B GIÁO D C VÀ ðÀO T¤O
TR NG ð I H

C NÔNG NGHI¤P HÀ NI
----------

----------

XUÂN TH THU THO

ðÁNH GIÁ HI¤U QU S DNG ð T NÔNG
NGHI¤P TRÊN ðA BÀN HUY¤N %NG HÒA
THÀNH PH' HÀ NI

LU)N VĂN TH C SĨ NÔNG NGHI¤P

Chuyên ngành
Mã s9

: QUN LÝ ð T ðAI

: 60.62.16

Ng i h ng d
n khoa h¤c: PGS.TS. H? TH LAM TRÀ

HÀ NI – 2010

LI CAM ðOAN

- Tôi xin cam ñoan, s li-u và k#t qu& nghiên c*u trong lu,n văn
này c/a tôi là trung th0c và ch a h2 ñ 3c s4 d6ng ñ7 b&o v- m9t h:c v;
nào.

- Tôi xin cam ñoan r=ng, m:i s0 giúp ñ@ cho vi-c th0c
hi-n lu,n văn này ñã ñ 3c cám n và các thông tin trích dEn
trong lu,n văn ñ2u ñã ñ 3c chF rõ nguHn gc ./.
Tác gi& lu,n văn

Xuân Th; Thu Th&o

Tr ng ð i h

c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. i

LI CM N

Trong sut quá trình làm lu,n văn tôi ñã nh,n ñ 3c s0 chF
b&o, giúp ñ@ rMt t,n tình c/a PGS.TS. HH Th; Lam Trà, cùng s0
giúp ñ@, ñ9ng viên c/a các thSy cô giáo trong khoa Tài nguyên
và Môi tr Ung, Vi-n ñào tVo Sau ñVi h:c. Nhân d;p này cho phép
tôi ñ 3c bày tY lòng bi#t n chân thành và sâu s[c t\i PGS.TS.
HH Th; Lam Trà và các thSy cô giáo trong khoa Tài nguyên và
Môi tr Ung.
Tôi xin chân thành c&m

n cán b9 ]y ban nhân dân huy-n,

phòng Nông nghi-p, phòng Tài nguyên và Môi tr Ung, phòng Thng
kê, và chính quy2n các xã cùng nhân dân huy-n ^ng Hòa, Thành ph
Hà N9i ñã tVo ñi2u ki-n giúp ñ@ tôi trong sut quá trình th0c hi-n lu,n
văn.

Tôi xin chân thành c&m n gia ñình và các bVn ñHng
nghi-p ñ9ng viên, giúp ñ@ trong quá trình th0c hi-n lu,n văn!
Hà Nµi, ngày 05 tháng 11 năm 2010

Tác gi& lu,n văn

Xuân Th; Thu Th&o

Tr ng ð i h

c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. ii

LUi cam ñoan

MC LC

i

LUi c&m n

ii

M6c l6c

iii

Danh m6c các ch` vi#t t[t

v

Danh m6c b&ng

vi

Danh m6c bi7u ñH

vii

1

Mb ðcU

1

1.1

Tính cMp thi#t c/a ñ2 tài

1

1.2

M6c tiêu nghiên c*u

2

1.3

Yêu cSu

3

2

ThNG QUAN VkN ðl NGHIÊN C^U

4

2.1

M9t s vMn ñ2 v2 s4 d6ng ñMt nông nghi-p

4

2.2

Hi-u qu& và hi-u qu& s4 d6ng ñMt nông nghi-p

7

2.3

Tình hình nghiên c*u nâng cao hi-u qu& s4 d6ng ñMt nông
nghi-p
trên th# gi\i và Vi-t Nam

22

3

PH¤M VI, NI DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C^U

32

3.1

PhVm vi nghiên c*u

32

3.2

N9i dung nghiên c*u

32

3.3

Ph ng pháp nghiên c*u

35

4

KtT QUu NGHIÊN C^U

37

4.1

ði2u ki-n t0 nhiên, kinh t# xã h9i

37

4.1.
1
4.1.
2
4.1.
3
4.2

ði2u ki-n t0 nhiên

37

ði2u ki-n kinh t# xã h9i

43

ðánh giá chung v2 ñi2u ki-n t0 nhiên, kinh t# xã h9i

47

Tình hình s4 d6ng ti2m năng ñMt ñai

50

Tr ng ð i h

c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. iii

4.2.
1
4.2.
2
4.3

Tình hình s4 d6ng ñMt năm 2009

50

Tình hình bi#n ñ9ng ñMt ñai c/a huy-n nh`ng năm gSn
ñây
Th0c trVng s&n xuMt nông nghi-p

52

4.3.
1
4.3.
2
4.4

Th0c trVng phát tri7n s&n xuMt nông nghi-p

54

Hi-n trVng cây trHng và các loVi hình s4 d6ng ñMt nông
nghi-p
ðánh giá hi-u qu& s4 d6ng ñMt nông nghi-p

56

4.4.
1
4.4.
2
4.4.
3
4.4.
4
4.5

ðánh giá hi-u qu& s4 d6ng ñMt nông nghi-p v2 myt kinh
t#
ðánh giá hi-u qu& s4 d6ng ñMt nông nghi-p v2 myt xã
h9i
ðánh giá hi-u qu& s4 d6ng ñMt nông nghi-pv2 myt môi tr
Ung
L0a ch:n các loVi hình s4 d6ng ñMt nông nghi-p

62

Gi&i pháp nâng cao hi-u qu& s4 d6ng ñMt nông
nghi-p
Gi&i pháp v2 th; tr Ung tiêu th6 nông s&n

94

Gi&i pháp v2 vn ñSu t

94

Gi&i pháp v2 ging và cây trHng

95

Gi&i pháp v2 khoa h:c công ngh-

96

Gi&i pháp v2 phát tri7n c s{ hV tSng

97

Gi&i pháp v2 môi tr Ung

97

Gi&i pháp nguHn nhân l0c

97

KtT LU|N VÀ KItN NGH}

98

5.1

K#t lu,n

98

5.2

Ki#n ngh;

99

4.5.
1
4.5.
2
4.5.
3
4.5.
4
4.5.
5
4.5.
6
4.5.
7
5

54

62

78
85
92

94

TÀI LI~U THAM KHuO

101

PH L C

105

Tr ng ð i h

c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. iv

DANH MC CÁC CHB VICT TDT
TT

ChE viHt tJt

ChE viHt ñLy ñM

1
2
3

BVTV
CPTG
DT

B&o v- th0c v,t
Chi phí trung gian
Di-n tích

4

ðVT

ð n v; tính

5

FAO

T€ ch*c nông l ng th# gi\i

6
7

GTGT
GTGT/Lð

Giá tr; gia tăng
Giá tr; gia tăng trên ngày công lao ñ9ng

8

GTSX

Giá tr; s&n xuMt

9

GTSX/Lð

Giá tr; s&n xuMt trên ngày công lao ñ9ng

10

HQðV

Hi-u qu& ñHng vn

11
12


LUT

Lao ñ9ng
LoVi hình s4 d6ng ñMt

13

LX - LM

Lúa xuân - lúa mùa

14

NXB

Nhà xuMt b&n

15

NTTS

Nuôi trHng th/y s&n

16

SL

S&n l 3ng

17

STT

S th* t0

18

tri-u ñ

Tri-u ñHng

19
20

UBND
UNDP

]y ban nhân dân
Ch ng trình h• tr3 phát tri7n c/a Liên Hi-p
Quc

Tr ng ð i h

c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. v

DANH MC BNG
STT
2.1

Tên b&ng
Trang
Di-n tích ñMt t0 nhiên và ñMt nông nghi-p ch a ñ 3c khai
thác
c/a các Châu l6c trên th# gi\i
22

2.2

Di-n tích ñMt nông nghi-p c/a Vi-t Nam

27

2.3

ð;nh h \ng ngành trHng tr:t (cây trHng chính) ñ#n năm
2015
ð;nh h \ng ngành chăn nuôi ñ#n năm 2015

31

2.4
4.1
4.2

4.3

31

Hi-n trVng s4 d6ng ñMt năm 2009 c/a huy-n ^ng
50
Hòa
Bi#n ñ9ng di-n tích ñMt ñai theo m6c ñích s4 d6ng ñMt c/a
huy-n
^ng Hòa qua các năm (2005 - 2007 -2009)
53
54

4.6

Di-n tích các loVi cây trHng năm 2009 (chia theo
v6)
Di-n tích, s&n l 3ng năng suMt m9t s cây trHng chính qua các
năm
Hi-n trVng các loVi hình s4 d6ng ñMt chính năm
2009
Hi-u qu& kinh t# các cây trHng ti7u vùng 1

4.7

Hi-u qu& kinh t# các cây trHng ti7u vùng 2

66

4.8

Hi-u qu& kinh t# các loVi hình s4 d6ng ñMt ti7u vùng
69
1
Hi-u qu& kinh t# các loVi hình s4 d6ng ñMt ti7u vùng
73
2
T€ng h3p hi-u qu& kinh t# c/a các LUT theo các ti7u
75
vùng
M*c ñSu t lao ñ9ng và thu nhâp bình quân trên ngày công
lao
ñ9ng c/a các ki7u s4 d6ng ñMt ti7u vùng 1 tính trên 1
79
ha
M*c ñSu t lao ñ9ng và thu nhâp bình quân trên ngày công
lao
ñ9ng c/a các ki7u s4 d6ng ñMt ti7u vùng 2 tính trên 1
80
ha
T€ng h3p m*c ñSu t lao ñ9ng và thu nhâp bình quân trên
ngày
công lao ñ9ng c/a các LUT trên các ti7u vùng
82

4.4
4.5

4.9
4.10
4.11

4.12

4.13

4.14 M*c ñ9 chMp nh,n c/a ng Ui dân v\i loVi hình s4 d6ng ñMt hi-n

57
59
63

84

tVi
4.15 So sánh m*c ñSu t phân bón th0c t# tVi ñ;a ph ng v\i
tiêu
chu†n bón phân cân ñi và h3p lý
88

Tr ng ð i h

c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. vi

DANH MC BINU ð?
STT
4.1

Tên bi7u ñH
Trang
C cMu các loVi ñMt c/a huy-n ^ng Hòa năm 2009
51

4.2

Hi-u qu& ñHng vn c/a các cây trHng ng[n ngày { ti7u vùng
1
Hi-u qu& ñHng vn c/a cây trHng ng[n ngày ti7u vùng
2.
So sánh các LUT c/a hai ti7u vùng trong huy-n

65

So sánh m*c ñSu t lao ñ9ng c/a các LUT trên 2 ti7u
vùng

83

4.3
4.4
4.5

Tr ng ð i h

68
77

c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. vii


Tài liệu liên quan
Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.