môc lôc
Lêi më ®Çu..............................................................................................................1
Ch¬ng i: T×m hiÓu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t.........2
1.1 t×m hiÓu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng
vµ th¬ng m¹i......................................................................................................2
1.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty..............................................2
1.1.2 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn
t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i..........................................................................3
1.1.2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng
vµ th¬ng m¹i:......................................................................................................3
1.1.2.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng
vµ th¬ng m¹i.......................................................................................................5
1.1.3 §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n.............................................................................6
1.1.3.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n...........................................................6
1.1.3.3 ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty.......................................................10
1.1.3.4 T×nh h×nh sö dông m¸y tÝnh trong kÕ to¸n ë c«ng ty..............................10
Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty, ®Æc ®iÓm kÕ
to¸n Vµ mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu t¹i c«ng ty…… 11
2.2. Tæ chøc h¹ch to¸n mét sè phÇn hµnh chñ yÕu:..................................................11
2.2.1. Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh..................................11
2.2.1.1 §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ s¶n suÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i
C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i:........................................11
2.2.1.2. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty.....................................11
2.2.1.3 Tæng chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm.................................................................................................56
2.2.1.4 hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i...........................62
** tim hiÓu c¸c ®Ò tµi kh¸c........................................................................72
2.2.2. tæ chøc h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh................................................................72
2.2.3 Tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng - nh©n viªn:....................................................75
2.2.4 tæ chøc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn...................................................................81
Ch¬ng III NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n t¹i C«ng
ty cæ phÇn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i..........................................85
3.1 Nh÷ng nhËn xÐt vÒ tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty:..................................................85
3.1.1 Nh÷ng thuËn lîi:..........................................................................................85
3.1.2.Nh÷ng khã kh¨n:.........................................................................................85
3.1.3§¸nh gi¸ chung:...........................................................................................85
3.2. §¸nh gi¸ vÒ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty:...........................................85
3.2.1.Nh÷ng u ®iÓm:.............................................................................................85
3.2.1.1.VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n:...................................................................85

3.2.1.2. VÒ thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n:................................................................86
3.2.1.3. VÒ tæ chøc kÕ to¸n c¸c phÇn hµnh c¬ b¶n:...........................................87
3.2.2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc:....................................................88
KÕt luËn.................................................................................................................. 90

Danh môc ch÷ viÕt t¾t trong b¸o c¸o
STT

Ký hiÖu viÕt t¾t

Tªn viÕt t¾t

1

CPNVLTT

Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp

2

CPNCTT

Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp

3

CPSXC

Chi phÝ s¶n xuÊt chung

4

CPSDMTC

Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng

5

CPSXKDD

Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang

6

TSC§

Tµi s¶n cè ®Þnh

7

BHXH

B¶o hiÓm x· héi

8

BHYT

B¶o hiÓm y Tõ

9

KPC§

Kinh phÝ c«ng ®oµn

10

SDMTC

Sö dông m¸y thi c«ng

11

XL

X©y l¾p

12

DNXD

Doanh nghiÖp x©y dùng

13

DNXL

Doanh nghiÖp x©y l¾p

14

H§QT

Héi ®ång qu¶n trÞ

15

XD

X©y dùng

16

CT

C«ng ty

17

QT

Qu¶n trÞ

18

TC-HC

Tæ chøc hµnh chÝnh

19

TC-KT

Tµi chÝnh - KÕ to¸n

20

KH - KT

KÕ ho¹ch kü thuËt

21

QLKDTB

Qu¶n lý kinh doanh thiÕt bÞ

22

DN

Doanh nghiÖp

Lêi më ®Çu
§Êt níc ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ toµn cÇu.
Trong bèi c¶nh ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¨ng cêng c¶i tiÕn c«ng nghÖ, n©ng
cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, chíp lÊy nh÷ng c¬ may, vît lªn nh÷ng th¸ch thøc cña th¬ng
trêng.
C«ng ty Cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng mai lµ mét c«ng ty n¨ng ®éng
nh vËy. Lµ doanh nghiÖp, C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®©ï t x©y dùng vµ th¬ng m¹i lu«n lµ
®¬n vÞ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ víi sè vèn nép ng©n s¸ch Nhµ níc n¨m sau lu«n cao h¬n
n¨m tríc. C«ng ty ®· vµ ®ang thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh lín, ®îc ®¸nh gi¸ lµ chÊt lîng
cao. Trong nh÷ng n¨m võa qua c«ng ty ®· ®ãn nhËn chøng chØ ISO 9001: 2000 do
BVQI V¬ng quèc Anh cÊp. Cã thÓ nãi ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín nh ngµy h«m
nay lµ nhê cã sù nç lùc, cè g¾ng kh«ng ngõng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn
trong C«ng ty, c¸c ®éi s¶n xuÊt thi c«ng, chi nh¸nh vµ c¸c phßng ban. Trong ®ã phßng
Tµi chÝnh kÕ to¸n lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu. Nh÷ng th«ng tin do kÕ to¸n cung cÊp
lu«n kÞp thêi, chÝnh x¸c, ®ãng gãp tÝch cùc trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh mäi ho¹t
®éng cña C«ng ty. C«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty lu«n tu©n thñ mäi chÕ ®é do Bé Tµi
chÝnh ban hµnh, kÞp thêi bæ sung söa ®æi theo nh÷ng quyÕt ®Þnh hiÖn hµnh.
Lµ mét sinh viªn ®îc tíi thùc tËp t¹i phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty lµ
mét vinh dù lín ®èi víi em. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c«
chó, anh chÞ trong phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n nãi riªng vµ c¸c phßng ban kh¸c trong
C«ng ty nãi chung ®· gióp em hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh. Em còng xin c¶m ¬n
gi¸o viªn híng dÉn cña em, thÇy gi¸o Vò §¨ng D ®· hÕt lßng gióp ®ì em hoµn thµnh
b¸o c¸o nµy.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, mÆc dï em ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng vµ nhËn ®îc sù
gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn: Vò §¨ng D vµ c¸c c« chó, anh chÞ ë Phßng
KÕ To¸n c«ng ty song ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong muèn
tiÕp thu nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp, bæ sung nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a b¸o c¸o thùc tËp cña
m×nh.
Em xin tr©n träng c¶m ¬n !

Ch¬ng i:
hiÓu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t
x©y dùng vµ th¬ng m¹i

T×m

1.1 t×m hiÓu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng
vµ th¬ng m¹i
1.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty

NguyÔn Thanh Thñy

1-

Líp 59C§.KT9

Do qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc nãi chung, vµ ®Ó phï hîp víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
kinh tÕ cña Hµ Néi nãi riªng, ®Ó ph¸t triÓn quy m« vµ tÝnh chÊt ho¹t ®éng cho phï hîp víi
sù ph¸t triÓn cña x· héi.
N¨m 2000: §· cã quyÕt ®Þnh sè 1429/Q§/SKH§T ngµy 11/10/2000 cho phÐp
c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i thµnh lËp.
Trô së giao dÞch: 1C -§Æng Th¸i Th©n - QuËn Hoµn KiÕm-Hµ Néi.
C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i ®îc:
- Gäi t¾t lµ :CIVES (tªn giao dÞch níc ngoµi )
Sau khi c«ng ty ®i vµo æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, Ban l·nh ®¹o c«ng ty quyÕt ®Þnh më
réng thªm ngµnh nghÒ ®¨ng ký kinh doanh víi c¸c h¹ng môc: ThiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y
dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, gi¸m s¸t c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, hª thèng
kü thuËt - lÜnh vùc chuyªn m«n gi¸m s¸t, l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh x©y dùng - hoµn
thiÖn , t vÊn dù ¸n ®Çu t x©y dùng.
N¨m 2005: Lµ n¨m b¶n lÒ ®¸nh ®Êu lÞch sö cña c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y
dùng vµ th¬ng m¹i qua hµng lo¹t c¸c dù ¸n lín khëi c«ng,c¸c gi¶i ph¸p m¹nh nh»m t¸i
c¬ cÊu l¹i toµn bé nguån lùc, c¸c ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch tæng thÓ cña c«ng ty. C¸c c«ng
tr×nh ®îc hoµn thµnh lµ kÕt qu¶ vµ nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña
c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i.
- Khi thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i cã :
. Vèn ®iÒu lÖ :
20.000.000.000 VN§
. Vèn vay b×nh qu©n :
30.000.000.000 VND

1.1.2 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn
t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i
Ban kiÓm so¸t
®h® cæ ®«ng
1.1.2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i:
qu¶n
C¬ cÊu tæ chøc s¶n suÊt vµHéi
bé ®ång
m¸y
trÞqu¶n lý c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®©u t x©y dùng
vµ th¬ng m¹i ®îc m« h×nh ho¸ theo s¬ ®å sau :
S¬ ®å tæ chøc vµ qu¶n lý c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t
x©y dùng vµ th¬ng m¹i
Tæng Gi¸m ®èc

Phã T.gi¸m
®èc
Kü thuËt

Phßng tæ
chøc hc

NguyÔn
Thanh Thñy
Xëng méc trùc thuéc
c«ng ty

Phã T.gi¸m ®èc
tµi chÝnh

Phßng
tc - kt

Phã T.gi¸m ®èc
®Çu t ,dù ¸n

Phßng
kh - kt

2-

C¸c ®éi c«ng tr×nh
thi c«ng x©y l¾p

Phßng c¬
giíi

Líp 59C§.KT9

Tr¹m trén bª t«ng
th¬ng phÈm

S¬ ®å 1.1 : S¬ ®å tæ chøc qu¶n lý c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng
m¹i
Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn:
Héi ®ång qu¶n trÞ gåm cã: Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ c¸c thµnh viªn Héi
®ång qu¶n trÞ.
Ban kiÓm so¸t gåm cã: Trëng Ban kiÓm so¸t vµ c¸c thµnh viªn trong Ban.
- Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty: Lµ ngêi ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña
C«ng ty. Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, kinh doanh vµ ph¬ng ¸n ®Çu t cña C«ng ty b¶o
toµn vµ ph¸t triÓn vèn.
- Phã Tæng Gi¸m ®èc kü thuËt: Cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch - kü thuËt, trùc
tiÕp qu¶n lý ®iÒu hµnh phßng kÕ ho¹ch, kü thuËt. Theo dâi viÖc lËp kÕ ho¹ch dµi h¹n,
trung h¹n, ng¾n h¹n vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së, kiÓm tra, híng dÉn
c«ng t¸c nghiÖm thu thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh hoµn thµnh.
- Phã Tæng Gi¸m ®èc tµi chÝnh: LËp c¸c ph¬ng ¸n kinh tÕ, x¸c ®Þnh hiÖu qu¶
trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh c¸c dù ¸n nãi riªng vµ trong c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh
chung cña C«ng ty.
- Phã Tæng Gi¸m ®èc ®Çu t,dù ¸n: Khai th¸c vµ xö lý th«ng tin t×m kiÕm viÖc
lµm, thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ víi c¸c c¬ quan chñ qu¶n ®Çu t, c¸c nhµ ®Çu t trong vµ
ngoµi níc, c¸c b¹n hµng tiÒm n¨ng phôc vô lîi Ých t¨ng thÞ phÇn x©y l¾p vµ më réng thÞ
trêng cña C«ng ty. Phô tr¸ch ®Çu t theo chiÒu s©u nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt
kinh doanh cña C«ng ty, khai th¸c thÞ trêng bÊt ®éng s¶n, lËp c¸c dù ¸n ®Çu t bÊt ®éng
s¶n.
- Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt tæ chøc hµnh chÝnh cña
C«ng ty, qu¶n lý hå s¬, lý lÞch, quyÕt ®Þnh,..., nh©n sù vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch cña
§¶ng vµ Nhµ níc, ®¶m b¶o quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c«ng nh©n viªn trong C«ng ty.
- Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: NhiÖm vô ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh
theo quy ®Þnh cña kÕ to¸n. §ång thêi tham mu cho Ban Gi¸m ®èc c¸c chÝnh s¸ch, chÕ
®é tµi chÝnh, qu¶n lý thu chi tµi chÝnh theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. KÕt hîp víi ph©n
tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh hîp lý, hiÖu qu¶ hoÆc gióp cho
Gi¸m ®èc vµ c¸c phßng chøc n¨ng n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh cô thÓ cña C«ng ty.
- Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt: Lµ c¬ quan trung t©m ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô vÒ c¸c c«ng t¸c nh: c«ng t¸c kÕ
ho¹ch, c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt - chÊt lîng, c«ng t¸c dù ¸n ®Êu thÇu, c«ng t¸c ®iÒu
hµnh qu¶n lý c¸c dù ¸n.
- Phßng c¬ giíi (Phßng qu¶n lý kinh doanh thiÕt bÞ): Cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh,
qu¶n lý ho¹t ®éng vµ ®¶m b¶o ph¸t huy n¨ng lùc cña ph¬ng tiÖn, sö dông an toµn vµ cã
hiÖu qu¶. Tham mu cho chØ huy ®¬n vÞ vÒ c¸c hîp ®ång cho thuª thiÕt bÞ víi c¸c c¬
quan, tæ chøc vµ c¸ nh©n ngoµi C«ng ty.
- C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc:
+ C¸c ®éi thi c«ng, x©y l¾p.

NguyÔn Thanh Thñy

3-

Líp 59C§.KT9

+ Xëng méc trùc thuéc c«ng ty.
+ Tr¹m trén bª t«ng th¬ng phÈm

NguyÔn Thanh Thñy

4-

Líp 59C§.KT9

1.1.2.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ
th¬ng m¹i
a) §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt.
Lµ mét C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n nªn ®iÒu kiÖn tæ chøc
s¶n xuÊt còng nh s¶n phÈm cña C«ng ty cã nhiÒu kh¸c biÖt so víi c¸c ngµnh kh¸c. S¶n
phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lµ s¶n phÈm thi c«ng c¬ giíi c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng.
§èi víi ho¹t ®éng x©y l¾p th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty diÔn ra theo
s¬ ®å sau:

Chñ ®Çu t mêi
thÇu

NhËn hå s¬

NghiÖm thu, bµn
giao, x¸c ®Þnh lËp kÕt
qu¶, lËp quyÕt to¸n

LËp dù ¸n thi
c«ng vµ lËp dù
to¸n

Tham gia ®Êu
thÇu

S¬ ®å 1.2 : S¬ ®å quyChuÈn
tr×nhbÞc«ng
nghÖ s¶n xuÊtTh¾ng
cña c«ng
nguån
thÇuty
TiÕn hµnh x©y
lùc:
NVL,
Vèn,
b) KÕt qu¶ kinhdùng
doanh trong nh÷ng n¨mNC
gÇn ®©y
Trong 3 n¨m tõ 2007-2009 t×nh h×nh kinh tÕ x· héi níc ta cã nh÷ng biÕn ®éng
®¸ng kÓ. NÒn kinh tÕ ®· xuÊt hiÖn nh÷ng yÕu tè g©y lo ng¹i, thÓ hiÖn tÝnh thiÕu bÒn
v÷ng, lµm cho tèc ®é t¨ng trëng cã tÝnh chÊt chËm l¹i, dÉn ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c
doanh nghiÖp cã nhiÒu khã kh¨n n¨ng lùc tµi chÝnh yÕu kÐm. TiÕn tr×nh s¾p xÕp l¹i c¸c
doanh nghiÖp nhµ níc vµ tiÕn ®é cæ phÇn ho¸ cßn chËm. NhiÒu doanh nghiÖp kinh
doanh thua lç, s¶n xuÊt kh«ng æn ®Þnh hoÆc s¶n suÊt kh«ng hÕt c«ng suÊt vµ n¨ng lùc
cña m×nh, s¶n phÈm ø ®äng nhiÒu...ViÖc më réng nhµ xëng, trô së cña c¸c c«ng ty, c¸c
tæ chøc, c¸c Doanh nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n.
T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn tãm t¾t qua b¶ng sau:

NguyÔn Thanh Thñy

5-

Líp 59C§.KT9

(§¬n vÞ tÝnh: ®ång.)
STT
ChØ tiªu
1
Doanh thu

N¨m 2007
265.150.634.000

N¨m 2008
450.043.674.256

N¨m 2009
550.045.192.018

2

L·i tríc thuÕ

3.026.872.250

5.290.480.500

7.554.491.000

3

L·i sau thuÕ

2.179.348.020

3.809.145.960

5.439.233.520

B¶ng biÓu 1.3 : T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty
*Ph©n tÝch s¬ lîc kÕt qu¶ rót ra nhËn xÐt :
Nh×n chung ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ
th¬ng m¹i trong 3 n¨m (tõ 2007-2009) qua c¸c chØ tiªu tÝch cùc ®Òu t¨ng m¹nh tõ 20%
- 40% so víi cïng kú n¨m tríc ®ã. Ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh cña c«ng ty kh«ng
cã dÊu hiÖu ®øt qu·ng, kh«ng liªn tôc ë c¸c chØ tiªu quan träng ®Òu t¨ng cao.
- Doanh thu tõ 265.150.634.000 n¨m 2007 th× ®Õn n¨m 2009 ®¹t ®îc
550.045.192.018 t¨ng (+121%).
- C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ níc cïng t¨ng lªn t¬ng øng so víi doanh thu.
Qua c¸c chØ tiªu vÒ sè liÖu trªn vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong 3
n¨m qua, ®· nãi lªn mét sù thµnh c«ng tèt ®Ñp trong viÖc ®a c«ng ty ph¸t triÓn theo x·
héi. Sù t¨ng trëng nµy chÝnh lµ mét phÇn thëng xøng ®¸ng cho nh÷ng cè g¾ng kh«ng
mÖt mái cña Ban Gi¸m ®èc vµ cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong viÖc thóc ®Èy
vµ ph¸t triÓn mét c«ng ty x©y dùng cßn non trÎ trong thÞ trêng, t¹o ra ®îc mét uy tÝn
trong giíi x©y dùng c¶ níc vµ trong c«ng ty.
1.1.3 §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n
1.1.3.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n
XuÊt ph¸t tõ sù ph©n cÊp qu¶n lý, ph©n c«ng nhiÖm vô cña c«ng ty cho c¸c tæ
®éi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh theo hai h×nh thøc:
- H×nh thøc giao kho¸n cho ®éi thi c«ng díi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña c«ng ty: cã
nghÜa lµ ®éi thi c«ng cã tr¸ch nhiÖm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ, b¶n vÏ ®· ®îc duyÖt vµ thi c«ng ®óng tiÕn ®é mµ c«ng ty ®· ®Ò ra.ViÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu thi
c«ng c«ng tr×nh do c«ng ty trùc tiÕp cung cÊp vµ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty sÏ ph©n c«ng
mét kÕ to¸n viªn cña phßng xuèng c«ng tr×nh theo dâi vµ tËp hîp chøng tõ ban ®Çu göi
vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty, tËp hîp, x¸c ®Þnh chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh.
- H×nh thøc giao kho¸n cho ®éi: §©y lµ sù ph©n c«ng theo c¸ch kho¸n gän, ë
®©y kh«ng cã sù qu¶n lý trùc tiÕpKÕ
cña
C«ng
ty mµ ngêi ®éi trëng cã toµn quyÒn quyÕt
to¸n
trëng
®Þnh viÖc thu mua nguyªn vËt liÖu cho c«ng tr×nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c«ng ty, tríc
ph¸p luËt vÒ c«ng tr×nh. ë h×nh thøc nµy ngêi ®éi trëng thi c«ng còng lµ chñ nhiÖm
c«ng tr×nh, ®éi trëng tù c©n nh¾c xem cã nªn cÇn kÕ to¸n theo dâi hay kh«ng. Sau khi
c«ng tr×nh hoµn thµnh mét h¹ng môc (®èi víi c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín, thêi gian
thi c«ng l©u), hoÆc hoµn thµnh c¶ c«ng tr×nh th× ®éi trëng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp
ThñxuÊt nguyªn
vµ nép vÒKÕ
c¸c chøng tõKÕ
ban ®Çu vÒ nhËp
c¸c chøng tõ KÕ
cã liªn
KÕ vËt liÖu vµKÕ
to¸n
to¸n
to¸n
quü
to¸n
quan phï hîp víi gi¸ trÞ cña c«ng tr×nh vÒ phßng kÕto¸n
to¸n c«ng ty.TSC§
thu
tæng
c«ng
ng©n
chi
hîp
tr×nh
hµng
C¬ cÊu tæ chøc kÕ to¸n c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i

NguyÔn Thanh Thñy

6C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ®éi

Líp 59C§.KT9

S¬ ®å 1.4: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty
Bé m¸y kÕ to¸n ®îc tæ chøc cô thÓ nh sau:
- KÕ to¸n trëng:
Lµ ngêi phô tr¸ch chÝnh vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh- kÕ to¸n cña c«ng ty, cã chøc
n¨ng tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh - kÕ to¸n, ph©n c«ng nhiÖm vô cho nh©n viªn cña
phßng tµi chÝnh kÕ to¸n.
Phèi hîp víi c¸c phßng ban kh¸c trong viÖc ®¶m b¶o tµi chÝnh cho viÖc ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Ph©n c«ng gi¶i quyÕt c¸c quan hÖ vÒ tµi chÝnh
víi c¬ quan Nhµ níc, cÊp trªn, kh¸ch nî vµ chñ nî.
KÕ to¸n trëng cßn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ tæ chøc hÖ thèng kÕ to¸n
cña c«ng ty.
- KÕ to¸n tæng hîp ( 1 ngêi):
Tæng hîp sè liÖu, h¹ch to¸n chi tiÕt c¸c tµi kho¶n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ph©n tÝch
ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o víi kÕ to¸n trëng.
- KÕ to¸n thu chi (1 ngêi):
Thanh to¸n c¸c kho¶n thu chi vµ thanh to¸n néi bé, më sæ kÕ to¸n quü tiÒn mÆt,
ghi chÐp hµng ngµy, liªn tôc theo tr×nh tù ph¸t sinh c¸c kho¶n thu chi xuÊt nhËp quü
tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý vµ tÝnh ra sè tiÒn quü ë
mäi thêi ®iÓm. Tæng hîp c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ theo kú nhÊt ®Þnh, thêng tiÕn
hµnh tæng hîp theo tuÇn. Riªng vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý nhËn ký cîc, ký quü
ph¶i theo dâi riªng mét sæ hay mét phÇn sæ. Theo kú nhÊt ®Þnh, ph¶i tiÕn hµnh b¸o c¸o
cho kÕ to¸n trëng
- Thñ quü (1ngêi):
ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ nhËp xuÊt quü tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng
b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý t¹i quü tiÒn mÆt. Hµng ngµy thñ quü ph¶i kiÓm kª sè tån quü
tiÒn mÆt thùc tÕ, ®èi chiÕu víi sè liÖu sæ quü tiÒn mÆt vµ sæ kÕ to¸n tiÒn mÆt. NÕu cã
chªnh lÖch kÕ to¸n vµ thñ quü ph¶i kiÓm tra l¹i ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ kiÕn nghÞ
biÖn ph¸p xö lý chªnh lÖch. Ph¶i chÊp hµnh sù kiÓm tra khi cã kiÓm tra quü bÊt thêng.
Cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o víi kÕ to¸n trëng.
- KÕ to¸n ng©n hµng (1 ngêi):
Ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng, gi¸m s¸t
chÆt chÏ thu, chi, qu¶n lý tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng, chuyÓn kho¶n, sÐc, uû nhiÖm
chi ®èi víi kh¸ch hµng mua vµ b¸n.
- KÕ to¸n TSC§ (1 ngêi):
Do ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng, TSC§ lµ c¸c ph¬ng tiÖn chñ yÕu ®Ó thi c«ng,
do ®ã kÕ to¸n TSC§ cã vai trß rÊt quan träng. Hä cã nhiÖm vô qu¶n lý chÆt chÏ vµ sö
dông ®Çy ®ñ c«ng suÊt cña TSC§, theo dâi biÕn ®éng TSC§ theo ph¬ng ph¸p kª khai

NguyÔn Thanh Thñy

7-

Líp 59C§.KT9

thêng xuyªn, ®Æt ra trong c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§, kiÓm tra vµ sö dông quü khÊu hao
c¬ b¶n, tÝnh ®óng chi phÝ söa ch÷a vµ gi¸ trÞ trang thiÕt bÞ, c¶i tiÕn kü thuËt ®æi míi
TSC§ vµ tÝnh ®óng nguyªn gi¸ TSC§.
- KÕ to¸n c«ng tr×nh( 3 ngêi ) :
Cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp chøng tõ chi phÝ c¸c c«ng tr×nh. C¨n cø vµo quyÕt to¸n
A-B vµ c¸c c«ng tr×nh ph©n chia cho hîp lý.
- KÕ to¸n c¸c ®éi c«ng tr×nh :
Do ®Æc thï cña c«ng viÖc, c¸c ®éi s¶n xuÊt ph¶i thi c«ng t¹i nhiÒu n¬i kh¸c
nhau. Do ®ã kÕ to¸n cña c¸c ®éi c«ng tr×nh còng ho¹t ®éng ®éc lËp. Phô tr¸ch kÕ to¸n
tiÕn hµnh tËp hîp chøng tõ, ®Þnh kú chuyÓn vÒ cho kÕ to¸n t¹i c«ng ty.
- C¸c ®éi XDCT cã 01 ngêi thèng kª chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, tËp hîp chøng
tõ göi vÒ C«ng ty ®Ó ghi sæ, h¹ch to¸n kÕ to¸n.
Nh vËy tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty võa gän nhÑ võa ®¶m b¶o thùc hiÖn
®Çy ®ñ chøc n¨ng cña m×nh. Bé m¸y kÕ to¸n ®îc tæ chøc theo ph¬ng thøc trùc tuyÕn
phï hîp víi bé m¸y qu¶n lý chung cña C«ng ty.

NguyÔn Thanh Thñy

8-

Líp 59C§.KT9

1.1.3.2 H×nh thøc kÕ to¸n.
H×nh thøc kÕ to¸n mµ c«ng ty ®ang ¸p dông lµ: H×nh thøc kÕ to¸n NhËt Ký
Chung. Sö dông h×nh thøc kÕ to¸n Sæ NhËt Ký Chung, lµ mét h×nh thøc kh¸ phæ biÕn
c¸c Doanh nghiÖp nãi chung vµ ë c¸c Doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng.
Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ph¸t sinh, kÕ to¸n ghi c¸c sè liÖu vµo Sæ
NhËt Ký Chung. Sau ®ã, c¨n cø sè liÖu ghi trªn NhËt ký chung ®Ó ghi vµo c¸c TK phï
hîp trªn Sæ C¸i. C¸c sè liÖu liªn quan tíi c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt còng ®ång thêi ghi
vµo c¸c sæ, thÎ chi tiÕt t¬ng øng.
Cuèi quý céng c¸c sè liÖu trªn Sæ c¸i, tÝnh sè d ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh.
C¸c sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt còng ®îc tæng hîp ®Ó lËp ra c¸c b¶ng tæng hîp chi
tiÕt. C¸c sè liÖu trªn sau khi kiÓm tra thÊy khíp ®óng ®îc sö dông ®Ó lËp b¸o c¸o kÕ to¸n
Ngoµi ra, kÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i cßn sö
dông Sæ NhËt Ký ®Æc biÖt ®Ó theo dâi c¸c c«ng tr×nh lín quy m« réng, thêi gian qua
nhiÒu niªn ®é kÕ to¸n nh»m ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vµ nhanh chãng gi¸ thµnh c«ng tr×nh,
gi¶m bít khèi lîng ghi Sæ c¸i. §Õn cuèi th¸ng, nh©n viªn kÕ to¸n lËp b¶ng c©n ®èi tµi
kho¶n ®Ó kiÓm tra tÝnh chÝnh chÝnh x¸c cña viÖc ghi chÐp kÕ to¸n chi tiÕt, kiÓm tra mét
lÇn n÷a tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc h¹ch to¸n ban ®Çu.
HiÖn nay, C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i ®ang ¸p dông ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. S¬ ®å h×nh thøc
kÕ to¸n NhËt Ký Chung mµ c«ng ty ®ang ¸p dông :
H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung
Chøng tõ gèc

.

Sæ kÕ to¸n
chi tiÕt

NhËt ký
chung

B¸o c¸o quü
hµng ngµy

Sæ c¸i

B¶ng tæng hîp chi
tiÕt sè ph¸t sinh

B¶ng c©n ®èi sè
ph¸t sinh

Ghi cuèi
B¶ngth¸ng
c©n ®èi tµi
kho¶n vµ c¸c b¸o c¸o

Ghi hµng
ngµy
kÕ to¸n
kh¸c
§èi chiÕu kiÓm tra sè liÖu

S¬ ®å 1.5: S¬ ®å h¹ch to¸n theo H×nh thøc NhËt Ký Chung cña c«ng ty.
1.1.3.3 ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty.
a) ChÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n:
Theo qui ®Þnh t¹i Q§ 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé Trëng Bé Tµi ChÝnh
 B¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp bao gåm:
B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n.
B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh.
ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh.
B¸o c¸o qu¶n trÞ doanh nghiÖp :

NguyÔn Thanh Thñy

9-

Líp 59C§.KT9

B¸o c¸o gi¸ thµnh x©y l¾p.
b) ChÕ ®é kÕ to¸n:
HiÖn nay, C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo Quy
®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé Trëng Bé Tµi ChÝnh.
c) ChÝnh s¸ch kÕ to¸n cña c«ng ty.
- Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hµng tån kho: ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn.
- Ph¬ng ph¸p khÊu hao TSC§: khÊu hao theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng
1.1.3.4 T×nh h×nh sö dông m¸y tÝnh trong kÕ to¸n ë c«ng ty.
PhÇn mÒm qu¶n trÞ tµi chÝnh kÕ to¸n Fast ®îc thiÕt kÕ trªn C«ng nghÖ míi nhÊt
cña Microsoft phï hîp víi chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Bé Tµi ChÝnh ban hµnh vµ theo s¸t
c¸c bíc ph¸t triÓn nh vò b·o cña lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin.
S¶n phÈm Fast lµ hÖ thèng qu¶n lý tµi chÝnh mang kÕt cÊu khèi ®a tÇng ®îc thiÕt
kÕ më trªn m«i trêng Windows. Víi c¸c c«ng cô tinh x¶o vÒ ph¸t triÓn giao diÖn ®å
häa. PhÇn mÒm kÕ to¸n Fast víi u ®iÓm cho phÐp tù ®éng kÕt xuÊt vµo tê khai thuÕ
GTGT mua vµo b¸n ra vµo phÇn mÒm hç trî kª khai thuÕ cña Tæng Côc ThuÕ. Víi
chøc n¨ng nµy ngêi dïng kh«ng ph¶i nhËp l¹i chøng tõ kª khai thuÕ vµo trong phÇn
mÒm hç trî tê khai, tiÕt kiÖm ®îc thêi gian c«ng søc. H¬n thÕ n÷a, phÇn mÒm Fast ®·
®îc sö dông t¹i h¬n 1000 doanh nghiÖp trong nhiÒu n¨m qua, ®iÒu nµy cho thÊy sù “
an toµn, tÝnh æn ®Þnh vµ uy tÝn còng nh chÊt lîng s¶n phÈm PAST”.
*) Nguyªn t¾c vµ c¸c bíc tiÕn hµnh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm trong ®iÒu kiÖn sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n Fast..
ViÖc tËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt hoµn toµn do m¸y tù nhËn d÷ liÖu tõ c¸c bé phËn
liªn quan vµ tù m¸y tÝnh to¸n, ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt trong kú. Do ®ã, tõng kho¶n môc chi
phÝ ph¶i ®îc m· ho¸ ngay tõ ®Çu t¬ng øng víi c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ.
- C¨n cø kÕt qu¶ kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang trong kú theo tõng
®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ nhËp d÷ liÖu s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµo m¸y.
- LËp thao t¸c c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh, bót to¸n kho¸ sæ, kÕt chuyÓn cuèi kú trªn
c¬ së híng dÉn cã s½n.
- C¨n cø vµo yªu cÇu cña ngêi sö dông th«ng tin, tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c b¸o c¸o
cÇn thiÕt.

NguyÔn Thanh Thñy

10 -

Líp 59C§.KT9

Ch¬ng 2
Thùc
tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty, ®Æc ®iÓm kÕ to¸n
Vµ mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu t¹i c«ng ty
2.2. Tæ chøc h¹ch to¸n mét sè phÇn hµnh chñ yÕu:
2.2.1. Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
2.2.1.1 §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ s¶n suÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty
cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i:
X¸c ®Þnh ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ kh©u ®Çu tiªn vµ ®Æc biÖt
quan träng trong toµn bé c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng
Ty Cæ PhÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi tîng tËp
hîp chi phÝ s¶n xuÊt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ®èi
tîng, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh gióp cho viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm c«ng tr×nh ®îc chÝnh x¸c vµ nhanh chãng.
Do ®Æc ®iÓm cña C«ng ty lµ C«ng ty x©y dùng, s¶n phÈm s¶n xuÊt ®¬n chiÕc riªng
lÎ nªn chi phÝ bá ra ®Ó thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh cã néi dung vµ c¬ cÊu kh«ng
®ång nhÊt. §Ó hoµn thµnh ®îc mét c«ng tr×nh ph¶i tr¶i qua mét thêi gian dµi, gi¸ trÞ
c«ng tr×nh lín vµ ®Æc biÖt lµ trong mét c«ng tr×nh th× ®îc chia ra thµnh nhiÒu h¹ng
môc, c«ng ®o¹n kh¸c nhau nªn ®èi tîng tËp hîp chi phÝ ®îc x¸c ®Þnh lµ tõng c«ng
tr×nh, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc tõng nhãm s¶n phÈm xËy l¾p.
2.2.1.2. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty.
XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ kÕ to¸n cña c«ng ty cßn ®éi trùc thuéc
c«ng ty kh«ng cã tæ chøc kÕ to¸n riªng. Toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n thuéc ph¹m vi ®éi
kÕ to¸n kÓ trªn do kÕ to¸n c«ng ty ®¶m nhiÖm. Do ®ã, trong khãa luËn nµy, em chØ xin
tr×nh bµy vÒ t×nh h×nh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh
cña ®éi kÕ to¸n trùc thuéc C«ng ty. Trong thêi gian nghiªn cøu, theo sè liÖu cña phßng
kÕ to¸n c«ng ty mét sè c«ng tr×nh hiÖn ®ang thi c«ng ®Òu ®· hoµn thµnh ®îc bªn A
nghiÖm thu vµ chÊp nhËn thanh to¸n.
Chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty ®îc tËp hîp theo c¸c kho¶n môc.
* Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp.
* Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp.
* Chi phÝ s¶n suÊt chung.
* Chi phÝ m¸y thi c«ng.
C¸c chi phÝ ®îc tËp hîp hµng quý theo tõng kho¶n môc vµ chi tiÕt cho tõng ®èi
tîng sö dông. V× vËy khi c«ng tr×nh hoµn thµnh kÕ to¸n chØ cÇn tæng hîp chi phÝ s¶n
xuÊt ë c¸c quý tõ lóc khëi c«ng ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh sÏ tÝnh ®îc gi¸ thµnh
thùc tÕ cña s¶n phÈm theo kho¶n môc chi phÝ ph¸t sinh ë c«ng ty ®îc tiÕn hµnh tËp hîp
mét c¸ch cô thÓ.
Sau ®©y, em xin ®a ra tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh C«ng
tr×nh nhµ chung c tÇm nh×n xanh, P.Lª lîi, Tp Vinh, lµm vÝ dô ®Ó kh¸i qu¸t c«ng t¸c
h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty.
M· c«ng tr×nh s¶n phÈm: 025 chung c TÇm Nh×n Xanh,lª lîi
Gi¸m ®èc C«ng ty ký hîp ®ång víi chñ ®Çu t lµ Ban qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y
dùng c«ng tr×nh nhµ ë theo Hîp ®ång kinh tÕ sè 343/2007/H§ ngµy 20/04/2007 víi
tæng gi¸ trÞ hîp ®ång lµ 74.906.730.584®. Sau ®ã C«ng ty gi÷ l¹i 14% tæng gi¸ trÞ hîp
®ång (trong ®ã cã 10%VAT), cßn l¹i giao l¹i cho chñ nhiÖm c«ng tr×nh lµ «ng Hoµng

NguyÔn Thanh Thñy

11 -

Líp 59C§.KT9

Ngäc Håi. C«ng tr×nh khëi c«ng vµo ngµy 22/04/2007 vµ hoµn thµnh vµo ngµy
31/12/2009
Riªng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh trùc thuéc c«ng ty, do tæ
chøc s¶n xuÊt theo h×nh thøc kho¸n díi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña c«ng ty th× c«ng ty sö
dông TK152, TK153. Nhng riªng ®èi víi c«ng tr×nh nhµ lª lîi do sö dông h×nh thøc
qu¶n lý kh«ng trùc tiÕp cña c«ng ty, mµ ®îc kho¸n gän cho chñ nhiÖm c«ng tr×nh. Nªn
NVL, CCDC mua vÒ vËn chuyÓn th¼ng ®Õn ch©n c«ng tr×nh, sö dông t¹i chç, kh«ng
qua kho nªn kÕ to¸n kh«ng h¹ch to¸n vµo TK 152, TK153 mµ h¹ch to¸n th¼ng vµo TK
621.
2.2.1.2.1 H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ( CPNVLTT)
a) Néi dung chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp t¹i C«ng Ty:
T¹i C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i, chi phÝ nguyªn vËt liÖu
thêng chiÕm kho¶ng tõ 50% ®Õn 70% trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, chi phÝ nguyªn vËt
liÖu sö dông cho c«ng tr×nh. NÕu c«ng tr×nh sö dông m¸y thi c«ng cña c«ng ty th× chi
phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sö dông cho c¶ m¸y thi c«ng.
+ Nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh: c¸t sái, ®¸, xi m¨ng, s¾t, thÐp, g¹ch,...
+ Nguyªn liÖu, vËt liÖu phô: ®inh, d©y buéc, chÊt phô da kh¸c,...
+ Mét sè vËt liÖu vµ cÊu kiÖn kh¸c,...
b) Chøng tõ kÕ to¸n sö dông:
C¸c phiÕu xuÊt kho vËt t, ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬n vËn chuyÓn, Biªn b¶n giao
nhËn vËt t, B¶ng kª sö dông vËt t, Hîp ®ång mua kho¸n, vµ c¸c chøng tõ liªn quan
kh¸c...
c) Tµi kho¶n sö dông
*) TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp
Tµi kho¶n 621” Chi phÝ nguyªn vËt liÖu”, ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ nguyªn vËt
liÖu, vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh.
*) KÕt cÊu tµi kho¶n:
**) §èi víi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh kho¸n gän díi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña
c«ng ty:
Bªn Nî TK 621: - Gi¸ trÞ NVL xuÊt dïng trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh, hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh.
- Chi phÝ NVL liªn quan tíi viÖc sö dông m¸y thi c«ng.
Bªn Cã TK 621: - Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng kh«ng hÕt.
- KÕt chuyÓn chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp.
Tµi kho¶n 621 kh«ng cã sè d.
**) §èi víi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh kho¸n gän kh«ng cã sù qu¶n lý trùc
tiÕp cña c«ng ty mµ ®îc kho¸n gän cho c¸c chñ nhiÖm c«ng tr×nh (VÝ dô: C«ng
tr×nh nhµ lª lîi).
Bªn Nî TK 621: - Gi¸ trÞ NVL xuÊt dïng trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh, hoÆc h¹ng
môc c«ng tr×nh.
- Chi phÝ NVL liªn quan tíi viÖc sö dông m¸y thi c«ng.
Bªn Cã TK 621: - KÕt chuyÓn chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp.
Tµi kho¶n 621 kh«ng cã sè d.

NguyÔn Thanh Thñy

12 -

Líp 59C§.KT9

d) Quy tr×nh h¹ch to¸n
Quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y
dùng vµ th¬ng m¹i
Chøng tõ gèc ( phiÕu nhËp kho,
phiÕu xuÊt kho, hãa ®¬n GTGT,…)

Biªn b¶n giao nhËn vËt t

NhËt ký chung, NhËt
ký ®Æc biÖt

B¶ng kª vËt t sö dông
Chøng tõ liªn quan tíi viÖc sö
dông m¸y thi c«ng( hãa ®¬n
GTGT, biªn b¶n nghiÖm thu,…)

Sæ c¸i, Sæ chi tiÕt TK
621

S¬ ®å 2.1: Quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp
Hµng ngµy, khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n c«ng tr×nh c¨n cø vµo c¸c chøng
tõ gèc cã liªn quan nh ( Hãa ®¬n GTGT, phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho,...), ®Ó lËp
biªn b¶n giao nhËn VËt t. Hµng th¸ng, dùa vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n c«ng ty lËp
B¶ng kª vËt t sö dông. C¨n cø, vµo sè liÖu trªn B¶ng kª vËt t sö dông, vµ mét sè chøng
tõ liªn quan kh¸c kÕ to¸n c«ng ty vµo sæ NhËt ký chung, ®Ó lªn Sæ C¸I TK 621, Sæ chi
tiÕt TK 621.
Quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu
C«ng tr×nh nhµ lª lîi-tp Vinh.
Hãa §¬n GTGT
Sè 0027246

Biªn b¶n giao nhËn vËt t

NhËt ký chung
B¶ng kª vËt t sö dông

Sæ c¸i, Sæ chi tiÕt TK
621

S¬ ®å 2.2: Quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Nhµ lª lîi

NguyÔn Thanh Thñy

13 -

Líp 59C§.KT9

e) Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n
+) Riªng ®èi víi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh mµ h×nh thøc kho¸n kh«ng cã
sù qu¶n lý trùc tiÕp cña c«ng ty ( VÝ dô: C«ng tr×nh nhµ lª lîi) :
Riªng ®èi víi c«ng tr×nh nhµ lª lîi kh«ng sö dông TK152, TK153 v× mua vÒ lµ
vËn chuyÓn th¼ng ®Õn c«ng tr×nh. Nªn kh«ng x¶y ra trêng hîp gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng
kh«ng hÕt nhËp l¹i kho hay chuyªn kú sau.
(1)
Hoµn øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c
h¹ng môc c«ng tr×nh. Khi nhËn ®îc ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n ghi:
Nî TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp
Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ
Cã TK 141/331: Hoµn øng cho ®éi thi c«ng hoµn øng, tr¶ tiÒn KH.
(2) Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp theo tõng ®èi tîng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh
Nî TK 154:(Chi tiÕt theo tõng ®èi tîng ).
Cã TK 621:( Chi tiÕt theo tõng ®èi tîng )
*) C«ng tr×nh nhµ lª lîi - TP vinh :
(1) Khi mua nguyªn vËt liÖu ®Ó xuÊt th¼ng ®Õn c«ng tr×nh. C¨n cø, vµo hãa ®¬n sè
0027246 ngµy 12/12/2009, vµ biªn b¶n giao nhËn vËt t. KÕ to¸n c«ng ty h¹ch to¸n :
Nî TK 621: 58.365.732
Nî TK 133: 5.836.573
Cã TK 331 : 64.202.305
(2) Sau khi, tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh cña c¸c th¸ng. KÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ
nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh trong quý IV n¨m 2009 :
Nî TK 154 : 2.955.541.272
Cã TK 621 : 2.955.541.272kl
S¬ ®å h¹ch to¸n Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kh«ng cã sù qu¶n lý trùc tiÕp:
TK 621 (Nhµ lª lîi)
TK 141, 331
(1) Mua NVL xuÊt dïng trùc tiÕp

TK 154 lª lîi
(2) KÕt chuyÓn CPNVLTT

TK 133
ThuÕ GTGT

S¬ ®å 2.3: S¬ ®å h¹ch to¸n CPNVLTT kh«ng cã sù qu¶n lý trùc tiÕp c«ng ty
+) Riªng ®èi víi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh mµ h×nh thøc kho¸n cã sù qu¶n lý
trùc tiÕp cña c«ng ty.
Ph¬ng thøc h¹ch to¸n ë h×nh thøc nµy, ngoµi c¸c bót to¸n (2) ®îc h¹ch to¸n ë
trªn kÕ to¸n cßn h¹ch to¸n thªm 3 bót to¸n sau:
(1) Mua vËt liÖu kh«ng nhËp kho mµ xuÊt dïng trùc tiÕp cho c«ng tr×nh trong kú chÞu
thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, c¨n cø gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt dïng:
Nî TK 621:(Chi tiÕt theo tõng ®èi tîng )
Nî TK 133(133.1): ThuÕ VAT ®îc khÊu trõ

NguyÔn Thanh Thñy

14 -

Líp 59C§.KT9

Cã TK 331,111,112: VËt liÖu mua ngoµi.
(2) XuÊt kho NVL sö dông trùc tiÕp cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô
dÞch vô :
Nî TK 621:(Chi tiÕt theo tõng ®èi tîng)
Cã TK152: Gi¸ thùc tÕ xuÊt dïng theo tõng lo¹i .
(3) Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho hay chuyªn kú sau:
Nî TK152:(Chi tiÕt vËt liÖu )
Cã TK 621:(Chi tiÕt ®èi tîng )

S¬ ®å h¹ch to¸n Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cã sù qu¶n lý trùc tiÕp :
TK 621
TK 331
Mua NVL xuÊt dïng trùc tiÕp

TK 154

TK 133

KÕt chuyÓn CPNVLTT

TK 152

TK 152
XuÊt NVL trùc tiÕp

NVL dïng kh«ng hÕt nhËp
l¹i kho

S¬ ®å 2.4: S¬ ®å h¹ch to¸n CPNVLTT cã sù qu¶n lý trùc tiÕp c«ng ty
f) Sæ s¸ch kÕ to¸n
C¸c lo¹i sæ s¸ch ¸p dông cho kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh ®îc ¸p dông trong h×nh thøc NhËt Ký Chung : Sæ nhËt ký chung, Sæ chi tiÕt TK 621, Sæ
C¸i TK 621. Ngoµi sæ s¸ch kÕ to¸n trªn, nÕu c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín th× kÕ to¸n sö
dông thªm Sæ NhËt Ký §Æc BiÖt.

NguyÔn Thanh Thñy

15 -

Líp 59C§.KT9

ho¸ ®¬n (gtgt)

MÉu sè: 01 GTKT -

3LL
Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng
Ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2009
§¬n vÞ b¸n hµng:
C«ng ty H¶i Hå
§Þa chØ:
198 Minh Khai - Hµ Néi
Sè tµi kho¶n:23.102.000.000.785
§iÖn tho¹i:
MS:01.02345387
Hä tªn ngêi mua hµng:
Hoµng Ngäc Håi
Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i.
§Þa chØ: 1C-§Æng Th¸i Th©n-Hoµn KiÕm - Hµ Néi
Sè Tµi Kho¶n:
22.010.000.000.890
H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n MS 01. 01446753
STT Tªn ho¸ ®¬n, dÞch vô

§VT

Sè lîng

§¬n gi¸

GS/2009B
0027246

Thµnh tiÒn

A
B
C
1
2
3=1x2
1
Xi m¨ng BØm S¬n
TÊn
83
700.000
58.100.000
2
Mua thÐp 1 ly ®en
Kg
62
4.286
265.732
Céng tiÒn hµng:
58.365.732
ThuÕ suet GTGT: 10%
TiÒn thuÕ GTGT
5.836.573
Tæng céng sè tiÒn thanh to¸n:
64.202.305
Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: S¸u m¬i t triÖu hai tr¨m linh hai ngh×n ba tr¨m linh n¨m ngh×n
®ång ch½n.
Ngêi mua hµng
Ngêi b¸n hµng
Thñ trëng ®¬n vÞ
( Ký, ghi râ hä tªn)
( Ký, ghi râ hä tªn)
( Ký, ghi râ hä tªn)
 Th«ng qua, hãa ®¬n GTGT kÕ to¸n ®éi c«ng tr×nh lËp biªn b¶n giao nhËn vËt t.
B¶ng biÓu 2.5: Hãa ®¬n GTGT sè 0027246

NguyÔn Thanh Thñy

16 -

Líp 59C§.KT9

biªn b¶n giao nhËn vËt t
Ngµy 12/12/2009
Môc ®Ých sö dông: C«ng tr×nh nhµ lª lîi-tp vinh.

§¹i diÖn bªn giao: TrÇn Vò Nam- C«ng ty H¶i Hå
§¹i diÖn bªn nhËn: ¤ng Hoµng Ngäc Håi
C¨n cø vµo ho¸ ®¬n sè 0027246 ngµy 12/12/2009
TiÕn hµnh x¸c nhËn c¸c lo¹i vËt t giao cho chñ c«ng tr×nh nhµ lª lîi ®Ó thi c«ng nh sau
Sè lîng
Tªn, nh·n hiÖu,
§¬n vÞ
TT
quy c¸ch vËt t
tÝnh
Ho¸ ®¬n, chøng tõ
Thùc nhËn
1
Xi M¨ng BØm S¬n
TÊn
83
83
2
ThÐp 1 ly ®en
Kg
62
62
Phô tr¸ch bé phËn sö dông Phô tr¸ch cung tiªu Ngíi giao hµng Ngêi nhËn
(Ký,hä tªn)
(Ký,hä tªn)
(Ký,hä tªn)
(Ký,hä tªn)
B¶ng biÓu 2.6: Biªn b¶n giao nhËn vËt t
 Th«ng qua, hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng vµ biªn b¶n giao nhËn vËt t, kÕ to¸n ®éi c«ng
tr×nh lËp B¶ng Kª VËt T ®Ó theo dâi t×nh h×nh sö dông vËt t cho c«ng tr×nh nhµ
lª lîi

NguyÔn Thanh Thñy

17 -

Líp 59C§.KT9


Tài liệu liên quan
Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.