá toaùn haøng toàn kho :
- Theo doõi nhaäp, xuaát , toàn kho vaø tính giaù thaønh thöïc teá caùc loaïi haøng toàn kho.
- Tham gia caùc coâng vieäc coù lieân quan ñeán vieäc nhaäp, xuaát haøng hoùa
- Laäp caùc baùo caùo keá toùan , thoáng keâ tình hình mua baùn , nhaäp xuaát töøng loïai
haøng hoùa, cuoái kyø xaùc ñònh laïi giaù thöïc teá toàn kho chuyeån qua kyø sau . Giöû caùc baùo
caùo soå saùch coù lieân quan .
2.5/- Keá toaùn thu chi voán baèng tieàn :
- Laøm caùc thuû tuïc thu , chi tieàn phuïc vuï cho hoaït ñoäng cuûa Coâng ty
- Theo doõi caùc loïai voán ñi vay, caùc loïai voán coù giaù trò nhö tieàn .

SVTT: Traàn Thò Oanh

Trang 4

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????

- Laäp caùc baùo caùo thu chi haèng ngaøy vaø ñònh kyø .
- Giöõ caùc soå coù lieân quan ñeán coâng taùc thu chi voán baèng tieàn.
- Baûo quaûn vaø thöïc hieän caùc nghieäp vuï phaùt sinh baèng tieàn vaø caùc chöùng chæ ,
chöùng töø
- Giöû caùc soå thu, chi quyõ .
- Laäp baùo caùo quyõ töøng loïai voán baèng tieàn theo qui ñònh cuûa Cty.
- Tính vaø phaân boå tieàn löông, baûo hieåm.
3-Hình thöùc soå keá toaùn cuûa coâng ty:
Coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haø ñang aùp duïng hình thöùc soå keá toaùn nhaät kyù
chung.Taát caû caùc nghieäp vuï kinh teá taøi chính phaùt sinh ñieàu ñöôïc ghi vaøo soå
Nhaät Kyù,maø troïng taâm laø soå nhaät kyù chung, theo trình töï phaùt sinh vaø ñònh
khoaûn keá toaùn cuûa nghieäp vu ñoù, sau ñoù laáy soá lieäu treân caùc soå Nhaät Kyù ñeå ghi
soå caùi theo töøng nghieäp vuï phaùt sinh.
SÔ ÑOÀ HÌNH THÖÙC NHAÄT KYÙ CHUNG
Chöùng Töø goác

Soå Quyõ

Soå Nhaäït Kyù chung

Soå Chi tieát

Soå caùi

Baûng Toång
Hôïp Chi Tieát

Baûng Caân ñoái Taøi Khoaûn
Ghi chuù :

Ghi haøng ngaøy
Ghi vaøo cuoái thaùng
Ñoái chieáu kieåm tra.

Baùo caùo taøi chính

Trình töï vaø noäi dung ghi soå theo hình thöùc soå nhaät kyù chung:
Haøng ngaøy caên cöù vaøo chöùng töø keá toaùn ghi caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh
vaøo soå nhaät kyù chung,ñoàng thôøi ghi cheùp vaøo caùc soå chi tieát vaø soå quyõ coù lieân quan ôû

SVTT: Traàn Thò Oanh

Trang 5

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????

caùc coät phuø hôïp.Sau ñoù caên cöù soá lieäu ñaõ ghi treân soå nhaät kyù chung ñeå ghi vaøo soå caùi
theo caùc taøi khoaûn keá toaùn phuø hôïp.
Cuoái kyø keá toaùn toång hôïp soá lieäu ,khoaù caùc soå keá toaùn chi tieát sau ñoù caên cöù
vaøo caùc soå keá toaùn chi tieát,laäp caùc baûng toång hôïp chi tieát.Soá lieäu treân baûng toång hôïp
chi tieát phaûi ñöôïc kieåm tra ñoái chieáu vôùi soá phaùt sinh Nôï,soá phaùt sinh Coù vaø soá dö
cuoái kyø cuûa töøng taøi khoaûn treân soå caùi.Moïi sai soùt phaùt hieän trong quaù trình kieåm
tra,ñoái chieáu soá lieäu phaûi ñöôïc söûa chöõa kòp thôøi theo ñuùng caùc phöông paùp söõa chöõa
sai soùt trong cheá ñoä soå keá toaùn .Caùc baûng toång hôïp chi tieát sau khi kieåm tra,ñoái chieáu
vaø chænh lí soá lieäu ñöôïc duøng ñeå laäp caùc baùo caùo taøi chính.
Cuoái kyø keá toaùn tieán haønh coäng soá lieäu treân soå caùi,laäp baûng caân ñoái phaùt
sinh.Sau khi kieåm tra ñoái chieáu khôùp ñuùng,soá lieäu ghi treân soå caùi vaø baûng toång hôïp chi
tieát ñöôïc duøng ñeå laäp baùo caùo taøi chính.
Trình töï luaân chuyeån chöùng töø keá toaùn:
Trình töï vaø thôøi gian luaân chuyeån chöùng töø keá toaùn do keá toaùn tröôûng quy
ñònh.Chöùng töø goác do coâng ty laäp ra hoaëc töø beân ngoaøi vaøo ñeàu phaûi taäp trung vaøo
phoøng keá toaùn .Caùc boä phaän keá toaùn trong phoøng keá toaùn tieán haønh kieåm tra tính xaùc
thöïc cuûa chöùng töø roài môùi söû duïng chöùng töø ñoù laøm cô sôû ñeå ghi nhaän vaøo soå keá toaùn .
Töø ñoù trình töï luaân chuyeån chöùng töø trong coâng ty ñöôïc laäp thaønh 4 böôùc:
Böôùc 1:Laäp chöùng töø keá toaùn vaø phaûn aùnh caùc nghieäp vuï kinh teá taøi chính vaøo
chöùng töø.
Böôùc 2:Kieåm tra tính xaùc thöïc cuûa chöùng töø keá toaùn
Böôùc 3:Ghi soå keá toaùn .
Böôùc 4:Löu tröõ,baûo quaûn chöùng töø keá toaùn .
Noäi dung kieåm tra chöùng töø keá toaùn cuûa Cty TNHH SXTMDV Vieät Haø :
Kieåm tra tính roõ raøng minh baïch,trung thöïc,ñaày ñuû cuûa caùc chæ tieâu phaûn aùnh
treân chöùng töø.
Kieåm tra tính hôïp phaùp,hôïp leä cuûa nghieäp vuï kinh teá,taøi chính phaùt sinh.
Kieåm tra tính chính xaùc cuûa soá lieäu,thoâng tin treân chöùng töø keá toaùn .
Kieåm tra vieäc chaáp haønh quy cheá quaûn lí noäi boä cuûa nhöõng ngöôøi laäp,kieåm
tra,xeùt duyeät ñoái vôùi töøng loaïi nghieäp vuï kinh teá.
4-Chính saùch keá toaùn maø coâng ty ñang aùp duïng:
Coâng ty ñang aùp duïng heä thoáng keá toaùn doanh nghieäp thoáng nhaát theo quyeát
ñònh soá 114/TC/QÑ ngaøy 01/11/1995 cuûa Boä Taøi Chính.
Coâng ty söû duïng maùy vi tính trong coâng taùc keá toaùn ,vieäc öùng duïng naøy mang
nhöõng lôïi ích thieát thöïc vaø coù ñöôïc nhöõng öu ñieåm:
-Toác ñoä xöû lí nhanh choùng.
-Tính toaùn löu tröõ vaø keát xuaát chính xaùc.
-Caäp nhaät kòp thôøi soá lieäu phaûn hoài töùc thì.
-Kieåm soaùt coâng taùc haïch toaùn chaët cheõ.

SVTT: Traàn Thò Oanh

Trang 6

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????

Quy trình xöû lí döõ lieäu cô baûn cuûa maùy tính ñoái vôùi hình thöùc soå keá toaùn nhaät kyù
chung.
NHAÄP

CHÖÙNG

GOÁC

XÖÛ LYÙ

SOÅ CAÙI

XUAÁT

SOÅ CHI
TIEÁT
TAØI
KHOAÛN

LÖU TRÖÕ

BAÙO
CAÙO CHI
TIEÁT
TOÅNG
HÔÏP

BAÙO
CAÙO
QUYEÁT
TOAÙN

Keá toaùn thu chi tröïc tieáp phieáu thu,phieáu chi(laäp thaønh 3 lieân ñeå giao cho khaùch
haøng vaø löu).Nhaäp caùc chöùng töø nhaän töø ngaân haøng tröïc tieáp ñònh khoaûn caùc nghieäp
vuï kinh teá phaùt sinh lieân quan maõ khaùch haøng,maõ kho quyõ,…theo quy öôùc.
Keá toaùn theo doõi haøng toàn kho laäp caùc phieáu nhaäp kho,xuaát kho,chuyeån
kho.Tröïc tieáp ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh lieân quan maõ khaùch
haøng,maõ kho quyõ…
Keá toaùn coâng nôï cuøng vôùi keá toaùn toång hôïp phoái hôïp kieåm tra döõ lieäu,keát hôïp
vôùi keá toaùn thu chi vaø keá toaùn theo doõi haøng toàn kho ñeå tieán haønh ñieàu chænh kòp thôøi
nhöõng sai soùt trong quaù trình nhaäp döõ lieäu.
Keá toaùn toång hôïp kieâm keá toaùn taøi saûn coá ñònh laäp baûng tính khaáu hao,laäp soå
keâ chöùng töø boå sung ñieàu chænh ñeå ghi caùc buùt toaùn boå sung vaø ñieàu chænh(neáu coù)roài
nhaäp döõ lieäu vaøo maùy tính.
Cuoái moãi kyø,keá toaùn toång hôïp caên cöù vaøo caùc baùo caùo chi tieát vaø toång hôïp truy
xuaát maùy tính seõ laäp baùo caùo quyeát toaùn cho toaøn coâng ty.
Nieân ñoä keá toaùn cuûa coâng ty baét ñaàu töø ngaøy 01/01 ñeán heát ngaøy ngaøy 31/12.
Coâng ty haïch toaùn theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân.
Coâng ty tính giaù xuaát kho theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn.
Coâng ty xaùc ñònh thöïc teá taøi saûn coá ñònh theo nguyeân giaù vaø giaù trò coøn laïi.Tính
khaáu hao taøi saûn coá ñònh theo ñöôøng thaúng.
V-Moái quan heä giöõa phoøng keá toaùn vôùi caùc phoøng ban khaùc:
Phoøng keá toaùn tieáp nhaän vaø xöû lí thoâng tin töø caùc phoøng keá hoaïch,phoøng toå
chöùc,boä phaän saûn xuaát cung caáp veà.Sau khi xöû lí xong thoâng tin ñöôïc chuyeån ñeán caùc
phoøng ban,boä phaän coù lieân quan söû duïng thoâng tin vaøo muïc ñích cuûa töøng
phoøng ban.boä phaän ñoù.Trong quaù trình söû duïng thoâng tin caùc phoøng banvaø boä phaän
naøy seõ coù yù kieán phaûn hoài veà phoøng keá toaùn .Töø nhöõng yù kieán phaûn hoài naøy seõ phaùt

SVTT: Traàn Thò Oanh

Trang 7

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????

huy nhöõng öu ñieåm vaø kòp thôøi khaéc phuïc ñieàu chænh nhöõng sai soùt,goùp phaàn hoaøn
thieän quaù trình hoaït ñoäng cuûa coâng ty,giuùp coâng ty ñi ñeán muïc tieâu chung laø taêng lôïi
nhuaän.
Phoøng keá toaùn toång hôïp caùc soá lieäu veà tình hình lao ñoäng tieàn löông vaø caùc
khoaûn coù lieân quan ñeán lao ñoäng ñöôïc cung caáp töø phoøng toå chöùc ,tình hình xuaát nhaät
toàn vaät tö haøng hoaù töø boä phaän saûn xuaát ,nhu caàu cung öùng vaät tö ,quy trình saûn xuaát
töø phoøng keá hoaïch ,ñeå laäp baûng döï toaùn chi phí cho quaù trình saûn xuaát ,giuùp cho ban
quaõn lyù coù cô sôû ñeå xöû lyù ñôn ñaët haøng hay thöïc hieän hôïp ñoàng kinh teá .phoøng keá
hoaïch söû duïng baûng döï toaùn chi phí naøy ñeå laäp ra keá hoaïch saûn xuaát toái öu nhaát .ñeå
taïo hieäu quaû cho doanh nghieäp ,phoøng toå chöùc laäp ra nhieàu phöông aùn kích thích söï
saùng taïo cuûa ngöôøi lao ñoäng cuõng nhö loøng tin cuûa ngöôøi lao ñoäng ñoái vôùi doanh
nghieäp .

SVTT: Traàn Thò Oanh

Trang 8

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????

PHAÀN II
COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH TAÏI COÂNG TY
I-Khaùi quaùt coâng taùc taøi chính cuûa coâng ty :
1-Tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty trong thôøi gian qua:
1.1-Thuaän lôïi:
Vôùi muïc tieâu tröïc tieáp thuùc ñaåy quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa ñòa
phöông,goùp phaàn phuïc vuï saûn xuaát,taêng thu ngoaïi teä vaø phaùt trieån kinh teá ñòa
phöông.Cuï theå laø ñaàu tö saûn xuaát caùc loaïi noâng saûn trong tænh:saûn xuaát gia coâng cheá
bieán thuyû saûn,caù tra,caù basa vaø caùc loaïi caù nöôùc ngoït.Coâng ty ñaõ tranh thuû taän duïng
ñöôïc nhöõng thuaän lôïi khaùch quan cuõng nhö chuû quan.
Ñöôïc söï quan taâm giuùp ñôõ cuûa cô quan ngaønh thueá vaø chính quyeàn ñòa phöông.
Coù ñöôïc nguoàn nguyeân lieäu doài daøo vaø oån ñònh taïi ñòa phöông.Neân coâng ty coù
theå chuû ñoäng ñöôïc nguoàn nguyeân lieäu ,giaûm ñöôïc chi phí thu mua,chi phí vaän chuyeån
nguyeân lieäu.
Coâng ty khoâng taäp trung mua saém taøi saûn coá ñònh,maø söû duïng hôn 70%nguoàn
voán ñeå phuïc vuï tröïc tieáp saûn xuaát kinh doanh .
Coâng ty chuû yeáu saûn xuaát theo ñôn ñaët haøng neân khoâng phaûi chòu khoaûn chi
phí haøng toàn kho .
Maëc duø môùi thaønh laäp nhöng coâng ty coù ñöôïc ñoäi nguõ caùn boä quaûn lí coù trình
ñoä,naêng löïc vaø nhieàu naêm kinh nghieäm,neân coâng ty daàn tieáp caän vaø thích nghi cô cheá
thò tröôøng hieän nay.
1.2-Khoù khaên:
Coâng ty môùi thaønh laäp coøn gaëp nhieàu trôû ngaïi trong vieät huy ñoäng vaø söõ duïng
voán ,coøn thieáu raát nhieàu cô sôõ vaät chaát phuïc vuï trong quaù trình saûn xuaát :nhaø xöôûng
,trang thieát bò… duøng ñeå saûn xuaát cheá bieán . khi tieán haønh saûn xuaát coâng ty phaûi tìm kyù
hôïp ñoàng gia coâng vôùi caùc coâng ty baïn trong vaø ngoaøi tænh,khoâng ñöôïc chuû ñoäng trong
quaù trình saûn xuaát coù theå keùo daøi thôøi gian,taêng chi phí tring quaù trình saûn xuaát ,laøm
taêng giaù thaønh saûn phaåm giaûm khaû naêng caïnh tranh .
Trong neàn kinh teá thò tröôøng hieän nay tröôùc tình hình caïnh tranh caøng ngaøy
caøng khoác lieät cuûa thöông tröôøng,ñaõ taïo ra nhieàu aùp löïc vaø thöû thaùch cho coâng ty trong
vieät tìm caù ñoái taùc trong,ngoaøi nöôùc .
Maët khaùc maáy naêm gaàn ñaây treân thò tröôøng theá giôùi maët haøng noâng thuyû saûn
noùi chung,caù tra c1 basa noùi rieâng luoân bieán ñoäng.Ñaàu naêm 2008 ñaõ coù soá löôïng lôùn
thaønh phaåm caù tra,caù basa bò traû veà töø thò tröôøng nöôùc ngoaøi vì vaán ñeà chaát löôïng vaø
phaåm chaát caù,chöa ñaït yeâu caàu.Neân vieäc tìm vaø thuyeá phuïc hôïp taùc vôùi caùc ñoái taùc
nöôùc ngoaøi kyù hôïp ñoàng mua baùn haøng noâng thuyû saûn laø vaán ñeà nang giaûi cho coâng ty
TNHHSXTM vaø DV Vieät Haø ôû hieän taïi cuõng nhö trong töông lai.

SVTT: Traàn Thò Oanh

Trang 9

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????

1.3- Moät soá keát quaû ñaït ñöôïc trong thôøi gian qua cuûa Coâng ty :
-Caùc doanh nghieäp, Coâng ty muoán tieán haønh vieäc saûn xuaát kinh doanh ,ngoaøi
tö lieäu lao ñoäng caàn phaûi coù ñoái töôïng lao ñoäng vaø söùc lao ñoäng .Ñeå ñaûm baûo cho quaù
trình saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân lieân tuïc ,thì Coâng
ty Vieät Haø phaûi öùng tröôùc moät soá voán mua saém baûo hoä lao ñoäng , öùng löông cho Coâng
nhaân giuùp cho ñoái töôïng lao ñoäng coù choå ôû oån ñònh baèng caùch caát nhaø ôû taäp theå nhaèm
ñeå cho coâng nhaân coù caûm giaùc gaén boù laâu daøi vôùi Coâng ty .
- Coâng Ty môû ñöôïc thò tröôøng xuaát khaåu taïi Myõ. Tình hình luaân chuyeån tieàn
maët trong Coâng ty theo chieàu höôùng toát, caùc con soá treân baùo caùo taøi chính theå hieän toác
ñoä quay voøng voán taêng leân, luoàng tieàn thu vaøo töø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñuû
trang traûi taát caû caùc chi phí trong ñôn vò goùp phaàn thuùc ñaåy tình hình taøi chính cuûa ñôn vò .

Tuy nhieân nhöõng naêm gaàn ñaây tình hình Caù Tra , Basa coù nhöõng bieán ñoäng
lôùn , neân Coâng ty chuyeån sang xuaát khaåu caù nöôùc ngoït . Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh
doanh cuûa Coâng ty cuõng traûi qua nhieàu giai ñoaïn ñaày thöû thaùch khoù khaên. Nhöng
Coâng Ty TNHH Vieät Haø vaån khaéc phuïc vaø vöôn leân moïi khoù khaên ñeå theo kòp nhöõng coâng
ty baïn.

Coâng ty ñaõ söû duïng moät phaàn lôïi nhuaän ñeå boå xung nguoàn voán sau khi ñaõ trang
traõi caùc khoaûn chi phí vaø buø ñaép caùc khoaûn loå ôû caùc kyø tröôùc,neân nguoàn voán kinh
doanh cuûa coâng ty cuõng ñöôïc taêng daàn theo thôøi gian kinh doanh cuûa doanh nghieäp.
II-Baùo caùo taøi chính vaø phaân tích baùo caùo taøi chính:
1. Baùo caùo taøi chính :
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Maãu soá : B-01/DNN
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
( Ban haønh keøm theo QÑ Soá
48/2006/QÑ-BTC ngaøy
14/9/2006 cuûa Boä Taøi Chính

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Thaùng 12 naêm 2008

Ngöôøi noäp thueá : COÂNG TY TNHH SX TM DV VIEÄT HAØ
Maõ soá thueá : 1 6 0 0 7 5 4 4 8 0
Ñieän chæ truï sôû : 57/38A – Traàn Quang Khaûi – P.Myõ Thôùi
Quaän Huyeän : Myõ Thôùi - Tp.Long Xuyeân – Tænh An Giang
Ñieän thoaïi : 076 6 258119 – Fax : 3932980 – Email : viethatf@yahoo.com
Ñôn vò tieàn : Ñoàng Vieät Nam
STT

CHỈ TIÊUThuyết
minh

Số năm nay

Số năm trước

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TÀI SẢN
A

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100 = 110+120+130+140+150)

100

I

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

SVTT: Traàn Thò Oanh

III.01

4,765,313,668

3,976,830,674

2,810,586,500

2,421,537,301

Trang 10

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????
II
1
2
III

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)
1. Đầu tư tài chính ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn

120

III.05

121

0

0

0

0

129

0

0

130

1,278,422,119

1,051,652,442

1

1. Phải thu của khách hàng

131

527,303,398

287,069,793

2

2. Trả trước cho người bán

132

0

0

3

3. Các khoản phải thu khác

138

751,118,721

764,582,649

4

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

139

0

0

601,541,229

434,970,381

601,541,229

434,970,381

IV

IV. Hàng tồn kho

140

1

1. Hàng tồn kho

141

2

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

149

0

0

150

74,763,820

68,670,550

V

V. Tài sản ngắn hạn khác

III.02

1

1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

151

0

0

2

2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

152

0

0

3

3. Tài sản ngắn hạn khác

158

74,763,820

68,670,550

529,106,806

530,206,806

529,106,806

530,206,806

B

B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240)

200

I

I. Tài sản cố định

210

1

1. Nguyên giá

211

375,203,756

375,203,756

2

2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

212

(3,300,000)

(2,200,000)

3

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

213

157,203,050

157,203,050

220

0

0

II

II. Bất động sản đầu tư

III.03.04

1

1. Nguyên giá

221

0

0

2

2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

222

0

0

0

0

III

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

230

III.05

1

1. Đầu tư tài chính dài hạn

231

0

0

2

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)

239

0

0

240

0

0

IV

IV. Tài sản dài hạn khác

1

1. Phải thu dài hạn

241

0

0

2

2. Tài sản dài hạn khác

248

0

0

3

3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)

249

0

0

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 =100 + 200)

250

5,294,420,474

4,507,037,480

NGUỒN VỐN
A

A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)

300

1,608,176,766

1,182,352,668

I

I. Nợ ngắn hạn

310

1,608,176,766

1,182,352,668

1

1. Vay ngắn hạn

311

180,667,404

73,737,612

2

2. Phải trả cho người bán

312

1,427,509,362

1,108,615,056

3

3. Người mua trả tiền trước

313

0

0

4

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

314

0

0

5

5. Phải trả người lao động

315

0

0

6

6. Chi phí phải trả

316

0

0

7

7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác

318

0

0

8

8. Dự phòng phải trả ngắn hạn

319

0

0

320

0

0

II

II. Nợ dài hạn

SVTT: Traàn Thò Oanh

III.06

Trang 11

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????
1

1. Vay và nợ dài hạn

321

0

0

2

2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

322

0

0

3

3. Phải trả, phải nộp dài hạn khác

328

0

0

4

4. Dự phòng phải trả dài hạn

329

0

0

3,686,243,708

3,324,684,812

3,686,243,708

3,324,684,812

B

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)

400

I

I. Vốn chủ sở hữu

410

III.07

1

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

411

3,408,642,190

3,196,315,754

2

2. Thặng dư vốn cổ phần

412

0

0

3

3. Vốn khác của chủ sở hữu

413

0

0

4

4. Cổ phiếu quỹ (*)

414

0

0

5

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

415

0

0

6

6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

416

756,813

298,487

7

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

417

276,844,705

128,070,571

II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

430

0

0

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)

440

5,294,420,474

4,507,037,480

II

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG
1

1- Tài sản thuê ngoài

0

0

2

2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công

0

0

3

3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

0

0

4

4- Nợ khó đòi đã xử lý

0

0

5

5- Ngoại tệ các loại

0

0

Laäp ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2008
Ngöôøi laäp bieåu
( Kyù, ghi roõ hoï teân )

SVTT: Traàn Thò Oanh

Keá toaùn tröôûng
( Kyù, ghi roõ hoï teân )

Giaùm ñoác
( Kyù, ghi roõ hoï teân , ñoùng daáu )

Trang 12

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????

Maãu soá : B-01/DNN
( Ban haønh keøm theo QÑ Soá
48/2006/QÑ-BTC ngaøy
14/9/2006 cuûa Boä Taøi Chính

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
THAÙNG 12 NAÊM 2008

Ngöôøi noäp thueá : COÂNG TY TNHH SX TM DV VIEÄT HAØ
Maõ soá thueá : 1 6 0 0 7 5 4 4 8 0
Ñieän chæ truï sôû : 57/38A – Traàn Quang Khaûi – P.Myõ Thôùi
Quaän Huyeän : Myõ Thôùi - Tp.Long Xuyeân – Tænh An Giang
Ñieän thoaïi : 076 6 258119 – Fax : 3932980 – Email : viethatf@yahoo.com
Ñôn vò tieàn : Ñoàng Vieät Nam
Stt

Chỉ tiêuThuyết
minh

Số năm nay

Số năm trước

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5,214,724,786

4,267,368,892

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

02

0

0

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(10 = 01 - 02)

10

5,214,724,786

4,267,368,892

4

Giá vốn hàng bán

11

4,717,987,381

3,876,735,728

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(20 = 10 - 11)

20

496,737,405

390,633,164

6

Doanh thu hoạt động tài chính

21

0

0

7

Chi phí tài chính

22

0

0

23

0

0

Chi phí quản lý kinh doanh

24

290,106,663

281,353,490

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
(30 = 20 + 21 - 22 – 24)

30

206,630,742

109,279,674

11

Thu nhập khác

31

0

0

12

Chi phí khác

32

0

0

13

Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

40

14

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)

50

15

Chi phí thuế TNDN

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
(60 = 50 – 51)

8
9

- Trong đó: Chi phí lãi vay

IV.08

0

0

206,630,742

109,279,674

51

57,856,608

30,598,309

60

148,774,134

78,681,365

IV.09

Laäp ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2008
Ngöôøi laäp bieåu
( Kyù, ghi roõ hoï teân )

SVTT: Traàn Thò Oanh

Keá toaùn tröôûng
( Kyù, ghi roõ hoï teân )

Giaùm ñoác
( Kyù, ghi roõ hoï teân , ñoùng daáu )

Trang 13

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????

2- Khaùi quaùt veà tình hình taøi chính cuûa coâng ty : (baûng CÑKT vaø
BCKQHÑKD)
a-Tình hình taêng giaûm taøi saûn coá ñònh:
Trong kyø taïi coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haø khoâng phaùt sinh caùc
khoaûn taêng hay giaûm taøi saûn coá ñònh.
b-Tình hình taêng,giaûm voán chuû sôû höõu.
Trong thaùng 12/08 coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haø ñaõ taêng voán chuû sôû
höõu leân 3.686.243.708 ñoàng (taêng 14,55% so vôùi thaùng 11/2008).
c-Tình hình taêng giaûm caùc khoaûn ñaàu tö vaøo caùc ñôn vò khaùc :
Taïi coâng ty TNHH SXTMDV Vieät Haø khoâng phaùt sinh caùc khoaûn ñaàu tö
vaøo caùc ñôn vò khaùc.
d-Moät soá chæ tieâu ñaùnh giaù khaùi quaùt thöïc traïng taøi chính vaø keát
quaû kinh doanh cuûa coâng ty:
* Cô caáu taøi saûn vaø cô caáu nguoàn voán
- Cô caáu taøi saûn :
+ Taøi saûn löu ñoäng chieám 90% trong toång taøi saûn.

TSLÑ /  TS

=

4.765.313.668

= 90%

5.294.420.474

+ Taøi saûn coá ñònh chieám 9.9%trong toång taøi saûn.

TSCÑ /  TS

=

529.106.806

= 9.9%

5.294.420.474

- Cô caáu nguoàn voán.
+ Nguoàn beân trong chieám 69,63% trong toång nguoàn voán.
Nguoàn Voán Beân Trong =NVCSH/ NV
NV Beân Trong = 3.686.243.708 / 5.294.420.474= 69,63%
+ Nguoàn beân ngoaøi chieám 30,37% trong toång nguoàn voán.
Nguoàn Voán Beân Ngoaøi = Nôï Phaûi Traû / NV
NVBeân Ngoaøi =1.608.176.766 / 5.294.420.474 = 30,37%
* Khaû naêng thanh toaùn:
- Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh =VLÑ/Nôï Ngaén Haïn
Khaû naêng thanh
toaùn hieän haønh

SVTT: Traàn Thò Oanh

=

4.765.313.668
1.608.176.766

=

2,96 laàn.

Trang 14

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????

Moät ñoàng nôï ngaén haïn seû ñöôïc baûo ñaûm baèng 2,96 doàng voán löu ñoäng .
- Khaû naêng thanh toaùn caáp thôøi (thanh toaùn nhanh )
= (VLÑ – Haøng Toàn Kho)/Nôï Ngaén Haïn
4.765.313.668 – 129.959.237
Khaû naêng thanh
=
= 2,88 laàn.
1.608.176.766
toaùn nôï ngaén haïn
- K
Khaû naêng thanh toaùn nhanh cuûa coâng ty cuõng khaù cao 2,88 laàn so vôí
nôï ngaén haïn.
- Khaû naêng thanh toaùn baèng tieàn = Voán Baèng Tieàn/Nôï Ngaén Haïn
Khaû naêng thanh
toaùn baèng tieàn

=

2.810.586.500
1.608.176.766

=

1,75 laàn.

Moät ñoàng nôï ngaén haïn seû ñöôïc coâng ty baûo ñaûm baèng 1,75 ñoàng tieàn
maët .
* Tyû suaát sinh lôøi:
- Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu (LN tröôùc vaø sau thueá).
+ Ñoái vôùi LNtt :
Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân toång doanh thu :
Tyû suaát LN/DT

=

206.630.742
5.214.724.786

=

3,96%

+ Ñoái vôùi LNst :
Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân toång doanh thu :
Tyû suaát LN/DT

=

148.774.135
5.214.724.786

=

2,85%.

- Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång taøi saûn (LN tröôùc vaø sau thueá).
+ Ñoái vôùi LNtt :
Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân toång taøi saûn :
Tyû suaát LN/toång TS

=

206.630.742
5.294.420.474

=

3,90%.

+ Ñoái vôùi LNst :
Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân toång taøi saûn :

SVTT: Traàn Thò Oanh

Trang 15

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????

Tyû suaát LN/toång TS

=

148.774.135
5.294.420.474

=

2,81%.

- Tyû suaát lôïi nhuaän treân nguoàn voán chuû sôû höõu (LN sau thueá).
+ Ñoái vôùi LNtt :
Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân nguoàn voán chuû sôû höõu :
Tyû suaát LN/NVCSH

=

206.630.742
3.686.243.708

=

5,68%.

=

4,03%.

=

4,1laàn.

+ Ñoái vôùi LNst :
Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân toång doanh thu :
Tyû suaát LN/NVCSH

=

148.774.135
3.686.243.708

3-Tình hình coâng nôï cuûa coâng ty qua 2 thaùng (11– 12):
a-Khaû naêng thanh toaùn nhanh = 2,5 laàn.
b-Voøng luaân chuyeån caùc khoaûn phaûi thu:
Voøng L/C caùc khoaûn
phaûi thu

5.214.724.786
= 1.278.422.119

c-Kyø thu tieàn bình quaân:
Kyø thu tieàn bình
quaân

=

527.303.398 +751.118.721
5.214.724.786 / 365

=

89,5ngaøy.

4-Tình hình luaân chuyeån voán vaø söû duïng voán:
4.1-Tình hình luaân chuyeån voán:
Trong thaùng 12 ñoàng voán cuûa coâng ty quay voøng nhanh hôn thaùng 11.neáu
trong thaùng 11 ñoàng voán chæ quay ñöôïc 1 voøng thì sang thaùng 12 soá voøng quay
cuûa ñoàng voán ñaõ taêng leân 1,06 voøng taêng 6,68%so vôùi thaùng 11
Voán kinh ñöôïc boå sung theâm trong thaùng 12(taêng 14,55%),nhöng doanh
thu ñaõ taêng nhanh hôn möùc taêng cuûa voán kinh doanh(taêng 22,2%)töø ñoù laøm cho
soá laàn luaân chuyeån cuûa voán kinh doanh cuõng taêng theo.

SVTT: Traàn Thò Oanh

Trang 16

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????

4.2-Tình hình söû duïng voán:
4.2.1-Voán löu ñoäng:
Hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng cuûa cty Vieät Haø qua 2 thaùng 11 vaø 12
naêm 2008.
Cheânh leäch
ÑVT:
ñoàng.
Chæ tieâu
Toång möùc luaân chuyeån
Lôïi nhuaän
Soá ngaøy trong kyø
voán löu ñoäng bình quaân
Soá laàn luaân chuyeån
Ñoä daøi 1 voøng luaân
chuyeån
Söùc sinh lôøi voán löu ñoäng

Thaùng 11

Thaùng 12

Giaù trò

Tyû troïng
(%)

4.236
78
360
3.870
1,09
329

5.156
148
360
4.371
1,18
305

920
70
0
500
0,09
-24

21,72
89,08
0,00
12,92
7,79
-7,22

0,02

0,03

0,01

67,44

4.2.2-Voán coá ñònh:
Hieäu quaû söû duïng Voán coá ñònh cuûa Cty Vieät Haø qua 2 naêm 2006 - 2007.
ÑVT:trieäu ñoàng.
Chæ tieâu
Doanh thu
Lôïi nhuaän
Voán coá ñònh bình quaân
Söùc saûn xuaát cuûa Voán coá ñònh
Söùc sinh lôøi cuûa Voán coá ñònh

SVTT: Traàn Thò Oanh

2006
4.267
78
406
10,49
0,19

2007
5.214
148
529
9,85
0,28

Trang 17

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????

PHAÀN III : CHUYEÂN ÑEÀ:
KEÁ TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM.
1-Noäi dung cô baûn:
Trong neàn kinh teá thò tröôøng hieän nay,hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh chieám vò
trí quan troïng bieåu hieän hoaït ñoäng cuûa moãi coâng ty saûn xuaát kinh doanh raát phonh
phuùvaø ña daïng.Nguoàn voán saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp laø moät löôïng giaù trò
taøi saûn xaõ hoäi,ñöôïc tích luyõ tôùi moät giôùi haïn nhaát ñònh vaø ñuû ñaàu tö vaùo kinh doanh
vôùi muïc ñích sinh lôøi.
Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm ñoùng vai troø quan troïng
trong doanh nghieäp,coù nhieäm vuï quaûn lí,theo doõi ghi nhaän phaûn aùnh caùc chi phí phaùt
sinh,phaûn aùnh kòp thôøi chính xaùc vaø ñaày ñuû nhöõng nghieäp vuï phaùt sinh coù lieân quan
ñeán quaù trình saûn xuaát kinh doanh ,kòp thôøi baùo caùo leân nhaø quaûn trò ñeå coù keá hoaïch
phaân boå chi phí hôïp lí nhaèm tieát kieäm chi phí saûn xuaát haï giaù thaønh saûn phaåm,taêng lôïi
nhuaän cho coâng ty.
2-Cô sôû lyù luaän:
2.1-nhöõng vaán ñeà chung veà chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm:
2.1.1Khaùi nieäm chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm:
a-Chi phí saûn xuaát :
Chi phí saûn xuaát laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa toaøn boä hao phí lao ñoäng soáng vaø
lao ñoäng vaät hoaù maø doanh nghieäp ñaõ boû ra ñeå thöïc hieän quaù trình saûn xuaát saûn phaåm.
Ñeå tieán haønh saûn xuaát doanh nghieäp caàn phaûi coù tö lieäu lao ñoäng,ñoái töôïng lao
ñoäng vaø löïc löôïng lao ñoäng.Moïi chi phí ñeàu ñöôïc bieåu hieän döôùi daïng giaù trong ñoù chi
phí veà tieàn coâng laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa hao phí veà lao ñoäng soáng,coøn chi phí veà
nguyeân vaät lieäu,nhieân lieäu,ñieän nöôùc,chi phí veà khaáu hao taøi saûn coá ñònh,…laø bieåu
hieän baèng tieàn cuûa lao ñoäng vaät hoaù.
Trong doanh nghieäp saûn xuaát,ngoaøi hoaït ñoäng coù lieân ñeán quaù trình saûn xuaát
,lao vuï,dòch vuï,coøn coù nhieàu hoaït ñoäng khaùc khoâng coù tính chaát saûn xuaát nhöng chæ
nhöõng chi phí duøng ñeå tieán haønh saûn xuaát môùi ñöôïc coi laø chi phí saûn xuaát .
b-Giaù thaønh saûn phaåm:
Giaù thaønh saûn phaåm laø nhöõng chi phí saûn xuaát gaén lieàn vôùi moät keát quaû saûn
xuaát nhaát ñònh,laø ñaïi löôïng xaùc ñònh moái quan heä töông quan giöõa 2 yeáu toá:chi phí saûn
xuaát ñaõ boû ra vaø keát quaû saûn xuaát ñaït ñöôïc.

SVTT: Traàn Thò Oanh

Trang 18

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????

Giaù thaønh saûn phaåm laø chæ tieâu kinh teá toång hôïp phaûn aùnh chaát löông hoaït ñoäng
saûn xuaát,keát quaû söû duïng caùc loaïi taøi saûn,vaät tö,tieàn voán trong quaù trình saûn xuaát,cuõng
nhö caùc giaûi phaùp kinh teá kyõ thuaät.
c-Quan heä giöõa chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm:
* Gioáng nhau:
Chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm ñeàu bieåu hieän baèng tieàn cuûa nhöõng chi
phí maø doanh nghieäp ñaõ boû ra trong quaù trình saûn xuaát saûn phaåm.chi phí saûn xuaát
trong kyø laø caên cöù ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm,coâng vieäc,lao vuï ñaõ hoaøn thaønh söï tieát
kieäm hay laõng phí veà chi phí saûn xuaát ñeàu aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán giaù thaønh saûn
phaåm cao hay thaáp.Do ñoù quaûn lí giaù thaønh saûn phaåm gaén lieàn vôùi vieäc quaûn lí chi phí
saûn xuaát .

*Khaùc nhau:

Chi phí saûn xuaát:
Chi phí saûn xuaát gaén lieàn vôùi töøng
thôøi kyø phaùt sinh cuûa noù.
Chi pjhí saûn xuaát trong kyø lieân
quan tôùi saûn phaåm hoaøn thaønh,saûn
phaåm dôû dang cuoái kyø,saûn phaåm hoûng
trong kyø.

Giaù thaønh saûn phaåm:
Giaù thaønh saûn phaåm gaén lieàn vôùi
khoái löôïng saûn phaåm coâng vieäc lao
vuï ñaõ hoaøn thaønh.
Giaù thaønh saøn phaåm khoâng lieân
quan ñeán saûn phaåm dôû dang cuoái
kyø,saûn phaåmhoûng trong kyø maø laïi
lieân quan ñeán chi phí saûn xuaát dôû
dang kyø tröôùc chuyeån sang.
2.1.2-Phaân loaïi chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm:
2.1.2.1-Phaân loaïi chi phí saûn xuaát :
a-Theo noäi dung kinh teá cuûa chi phí :
Chi phí nguyeân lieäu,vaät lieäu:bao goàm toaøn boä caùc chi phí veà nguyeân vaät lieäu
chính,nguyeân vaät lieäu phuï,nhieân lieäu,phuï tuøng thay theá…xuaát söû duïng trong kyø,ngoaøi
tröø chi phí nguyeân vaät lieäu söû duïng khoâng heát ñeå laïi cho kyø sau,xuaát cho xaây döïng cô
baûn,xuaát baùn ra ngoaøi…
Chi phí nhaân coâng:bao goàm tieàn löông,caùc khoaûn phuï caáp,trôï caáp löông vaø caùc
khoaûn trích theo löông cuûa coâng nhaân vaø nhaân vieân phuïc vuï saûn xuaát .
Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh:bao goàm toaøn boä soá tieàn trích khaáu hao cuûa taøi
saûn coá ñònh phuïc vuï cho saûn xuaát cuûa doanh nghieäp .
Chi phí mau ngoaøi:bao goàm toaøn boä soá tieàn chi traû veà caùc loaïi dòch vuï mua
ngoaøi nhö ñieän nöôùc telex,fax,phí internet,böu phí,…phuïc vuï cho saûn xuaát cuûa doanh
nghieäp .
Chi phí baèng tieàn khaùc:bao goàm toaøn boä caùc chi phí khaùc duøng cho hoaït ñoäng
saûn xuaát cuûa doanh nghieäp ngoaøi caùc chi phí ñaõ keå treân.
Phaân loaïi theo yeáu toá chi phí coù taùc duïng raát lôùn trong quaûn lí chi phí .Noù cho
bieát tyû troïng,keát caáu töøng yeáu toá chi phí saûn xuaát ñeå ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän döï

SVTT: Traàn Thò Oanh

Trang 19

Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
GVHD: ????????????????????

toaùn chi phí saûn xuaát cung caáp soá lieäu ñeå laäp baùo caùo chi phí saûn xuaát,cung caáp taøi
lieäu tham khaûo laäp döï toaùn chi phí saûn xuaát,leân keá hoaïch cung öùng vaät tö,keá hoaïch
quyõ löông….
b-Theo muïc ñích vaø coâng duïng cuûa chi phí (khoaûn muïc chi phí ).
Caên cöù vaøo muïc ñích vaø coâng duïng maø chia toaøn boä chi phí saûn xuaát phaùt sinh
trong kyø ñöôïc chia thaønh caùc khoaûn muïc chi phí khaùc nhau:
-Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp:bao goàm chi phí nguyeân vaät lieäu
chính,nguyeân vaät lieäu phuï,nhieân lieäu söû duïng tröïc tieáp vaøo muïc ñích saûn xuaát saûn
phaåm.
-Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp:bao goàm tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông
cuûa coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát rasaûn phaåm.
-Chi phí saûn xuaát chung:laø nhöõng chi phí duøng cho hoaït ñoäng saûn xuaát chung ôû
phaân xöôûng,ñoäi,traïi saûn xuaát ngoaøi nhöõng khaûon chi phí tröïc tieáp keå treân bao goàm caùc
chi phí sau:
+Chi phí nhaân vieân(phaân xöôûng ñoäi traïi) tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo
löông cuûa nhaân vieân quaûn lí,nhaân vieân keá toaùn,thoáng keâ,thuû kho,tieáp lieäu,vaän
chuyeån,söõa chöõa maùy moùc,taøi saûn,…ôû phaân xöôûng saûn xuaát .
+Chi phí vaät lieäu:phaûn aùnh chi phí veà vaät lieäu söû duïng chunh nhö duøng cho söõa
chöõa baûo döôõng taøi saûn coá ñònh,vaät lieäu vaên phoøng vaø nhöõng vaät lieäu duøng chung cho
nhu caàu quaûn lí chung cuûa phaân xöôûng,ñoäi saûn xuaát .
+Chi phí duïng cuï saûn xuaát :phaûn aùnh chi phí veà coâng cuï,duïng cuï xuaát duøng cho
nhu caàu saûn xuaát chung ôû phaân xöôûng:khuoân maãu,duïng cuï giaù laép,duïng cuï söõa
chöõa,duïng cuï baûo hoä lao ñoäng….
+Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh:phaûn aùnh toaøn boä chi phí khaáu hao taøi saûn coá
ñònh söû duïng ôû caùc phaân xöôûng nhö:khaáu hao maùy moùc thieát bò saûn xuaát,phöông tieän
vaän taûi truyeàn daãn nhaø xöôûng…
+Chi phí dòch vuï mua ngoaøi:phaûn aùnh chi phí veà lao vuï mua ngoaøi phuïc vuï cho
hoaït ñoäng saûn xuaát chung ôû phaân xöôûng:chi phí ñieän,nöôùc,ñieän thoaïi,fax,söõa chöõa taøi
saûn coá ñònh thueâ ngoaøi…
+Chi phí baèng tieàn khaùc:phaûn aùnh nhöõng chi phí khaùc ngoaøi nhöõng chi phí keå
treân phuïc vuï cho yeâu caàu saûn xuaát chung cuûa phaân xöôûng.
Caùch phaân loaïi chi phí naøy coù taùc duïng phuïc vuï cho yeâu caàu quaûn lí chi phí saûn
xuaát theo ñònh möùc;cung caáp soá lieäu ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm,phaân tích tình hình
thöïc hieän keá hoaïch giaù thaønh,laøm taøi lieäu tham khaûo ñeå laäp ñònh möùc chi phí saûn xuaát
vaø laäp keá hoaïch giaù thaønh cho kyø sau.
c-Theo khaû naêng quy naïp chi phí vaøo giaù thaønh:
Chi phí giaù thaønh:laø nhöõng chi phí coù lieân quan tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp vaøo
vieäc saûn xuaát cheá taïo ra saûn phaåm.

SVTT: Traàn Thò Oanh

Trang 20


Tài liệu liên quan
Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.