ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

NGUYỄN HOÀNG LÊ PHƯƠNG

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM,
CHI NHÁNH TỈNH KON TUM

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Đà Nẵng – Năm 2019
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

NGUYỄN HOÀNG LÊ PHƯƠNG

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM,
CHI NHÁNH TỈNH KON TUM

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Mã số: 60.34.02.01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. VÕ THỊ THÚY ANH

Đà Nẵng – Năm 2019

LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng
được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tác giả luận văn

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU...........................................................................................................1
1. Tổng quan tình hình nghiên cứu................................................................1
2.Tính cấp thiết của đề tài.............................................................................3
3.Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................5
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.............................................................5
5. Phương pháp nghiên cứu...........................................................................6
6. Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện................................................7
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn...................................................................8
8. Bố cục của luận văn.................................................................................9
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI............10
1.1 HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..................................................................10
1.1.1.Khái niệm nhận tiền gửi của khách hàng cá nhân:..........................10
1.1.2. Phân loại tiền gửi khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 11
1.1.3. Đặc điểm nhận tiền gửi của khách hàng cá nhân............................14
1.1.4. Vai trò nhận tiền gửi khách hàng cá nhân của ngân hàng thương
mại.............................................................................................................15
1.1.5 Rủi ro trong hoạt động nhận tiền gửi của khách hàng cá nhân.......16
1.2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ
NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI............................................18
1.2.1 . Mục tiêu của hoạt động nhận tiền gửi cá nhân..............................18
1.2.2. Các biện pháp nhằm đạt mục tiêu hoạt động nhận tiền gửi cá nhân
...................................................................................................................20

1.2.3. Các tiêu chí đánh giá đến kết quả hoạt động nhận tiền gửi khách
hàng cá nhân của ngân hàng thương mại..................................................22
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN
GỬI CÁ NHÂN..........................................................................................25
1.3.1. Nhân tố bên ngoài ngân hàng..........................................................25
1.3.2. Nhóm nhân tố bên trong ngân hàng................................................29
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1................................................................................33
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM...................................................34
2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN TỈNH KON TUM...............................................................34
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum
...................................................................................................................34
2.1.2. Cơ cấu tổ chức, quản lý...................................................................35
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh tỉnh Kon
Tum giai đoạn 2016-2018.........................................................................37
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN TỈNH KON TUM...............................................................39
2.2.1 Bối cảnh hoạt động của chi nhánh...................................................39
2.2.2. Mục tiêu hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân của Agribank
chi nhánh tỉnh Kon Tum...........................................................................41
2.2.3.Các giải pháp mà Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum đang áp dụng
trong nhận tiền gửi cá nhân.......................................................................44

2.2.4. Kết quả của hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân của
Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2018.........................48
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG...........................................................................61
2.3.1. Những thành công đạt được............................................................61
2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân...................................................................63
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2................................................................................69
CHƯƠNG 3 KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN
GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM...........................................70
3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ...............................................70
3.1.1. Định hướng phát triển chung..........................................................70
3.1.2. Định hướng cho hoạt động nhận tiền gửi cá nhân tại Agribank chi
nhánh tỉnh Kon Tum.................................................................................73
3.2. KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM.......................................74
3.2.1. Đa dạng hoá sản phẩm tiền gửi cá nhân..........................................74
3.2.2. Xây dựng cơ chế lãi suất linh hoạt..................................................77
3.2.3 Mở rộng nền khách hàng cá nhân....................................................77
3.2.4. Vận dụng mạnh mẽ công cụ cạnh tranh nhằm tăng thị phần nhận
tiền gửi cá nhân.........................................................................................78
3.2.5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo..................................80
3.2.6. Hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng..................................81
3.2.7. Các giải pháp hỗ trợ khác................................................................82
3.3. KHUYẾN NGHỊ..................................................................................84

3.3.1. Khuyến nghị với Agribank..............................................................84
3.3.2. Khuyến nghị với ngân hàng nhà nước............................................86
3.3.3. Khuyến nghị với chính phủ.............................................................87
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3..............................................................................89
KẾT LUẬN....................................................................................................90
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................91

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
AGRIBANK

: Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

CN

: Chi nhánh

DV

: Dịch vụ: Huy động

HĐTG

: Huy động tiền gửi

KH

: Khách hàng

KHCN

: Khách hàng cá nhân

NH

: Ngân hàng

NHNN

: Ngân hàng Nhà nước

NHTM

: Ngân hàng thương mại

TG

: Tiền gửi

TGTK

: Tiền gửi tiết kiệm

SP

: Sản Phẩm

SPDV

: Sản phẩm dịch vụ

VNĐ

: Đồng Việt Nam

UBND

: Ủy ban Nhân dân

DANH MỤC CÁC BẢNG
Số hiệu
bảng
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Tên bảng
Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank
Kon Tum giai đoạn 2016-2018
Bảng 2.2. Quy mô nhận tiền gửi cá nhân từ năm 20162018
Bảng 2.3. Số lượng phát triển khách hàng tiền gửi cá
nhân từ năm 2016-2018
Bảng 2.4. Cơ cấu nhận tiền gửi cá nhân theo loại tiền từ
năm 2016-2018
Bảng 2.5. Cơ cấu nhận tiền gửi cá nhân theo kỳ hạn từ
năm 2016-2018
Bảng 2.6. Cơ cấu nhận tiền gửi cá nhân theo mục đích
gửi từ năm 2016-2018
Bảng 2.7. Chi phí trả lãi tiền gửi cá nhân giai đoạn
2016-2018
Bảng 2.8. Tổng hợp khảo sát khách hàng tiền gửi cá
nhân năm 2018 tại chi nhánh

Trang
37
51
52
53
55
56
58
60

DANH MỤC CÁC HINH, BIỂU ĐỒ
Số hiệu

Tên bảng

sơ đồ
2.1.

Sơ đồ 2.1. Mô hình hoạt động tại Agribank Chi nhánh
tỉnh Kon Tum

Trang
36

1
MỞ ĐẦU
1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Trong những năm gần đây, nghiên cứu về hoạt động nhận tiền gửi của
ngân hàng thương mại có rất nhiều nghiên cứu khác nhau về nhiều đối tượng
khách hàng, trong đó những nghiên cứu về đối tượng khách hàng cá nhân là
một chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm, các ngân hàng thương mại hiện
đang tập trung phát triển, tăng cường giải pháp để đẩy mạnh hoạt động nhận
tiền gửi của khách hàng cá nhân vì đây là nguồn vốn chủ yếu của các ngân
hàng thương mại hiện nay, hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân cũng
nhận được rất nhiều sự quan tâm khi có nhiều nghiên cứu tập trung vào hoạt
động này như: Bùi Thị Thùy Dương (2009), Võ Văn Đức (2011) Đỗ Thị Kim
Luyến (2013), Phạm Thị Tâm và Phạm Ngọc Thúy (2013), Phạm Thị Hiền
(2015), Trịnh Thế Cường (2015), Phạm Thị Minh Thanh (2016), Nguyễn
Hồng Yến và Vũ Thị Kim Thanh (2017)… Mỗi nghiên cứu được thực hiện tại
các chi nhánh ngân hàng cụ thể, các tác giả đã sử dụng cách tiếp cận định tính
để nghiên cứu, sử dụng các phương pháp cơ bản trong nghiên cứu là phương
pháp tổng hợp, thống kê mô tả, so sánh đối chiếu để phân tích và phát hiện
những hạn chế trong hoạt động huy động vốn của các NHTM tại các thời
điểm cụ thể cũng như đề xuất những giải pháp mang tính thực tiễn để hoàn
thiện hoạt động nhận tiền gửi từ khách hàng cá nhân. Trong quá trình tìm hiểu
và nghiên cứu, các tác giả đã nhận diện ra các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt
động nhận tiền gửi như: lãi suất, kì hạn tiền gửi, cơ sở vật chất, thái độ nhân
viên. Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu các tác giả đã thấy rằng hoạt động
nhận tiền gửi tại các ngân hàng đã phát sinh các vướng mắc như: quy trình thủ
tục còn rườm rà, chính sách sản phẩm còn chưa đa dạng, chưa phù hợp với
thực tế chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu khách hàng. Thông qua việc phân

2
tích thực trạng, các tác giả đã đề xuất những giải pháp mang tính thực tiễn để hoàn
thiện hoạt động nhận tiền gửi như hoàn thiện danh mục sản phẩm, xây dựng
chính sách lãi suất phù hợp, chú trọng công tác tuyển chọn, bồi dưỡng và quản lý
cán bộ, tăng cường hoạt động quảng bá sản phẩm, nâng cao dịch vụ chăm sóc
khách hàng, mở rộng mạng lưới, kênh phân phối… đồng thời khắc phục những
mặt còn yếu kém.
Tuy nhiên, các đề tài trên vẫn còn nhiều khoảng trống nghiên cứu chưa
được giải quyết, có thể kể ra như tác giả Đỗ Thị Kim Luyến (2013). Tác giả
chọn đề tài nghiên cứu về hoạt động huy động vốn, tuy nhiên phần lớn quan
điểm trình bày đứng ở góc độ huy động tiền gửi, một số giải pháp hoàn thiện
do tác giả đề xuất còn chung chung. Hoặc luận văn của Bùi Thị Thùy Dương
(2009) cũng còn một số điểm chưa phù hợp như: Tác giả đứng ở góc độ của
những nhà quản trị cấp cao tại các ngân hàng nên khó vận dụng vào cấp chi
nhánh. Các giải pháp đa dạng nhưng còn mang tính chung chung. Luận văn
viết trong bối cảnh kinh tế của 2009 nên có một số điểm không còn phù hợp
với tình hình hiện nay. Tiếp đến tác giả Võ Văn Đức (2011): Nghiên cứu được
thực hiện trong giai đoạn 2008 – 2010 nên đã không còn phù hợp với điều kiện
hiện nay do có nhiều thay đổi trong tình hình kinh tế và chính sách chung.
Nhìn chung, các nghiên cứu và luận văn của những tác giả đều gần gũi
với đề tài tôi đang nghiên cứu nên tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm.
Mặt khác, qua quá trình nghiên cứu tôi nhận thấy mặc dù đã có nhiều nghiên
cứu về hoạt động nhận tiền gửi NHTM nhưng vẫn có những điểm chưa phù
hợp với thực trạng hiện nay như lãi suất huy động (giai đoạn 2010 - 2015 lãi
suất cao), kỳ hạn, biên độ lãi suất cầm cố... Và chưa có nghiên cứu nào phân
tích hoạt động nhận tiêng gửi sau khi thông tư số 14/2017/TT-NHNN ra đời:
Quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng
giữa tổ chức tín dụng với khách hàng. Chưa có nghiên cứu nào đề cập tới hiệu

3
quả của việc nhận tiền gửi tại các vùng sâu vùng xa khi Agribank Việt Nam
triển khai hoạt động của xe chuyên dùng (đã triển khai 40/64 tỉnh thành phố)
tại Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum. Bên cạnh đó thực tế phát sinh hoạt
động nhận tiền gửi với từng loại KHCN khác nhau cũng khác nhau nên giải
pháp thực hiện cũng có những điểm khác biệt theo từng đề tài, từng không
gian, thời gian nghiên cứu. Chính vì vậy trên cơ sở kế thừa những cơ sở lý
luận đúng đắn trong hoạt động nhận tiền gửi tại NHTM của các luận văn đi
trước, nghiên cứu các tạp chí có liên quan, tổng hợp các dữ liệu thu thập đồng
thời đưa ra những kiến nghị trong thực tiễn để hoàn thiện hoạt động huy động
tiền gửi tại các NHTM tác giả xin trình bày luận văn: “Hoàn thiện hoạt động
nhận tiền gửi khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển
nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Kon Tum”.
2. Tính cấp thiết của đề tài
Trong công cuộc đổi mới đất nước, vốn là một yếu tố không thể thiếu,
là điều kiện tiên quyết để tiến hành mọi hoạt động. Trong doanh nghiệp, vốn
là một trong những yếu tố quyết định tới sự thành công trong quá trình hoạt
động. Đối với một ngân hàng – một đơn vị kinh doanh vốn thì nguồn vốn lại
càng quan trọng bởi không có vốn, ngân hàng sẽ không thể tồn tại.
Việt Nam là một nước đang phát triển, thị trường chứng khoán đang
trong giai đoạn ổn định và phát triển và đang là một kênh hút vốn lớn của
quốc gia, thị trường bất động sản cũng là kênh đầu tư yêu thích của rất nhiều
nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Ngoài ra, thị trường các công cụ nợ như
hối phiếu, thương phiếu đã hình thành và đang dần hoàn thiện. Có thể thấy, có
rất nhiều sự lựa chọn cho dân chúng trong việc đầu tư những khoản tiền nhàn
rỗi. Tuy nhiên hệ thống NHTM với chức năng là trung gian tài chính giữa tiết
kiệm và đầu tư, giữa những tác nhân dư vốn với những tác nhân thiếu vốn vẫn
luôn là một kênh huy động vốn chủ lực cho nền kinh tế. Mặc dù vậy, nguồn

4
vốn huy động của hệ thống NHTM còn chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng nguồn
vốn nhàn rỗi của toàn xã hội. Chính vì vậy, việc khai thông nguồn vốn đối với
hoạt động huy động vốn của các NHTM nói chung được đặt ra rất bức thiết.
Các ngân hàng hiện nay hoạt động đòi hỏi phải có hiệu quả cao, vấn đề huy
động vốn không chỉ được quan tâm “từ đâu?” mà phải được tính đến “như thế
nào?”, “bằng cách gì” để có hiệu quả cao nhất, đáp ứng nhu cầu cho vay của
ngân hàng nhưng lại đòi hỏi chi phí thấp nhất.
Không nằm ngoài xu thế đó, trong những năm qua, ngân hàng
Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum đã đẩy mạnh hoạt động nhận tiền gửi từ
các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức để chủ động được nguồn vốn cũng như
tăng lợi nhuận của chi nhánh, tuy nhiên hoạt động nhận tiền gửi của chi nhánh
đang gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt hiện nay đặc biệt là sự
canh đến từ các ngân hàng thương mại cổ phần. Năm 2015, tổng nguồn vốn
huy động của Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum đạt 2.878,8 tỷ đồng, năm
2016 đạt 3.244,3 tỷ đồng nhưng lại sụt giảm mạnh vào năm 2017 chỉ còn
2.440,2 tỷ đồng (giảm 784,090 tỷ đồng so với năm 2016, trong đó tiền gửi
KHCN giảm 632,154 tỷ đồng chiếm 80,6% lượng giảm, tiền gửi KHTC giảm
115,936 tỷ đồng chiếm 19,4% lượng giảm) do các ngân hàng thương mại cổ
phẩn mới xuất hiện như HD Bank, Liên Việt PostBank sử dụng mức lãi suất
cao và các ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng làm ảnh hưởng tới việc tăng
huy động tiền gửi từ khách hàng mới và việc duy trì, giữ chân khách hàng cũ
của ngân hàng.
Trong quá trình đẩy mạnh hoạt động nhận tiền gửi của khách hàng tại
Agribank chi nhánh Kon Tum ngoài những thành công và hiệu quả đạt được
thì bên cạnh đó còn bộc lộ nhiều bất cập như dịch vụ hậu mãi cho những
khách hàng lớn còn yếu, chi phí đầu tư cho quảng cáo tuyên truyền các sản
phẩm tiền gửi còn ít, đội ngũ cán bộ phụ trách chăm sóc và tìm kiếm khách

5
hàng còn nhiều yếu kém chưa đáp ứng được nhu cầu của ngân hàng. Độ tuổi
bình quân của cán bộ ngân hàng cao, trên 35 tuổi, dẫn dến thái độ phục vụ
khách hàng còn kém, khả năng sử dụng công nghệ và kiến thức mới còn yếu
cũng làm giảm khả năng cạnh tranh của Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum
trước các ngân hàng khác.
Bên cạnh đó, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có nghiên cứu nào về
hoạt động nhận tiền gửi khách hàng các nhân tại Agribank chi nhánh tỉnh Kon
Tum trong khi đây là lại là một như cầu tất yếu nếu như ngân hàng thực sự
chú trọng và muốn phát triển hơn nữa loại hình nhận tiền gửi này. Trước thực
tế đó, bản thân là một cán bộ đang làm việc tại Agribank chi nhánh tỉnh Kon
Tum tác giả đã chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi khách hàng
cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi
nhánh tỉnh Kon Tum” làm đề tài luận văn cao học của mình.
3.Mục tiêu nghiên cứu
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về hoạt động nhận tiền gửi KHCN
của NHTM.
- Phân tích thực trạng và đánh giá hoạt động nhận tiền gửi KHCN tại
Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum.
- Đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi
KHCN tại Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động nhận tiền gửi KHCN tại ngân hàng
Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum.
Phạm vi về nội dung: Tập trung nghiên cứu về thực trạng hoạt động
nhận tiền gửi KHCN tại ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum, những
thành công đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại.

6
Phạm vi về không gian: Tập trung phân tích tại ngân hàng Agribank chi
nhánh tỉnh Kon Tum.
Phạm vi về thời gian: Để đảm bảo tính kịp thời và có ứng dụng trong
thực tiễn nên tôi lựa chọn mốc thời gian từ năm 2016-2018.
5. Phương pháp nghiên cứu
Dựa trên nền tảng cơ sở lý luận về hoạt động nhận tiền gửi, luận văn đã
dựa vào những dữ liệu thu thập được và kết hợp các phương pháp thống kê
mô tả, phân tích, so sánh, quan sát, điều tra, phỏng vấn để tổng hợp và xử lý
các thông tin thu thập được. Đồng thời kết hợp với các vấn đề thực tiễn và các
lý luận kinh tế tài chính để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu.
Nguồn thu thập dữ liệu:
- Dữ liệu bên ngoài ngân hàng: Để so sánh, đánh giá về tác động của
môi trường bên ngoài đến hoạt động nhận tiền gửi KHCN nên tác giả đã khảo
sát, phân tích môi trường kinh tế địa phương, đối thủ, đặc điểm thói quen
cũng như nhu cầu gửi tiết kiệm của người dân địa phương để đưa ra các giải
pháp phù hợp nhất.
- Dữ liệu bên trong ngân hàng:
a. Dữ liệu sơ cấp:
Tác giả thực hiện chọn mẫu thuận tiện phỏng vấn nhân viên trong ngân
hàng (phỏng vấn 6 người), đối tượng là các nhân viên trong ngân hàng thuộc
khối quan hệ KHCN, phòng Kế hoạch tài chính, khối tác nghiệp (cụ thể là
phòng GDKH) khảo sát những khó khăn vướng mắc khi nhận tiền gửi đối với
KHCN. Các câu hỏi sau để thu thập dữ liệu: Những khó khăn thường gặp phải
khi nhận tiền gửi? Nguyên nhân xuất phát từ đâu? Bạn có ý kiến, góp ý gì để
khắc phục những khó khăn đó?
b. Dữ liệu thứ cấp:
Dữ liệu liên quan đến hoạt động nhận tiền gửi KHCN tại Agribank chi

7
nhánh tỉnh Kon Tum như báo cáo hoạt động huy động vốn của Agribank Kon
Tum qua các năm 2016-2018, báo cáo cơ cấu tiền gửi của khách hàng qua các
năm 2016-2018, báo cáo về chi phí cho hoạt động marketing huy động tiền gửi..
Xử lý dữ liệu:
Phương pháp tổng hợp: Thông qua việc tổng hợp các thông tin, dữ liệu,
nhận xét, đánh giá trong quá trình phân tích các mặt của hoạt động nhận tiền
gửi KHCN tại Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum để từ đó tác giả đã đưa ra
những nhận xét tổng quát về thực trạng hoạt động nhận tiền gửi tại chi nhánh,
những thành công, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế để từ đó đề xuất
những khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi KHCN tại
Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum.
Phương pháp thống kê mô tả, so sánh và đối chiếu: Tác giả sẽ phân tích
& xử lý các thông tin thu thập, để phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu, vận dụng
trong phân tích các dữ liệu thứ cấp định tính, giải pháp đề xuất nhằm hoàn
thiện hoạt động nhận tiền gửi. Tác giả thực hiện so sánh về mặt không gian tại
Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum và các đối thủ trên địa bàn, so
sánh về mặt thời gian giữa các năm nghiên cứu để hỗ trợ đánh giá hoạt động
nhận tiền gửi KHCN của Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum.
6. Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện
a. Nội dung nghiên cứu: Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi KHCN tại
Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum.
- Tìm hiểu tổng quan nghiên cứu về hoạt động nhận tiền gửi khách
hàng cá nhân từ đó nhận diện được khoảng trống nghiên cứu, lý giải về sự cần
thiết về học thuật của việc nghiên cứu đề tài, sự cần thiết trong thực tiễn
nghiên cứu. Tìm hiểu được mục tiêu của đề tài, đối tượng phạm vi và phương
pháp nghiên cứu.

8
- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về đặc điểm của KHCN, nội dung hoạt
động nhận tiền gửi KHCN của NHTM, từ đó đưa ra các nhân tố ảnh hưởng
đến hoạt động nhận tiền gửi KHCN.
- Phân tích đánh giá, bối cảnh kinh doanh, chiến lược, đánh giá kết quà
nhận tiền gửi của KHCN. Đưa ra ưu và nhược điểm của hoạt động nhận tiền
gửi KHCN
- Nêu ra nội dung về thực trạng trong hoạt động nhận tiền gửi khách
hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum. Từ đó nhận ra các vướng
mắc, ưu và nhược điểm. Đề ra các khuyến nghị để giải quyết thực trạng đó,
cũng như đưa ra những kiến nghị phù hợp đối với Agribank Việt Nam, Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam
b. Tiến độ thực hiện:
STT
Thời gian
1 20/05/2018 –
01/10/2018

Nội dung, công việc thực hiện
- Lựa chọn đề tài nghiên cứu.
- Chọn lựa, tìm hiểu tài liệu và
luận văn có liên quan.

2

Kết quả

Đề cương chi

- Viết và hoàn thiện phần mở

tiết

Trước 15/10/2018
15/10/2018 –

đầu và C1.
- Sắp xếp và chỉnh lại số liệu.

Luận văn

25/11/2018

- Hoàn thiện phần C2 sau khi
xử lý số liệu.
- Đề ra giải pháp và kiến nghị

3

30/11/2018 –
30/12/2018

hoàn thiện C3.
- Rà soát chính tả, định dạng

Luận văn

phù hợp.
- Bổ sung đầy đủ phụ lục.

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Hoàn thành

9
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động nhận tiền gửi
khách hàng cá nhân của Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum.
Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá
nhân để chỉ ra những vướng mắc, tồn tại. Từ đó đề xuất những giải pháp, kiến
nghị để hoàn thiện hoạt động này của Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum, góp
phần giúp chi nhánh đạt kết quả tốt hơn trong hoạt động kinh doanh của mình.
8. Bố cục của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá
nhân của ngân hàng thương mại .
Chương 2: Thực trạng hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân tại
ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.
Chương 3: Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi khách hàng
cá nhân tại Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum.


Tài liệu liên quan
Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.