B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TR NG ðI HC NÔNG NGHIP HÀ N
I
----------

----------

HOÀNG TUN MINH

ðÁNH GIÁ TH C TRNG THOÁI HÓA ðT
CA T
NH PHÚ YÊN ð

ð
XUT CÁC BIN PHÁP B

O V, C

I TO VÀ S¤ DNG ðT NÔNG LÂM NGHIP HP LÝ

LUN VĂN THC SĨ NÔNG NGHIP

Chuyên ngành

: QU

N LÝ ðT ðAI
Mã s§

: 60.62.16

Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS. ðÀO CHÂU THU

HÀ N I – 2010

LI CAM ðOAN

Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cu c
a
nêu trong lu

riêng

tôi.

Các

s

li

u,

kt

qu

n văn là trung th

cchưa

o v m§t hc v nào.
Tôi cam ñoan rng, mi s

tng

ñ

c

s

dng

ñµ

b

giúp ñ cho vi c th

c hi n lu

n
văn
này
m ơn và các thông tin trích dn trong lu

ñã

ñ

c

c

n văn ñu ñ c ch rõ ngu-n gc.

Hà n
i, ngày 16 tháng 12 năm 2010
Tác gi
lun văn

Hoàng Tun Minh

Tr ng ði hc Nông nghip Hà N
i – Lun văn thc sĩ nông nghip ........... i

LI C

M ƠN
Trong quá trình hc t

p, nghiên cu g p rt nhiu khó khăn, tôi ñã nh

n ñưc s

h! tr, giúp ñ t

n tình c
a các th"y, các cô, các ñơn v, gia ñình và b#n bè ñµ tôi hoàn thành b
n lu

n văn này.
L$i ñ"u tiên, tôi xin ñưc bày t% lòng kính trng và bit ơn sâu s&c t'i cô
giáo

PGS.TS.

ðào

Châu

Thu

nguyên

gi

ng viên khoa Tài nguyên và Môi trư$ng, Trư$ng ð#i hc nông nghi p Hà n§i,
Giám ñc Trung tâm Tài nguyên ñt và Môi trư$ng H§i Khoa hc ñt Vi t Nam ñã
t

n tình hư'ng dn, ñ§ng viên giúp ñ tôi vưt qua nh(ng khó khăn trong quá
trình
n lu

nghiên

cu

ñµ

hoàn

chnh

b


Tài liệu liên quan
Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.