ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------

NGUYỄN HẢI TRANG

MARKETING TRỰC TUYẾN
NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TẠI CÔNG TY
TNHH DỆT LEN THỜI TRANG HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG

HÀ NỘI – 2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------

NGUYỄN HẢI TRANG

MARKETING TRỰC TUYẾN
NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TẠI CÔNG TY
TNHH DỆT LEN THỜI TRANG HÀ NỘI
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60 34 01 02
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG
Ngƣời hƣớn dẫn kho học: TS. Trần Đoàn Kim
XÁC NHẠN CỦA GIÁO VIÊN

XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ

HƯỚNG DẪN

CHẤM LUẬN VĂN

HÀ NỘI – 2020

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn “ Marketing trực tuyến – nghiên cứu tình huống
tại công ty TNHH Dệt len thời trang Hà Nội” là kết quả nghiên cứu của riêng tôi,
dưới sự hướng dẫn của TS. Trần Đoàn Kim, chưa được công bố trong bất cứ
nghiên cứu nào của người khác. Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu của người
khác đảm bảo theo đúng các quy định. Các nội dung trích dẫn và tham khảo các tài
liệu, sách báo, thông tin được đăng tải trên các tác phẩm, tạp chí và các trang web
theo danh mục tài liệu tham khảo của luận văn.
Học viên

Nguyễn Hải Trang

LỜI CẢM ƠN
Trước hết, tôi chân thành cảm ơn TS. Trần Đoàn Kim, Người đã trực tiếp
hướng dẫn cho tôi thực hiện đề tài này. Thầy đã giúp tôi định hướng nghiên cứu và
dành cho tôi những lời khuyên, lời gợi ý và lời phê bình sâu sắc, giúp tôi hoàn
thành luận văn này.
Xin gửi lời cảm ơn tới Viện Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại học Kinh tế,
Đại học Quốc gia Hà Nội, Quý thầy cô đã giảng dạy và cung cấp cho tôi những
kiến thức khoa học chuyên ngành quý báu trong thời gian học tập tại trường. Đồng
thời là hành trang cho tôi trong quá trình học tập và công tác sau này.
Trân trọng cảm ơn tập thể K24.QTKD3 đã hỗ trợ, động viên trong suốt quá
trình học tập và nghiên cứu vừa qua. Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến bạn Đỗ Đình
Nam – lớp trưởng lớp K24.QTKD3 vì sự giúp đỡ, hỗ trợ của bạn trong thời gian
mình hoàn thiện luận văn . Cảm ơn tập thể cán bộ, công nhân viên công ty TNHH
Dệt len thời Trang Hà Nội đã cung cấp thông tin giúp đỡ tôi trong suốt quá trình
thực hiện nghiên cứu tại công ty.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình tôi, những người đã động viên tôi hoàn
thành chương trình học. Cảm ơn chồng, con trai luôn là nguồn động lực to lớn tiếp
sức cho tôi trong suốt thời gian nghiên cứu dù đã phải mất khá lâu thời gian tôi
mới có thể tiếp tục và hoàn thành luận văn này.
Học viên

Nguyễn Hải Trang

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

i

DANH MỤC BẢNG BIỂU

ii

DANH MỤC HÌNH

iii

MỞ ĐẦU

1

Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
5
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

5

1.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước.

5

1.1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước

6

1.2. Các khái niệm

7

1.2.1. Marketing

7

1.2.2. Marketing trực tuyến

8

1.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch marketing trực tuyến

16

1.3.1. Xác định mục tiêu của chiến lược Marketing trực tuyến

16

1.3.2. Lựa chọn đối tượng khách hàng mục tiêu

16

1.3.3 Lựa chọn hình thức Marketing trực tuyến

20

1.3.4 Xác định ngân sách cho hoạt động Marketing trực tuyến

23

1.3.5. Kiểm tra đánh giá hoạt động Marketing trực tuyến

23

Chƣơng 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

24

2.1. Phương pháp thu thập số liệu

24

2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp

24

2.1.2. Thu thập số liệu thứ cấp

26

2.2. Phương pháp thống kê mô tả:

27

Chƣơng 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

28

3.1. Tổng quan về Công Ty TNHH dệt len thời trang Hà Nội

28

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

28

3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ

28

3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý.

29

3.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh

30

3.2. Phân tích các đặc điểm marketing của công ty.

31

3.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến đặc điểm Marketing của công ty

31

3.2.2. Đặc điểm Marketing của công ty

36

3.3. Thực trạng ứng dụng marketing trực tuyến tại Công Ty

38

3.3.1. Mục tiêu của chiến lược Marketing trực tuyến hiện tại

38

3.3.2. Các hình thức Marketing trực tuyến công ty TNHH Dệt len thời trang Hà
Nội đã sử dụng.

38

3.3.3 Ngân sách cho hoạt động Marketing trực tuyến.

40

3.3.4. Đánh giá kết quả đạt được

41

3.4. Phân tích kết quả phỏng vấn

41

3.4.1 Tổng hợp kết quả phỏng vấn.

41

3.4.2. Phân tích kết quả phỏng vấn.

44

3.5. Đánh giá thực trạng marketing trực tuyến tại công ty.

48

3.5.1. Ưu điểm

48

3.5.2. Hạn chế.

48

3.5.3 Nguyên nhân

49

Chƣơng 4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY

50

4.1. Dự báo xu hướng sử dụng marketing trực tuyến trong tương lai

50

4.2. Mục tiêu của kế hoạch marketing trực tuyến

50

4.3. Giải pháp khắc phục những tồn tại

51

4.3.1. Nhân sự, ngân sách và kế hoạch.

51

4.3.2. Email- Marketing.

52

4.3.3. Xây dựng Website của công ty chuyên nghiệp phục vụ Marketing trực tuyến
58
4.3.4. Công cụ tìm kiếm

62

4.3.5. Chăm sóc khách hàng trực tuyến

66

4.3.6 Bán hàng trên các sàn TMĐT.

68

KẾT LUẬN

71

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

72

PHỤ LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TT

Từ viết
tắt

Nghĩa tiếng anh

Nghĩa tiếng việt

1

AMA

American Marketing
Association

2

AIDA

Attention- Interest - Derise Thu hút - thích thú - khao
- Action
khát - hành động

3

CRM

Customer relationship
management

Quản lý quan hệ khách hàng

4

FAQs

Frequently Asked
Questions

Câu hỏi thường gặp

5

WOM

word of mouth

truyền miệng

6

NCC

Nhà cung cấp

7

TMĐT

Thương mại điện tử

8

SEO

Search Engine
Optimization

Hiệp hội Marketing Mỹ

Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm

1

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1. So sánh giữa Marketing trực tuyến và marketing truyền thống

10

Bảng 1.2. Chiến lược quảng cáo cho 6 đối tượng khách hàng cơ bản

19

Bảng 2.1. Danh sách khách hàng tham gia phỏng vấn

24

Bảng 3.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

30

Bảng 3.2. Cơ cấu lao động của công ty TNHH dệt len thời trang Hà Nội

32

Bảng 3.2. Kết quả phỏng vấn

42

2

DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Mô hình Marketing trực tuyến

15

Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

29

Hình 3.2. Trang web công ty đã từng hoạt động

39

Hình 3.3. Gian hàng của công ty trên Lazada.

40

Sơ đồ 4.1. Quy trình tạo dựng kế hoạch Email Marketing

53

Hình 4.1. Ví dụ về phần mềm CSV

55

3

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau hơn 20 năm được triển khai tại Việt Nam, đến nay, Internet được sử
dụng trong kinh doanh ngày một sâu rộng. Với sự phát triển mạnh mẽ của công
nghệ, điện thoại thông minh, mạng không dây, … những công nghệ tiên tiến nhất
của thế giới đang được sử dụng ngày một rộng rãi ở Việt Nam. Người dùng
Internet ngày càng tăng mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của nó đã làm thay đổi bộ
mặt của toàn thế giới. Cùng với đó là sự thay đổi về thói quen cũng như tập quán
tiêu dùng của khách hàng. “Người ta chẳng còn muốn ngồi hàng giờ trước màn
hình tivi và chọn kênh nữa”. Thay vào đó, người ta sử dụng mạng Internet để bất
cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu với vô vàn những mục đích khác nhau: giải trí, tìm
kiếm thông tin, trao đổi thông tin, liên lạc với bạn bè, … Internet xóa đi khoảng
cách về không gian và thời gian. Chính bởi việc thay đổi thói quen sử dụng thời
gian đó, việc sử dụng Internet để quảng cáo (Marketing trực tuyến) là phương pháp
cực kỳ hữu hiệu và tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều so với quảng cáo truyền thống.
Marketing trực tuyến có rất nhiều lợi ích. Một trong số đó là giúp doanh
nghiệp mở rộng thị trường. Doanh nghiệp có thể kinh doanh hỗn hợp nhiều mặt
hàng khác nhau mà không đòi hỏi diện tích về không gian. Điều này giúp doanh
nghiệp giảm chi phí thuê (mua) mặt bằng cũng như chi phí bán hàng. Ngoài ra việc
thanh toán có thể gửi và nhận bằng hệ thống điện tử, mang lại hiệu quả cao, tốc độ
xử lý nhanh, độ chính xác đáng tin cậy và chi phí thấp, giảm bớt được các nhầm
lẫn sai sót. Không những vậy, marketing trực tuyến giúp doanh nghiệp nâng cao
khả năng phục vụ và chăm sóc khách hàng thường xuyên: Các tài liệu kỹ thuật,
hướng dẫn sử dụng sản phẩm có thể được gửi trực tiếp cho khách hàng qua Internet
mà không cần in ấn, vận chuyển điều này giúp giảm chi phí. Dữ liệu được cập nhật
thường xuyên, doanh nghiệp có thể nắm được đặc điểm của từng khách hàng,
1

nhóm khách hàng, qua đó phân đoạn thị trường, hướng những chính sách phù hợp
riêng biệt cho từng nhóm khách hàng. Ngoài ra, khi kinh doanh trên Internet,
doanh nghiệp có thể lập các chuyên mục giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kỹ thuật, hướng
dẫn sử dụng, bảo quản… Những chuyên mục này giúp doanh nghiệp giải quyết
một cách tự động vấn đề trên website mà không phải tốn chi phí và đầu tư nhân lực
lâu dài. Doanh nghiệp có thể cập nhật những tin tức về khách hàng thường xuyên
và làm dài thêm danh sách khách hàng tiềm năng thông qua các trang miền điện tử.
Tuy nhiên, hạn chế lớn của quảng cáo qua mạng chính là không phải ai cũng
có khả năng sử dụng công nghệ mới. Điều này làm hạn chế về đối tượng khách
hàng so với quảng cáo truyền thống. Và giống như quảng cáo qua truyền hình,
khách hàng không thể cảm nhận sản phẩm bằng xúc giác, nếm hay thử sản phẩm
trước khi đặt mua chúng. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp chưa có đánh giá đúng đắn
và phương pháp sử dụng marketing trực tuyến phù hợp nên mặc dù bỏ ra chi phí
lớn nhưng hiệu quả chưa cao.
Tóm lại, đi cùng với sự phát triển của Internet thì marketing trực tuyến là
sự lựa chọn của thời đại mới:
1) Marketing trực tuyến phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại ngày
nay.
2) Marketing trực tuyến có chi phí thấp & giúp doanh nghiệp giảm chi phí
cho các hoạt động in ấn, lưu trữ, trưng bày, giao dịch, bán hàng…
3) Marketing trực tuyến giúp rút ngắn khoảng cách không gian, thời gian từ
đó giúp cho quá trình tiếp cận khách hàng diễn ra dễ dàng hơn.
Là một học viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, tác giả rất quan tâm đến
vấn đề này, bởi vậy tác giả chọn đề tài “Marketing trực tuyến – Nghiên cứu tình
huống tại công ty TNHH dệt len thời trang Hà Nội” cho luận văn của mình để
đánh giá về những thành công và hạn chế trong hoạt động kinh doanh của công ty,
qua đó nhằm thúc đẩy Marketing trực tuyến thực sự trở thành một công cụ hữu
2

hiệu hơn cho công ty trong thời gian tới.
1. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu: Nhằm tìm ra giải pháp nhằm giải quyết vấn đề về
marketing trực tuyến mà công ty đang gặp phải.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
(i)Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan tới Marketing trực tuyến.
(ii) Đánh giá (phân tích, mô tả) thực trạng ứng dụng Marketing trực tuyến tại
Công ty TNHH dệt len thời trang Hà Nội.
(iii) Đề xuất các giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả ứng dụng
marketing trực tuyến tại Công ty TNHH dệt len thời trang Hà Nội.
2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu vào các hoạt động liên
quan đến hoạt động Marketing và công tác ứng dụng Marketing trực tuyến.
- Phạm vi nghiên cứu :
- Không gian: Công ty TNHH Dệt len Thời trang Hà Nội từ năm 2017 đến
nay.
- Thời gian: Từ 2017 đến nay
- Nội dung: Hoạt động marketing trực tuyến tại công ty TNHH Dệt len thời
trang Hà Nội,
3. Những đóng góp của luận văn
Luận văn có đóng góp quan trọng trong hai phương diện lý luận và thực tiễn
- Phương diện lý luận: Tổng quan cơ sở lý luận về marketing trực tuyến,
những phương pháp và hiệu quả kinh tế marketing trực tuyến mang lại.
- Phương diện thực tiễn: Tổng quan tình hình sử dụng các hình thức
marketing trực tuyến tại đơn vị nghiên cứu đồng thời đưa ra những mặt tích cực và
hạn chế mà doanh nghiệp đã làm được từ đó đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả
áp dụng marketing trực tuyến tại doanh nghiệp.
3

4. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn
gồm 4 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận.
Chương 2. Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn
Chương 3: Thực trạng hoạt động Marketing và ứng dụng Marketing trực
tuyến tại công ty TNHH Dệt len Thời trang Hà Nội.
Chương 4: Kết luận và giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng Marketing
trực tuyến tại công ty TNHH Dệt len Thời trang Hà Nội.

4

Chƣơng 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước.
Đề tài nghiên cứu của tác giả Đinh Thị Kim Anh (2009), “Ứng dụng
Marketing trực tuyến để phát triển thương hiệu máy tính CMS giai đoạn 2010 –
2015”. Quan điểm của đề tài cho rằng Marketing trực tuyến có tác động rất tích
cực trong việc phát triển thương hiệu tại mốc thời gian nghiên cứu. Đề tài khẳng
định Website đang là công cụ Marketing hữu hiệu nhất và khách hàng thường tìm
kiếm các thông tin họ quan tâm thông qua Website. Điều này tạo cơ hội cho doanh
nghiệp có thể sử dụng Website để quảng bá rộng rãi hình ảnh của mình. Đề tài
nghiên cứu chứa khá nhiều thông tin nhưng hơi dàn trải, với nhiều nội dung bị thừa
và trùng lặp dẫn đến nghiên cứu bị loãng và khó dẫn dắt vấn đề vào nội dung
chính.
Một nghiên cứu khác của tác giả Lê Thị Kim Chi (2014) “Giải pháp
Marketing trực tuyến tại Công ty Du Lịch Việt Nam Vitours”, đề tài đề xuất các
giải pháp Marketing trực tuyến cho hoạt động du lịch của Công ty Du Lịch Việt
Nam Vitours bằng cách sử dụng các công cụ trực tuyến. Luận văn đã hệ thống hóa
các lý luận cơ bản và các công cụ Marketing trực tuyến nhằm quảng bá thương
hiệu, sản phẩm và dịch vụ của Công ty. Phân tích thực trạng về hoạt động
Marketing trực tuyến tại Công ty Du Lịch Việt Nam Vitours nhằm tìm ra giải pháp
Marketing trực tuyến phù hợp để tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, sản
phẩm và dịch vụ của Công ty, qua đó giúp Công ty nâng cao được khả năng cạnh
tranh cũng như khai thác hiệu quả thị trường khách du lịch về Miền Trung. Đề tài
cung cấp kiến thức tương đối và Marketing trực tuyến và kinh doanh lữ hành
nhưng do hơi thiên về phần giải pháp nên phần cơ sở lý luận của luận văn còn hạn
5

chế, chưa nêu và làm rõ bản chất của mô hình Marketing trực tuyến. Đồng thời,
phần thực trạng luận văn chưa làm rõ cụ thể thực trạng từng công cụ, hình thức
Marketing mà doanh nghiệp đã sử dụng điều này sẽ làm cho phần đánh giá thực
trạng hoạt động bị thiếu sót dẫn đến việc đề ra các giải pháp bị thiếu sót.
Đề tài “Giải pháp thu hút khách hàng trực tuyến của các website giới thiệu
việc làm trên địa bàn Hà Nội” tác giả Nguyễn Hạnh Ngân (2016). Đề tài bước đầu
đã tổng quát được lý thuyết và đánh giá được hiện trạng cùng với đưa ra giải pháp.
Tuy vậy nội dung vẫn còn dàn trải, mặc dù đã xác định được trọng tâm nhưng giải
pháp vẫn chung chung, chưa thật sự giải quyết được tận gốc vấn đề.
1.1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước
Trong kinh doanh thì sự bùng nổ của việc ứng dụng Marketing trực tuyến
mạnh mẽ được bắt nguồn từ sự kiện châm ngòi đó là sự thành công của hàng loạt
các công ty như Amazon.com, Dell.com, Ebay.com, Alibaba.com … vào giữa
những năm 1990. Các công ty này đã quan tâm đến việc sử dụng internet và web
để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xây dựng thương hiệu và hình ảnh công ty. Khi
các phương thức marketing truyền thống (báo chí, điện thoại, ...) đã lỗi thời và
không còn hiệu quả, khách hàng không bị thu hút và tin tưởng vào những kênh
Marketing này nữa, nó chỉ làm phiền họ. Khách hàng của thời đại mới chỉ cần
Click Và Click để lựa chọn một cách nhanh chóng. Ngày nay, hầu hết các công ty
đều sử dụng internet như một kênh truyền thông không thể thiếu trong các chiến
lược marketing của họ.
Tiếp thị truyền thông trực tuyến đã tạo ra sự phát triển quan trọng trong các
chiến lược quảng cáo hỗn hợp của một công ty. Các công ty đang sử dụng các
phương tiện trực tuyến như một kênh truyền thông tiếp thị mới và tiếp thị qua
internet sẽ ngày càng một phát triển mạnh hơn.
Các thương hiệu lớn trên thế giới thậm chí họ còn phát triển website phù hợp
với tất cả khách hàng ở mọi quốc gia họ có mặt. Ví dụ: Zara có trang web
6

Zara.com, khách hàng ở 195 Quốc gia và vùng lãnh thổ có thể truy cập, chọn địa
điểm và ngôn ngữ, trang web sẽ đưa bạn đến đúng quốc gia mà bạn đang ở. Hầu
hết các doanh nghiệp đa quốc gia họ đều có những trang web tương tự như vậy.
1.2. Các khái niệm
1.2.1. Marketing
Marketing hoặc tiếp thị là việc nhận dạng ra được những gì mà con người và
xã hội cần. Một sản phẩm nếu được tạo ra mà không ai có nhu cầu dùng và mua thì
sẽ không bán ra được, do vậy, việc sản xuất là vô nghĩa.
Hiệp hội Marketing Mỹ (American Marketing Association, AMA) cho định
nghĩa sau: "Marketing là một hệ thống tổng thể các hoạt động của tổ chức được
thiết kế nhằm hoạch định, đặt giá, xúc tiến và phân phối các sản phẩm, dịch vụ, ý
tưởng để đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu và đạt được các mục tiêu của tổ
chức.” (Approved 2017)
“Có thể xem như marketing là quá trình mà những cá nhân hoặc tập thể đạt
được những gì họ cần và muốn thông qua việc tạo lập, cống hiến, và trao đổi tự do
giá trị của các sản phẩm và dịch vụ với nhau” (Kotler, 2006, Marketing
Management. Pearson Education. tr. 6,7).
Theo định nghĩa dành cho các nhà quản lý, marketing được ví như "nghệ
thuật bán hàng", tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất của marketing thật ra không
nằm ở chỗ bán sản phẩm. Peter Drucker, nhà lý thuyết quản lý hàng đầu cho rằng:
"Nhưng mục đích của marketing là làm sao để biết và hiểu rõ khách hàng thật tốt
sao cho sản phẩm hoặc dịch vụ thích hợp nhất với người đó, và tự nó sẽ bán được
nó. Lý tưởng nhất, Marketing nên là kết quả từ sự sẵn sàng mua sắm. Từ đó, việc
hình thành nên sản phẩm hoặc dịch vụ mới trở nên cần thiết để tạo ra chúng".
Quy trình marketing bao gồm 5 bước cơ bản: Nghiên cứu thị trường, phân
khúc thị trường, định vị thị trường, quá trình thực hiện và cuối cùng là kiểm soát.
1.2.2. Marketing trực tuyến
a. Khái niệm
7

Marketing trực tuyến còn được gọi là online marketing hay e - marketing là
một hình thức tiếp thị hiện đại dựa trên môi trường truyền thông internet. Thông
qua internet, doanh nghiệp có thể nghiên cứu nhu cầu, truyền tải những thông điệp
giới thiệu sản phẩm, nhận phản hồi, hỗ trợ thông tin, chăm sóc và kết nối với khách
hàng và khách hàng tiềm năng. Internet có rất nhiều thông tin mà dựa vào đó có thể
đánh giá nhu cầu thị trường, ngoài ra, còn có những công cụ nghiên cứu về xu
hướng tìm kiếm để dự đoán sự phát triển của một thương hiệu, một sản phẩm hay
một ngành hàng. Khả năng tương tác tốt của internet khiến việc thực hiện các
chiến dịch nghiên cứu thị trường và đánh giá các phản hồi của người dùng internet
trở nên dễ dàng. Bên cạnh đó, nhiều công cụ thống kê trên internet cũng giúp
doanh nghiệp thấu hiểu khách hàng hơn.
Về việc truyền tải thông điệp đến khách hàng tiềm năng, internet cũng có
nhiều công cụ như website, search engine (công cụ tìm kiếm), social media (truyền
thông xã hội), email, display banner (banner hiển thị)…Các hệ thống emailmarketing, CRM (quản lý quan hệ khách hàng) trên nền tảng internet cũng có thể
giúp cho chúng ta xây dựng các kết nối với khách hàng bền vững hơn và chăm sóc
khách hàng tốt hơn. Trong đó, website được đánh giá là công cụ quan trọng của
marketing trực tuyến, là trung tâm của tất cả các hoạt động marketing trên internet.
Những dữ liệu khách hàng lưu trữ trên website và các hệ thống quản lý quan hệ
khách hàng cũng giúp chúng ta điều chỉnh các hoạt động marketing trên internet
hiệu quả hơn.
b. Bản chất Marketing trực tuyến
✔Môi trường: Marketing trong môi trường mới, môi trường internet.
✔Phương tiện: Internet và các thiết bị thông tin được kết nối vào internet.
✔Bản chất: vẫn giữ nguyên bản chất của marketing truyền thống là thoả
mãn nhu cầu người tiêu dùng, tuy nhiên người tiêu dùng trong thời đại công nghệ
thông tin sẽ có những đặc điểm khác với người tiêu dùng truyền thống. Họ có thói
8

quen tiếp cận thông tin khác, đánh giá dựa trên các nguồn thông tin mới, hành
động mua hàng cũng khác
c. Đặc điểm và lợi thế Marketing trực tuyến
❖Một số lợi ích của marketing online
- Rút ngắn khoảng cách: Vị trí địa lý không còn là một vấn đề quan trọng.
Internet đã rút ngắn khoảng cách, các đối tác có thể gặp nhau qua không gian máy
tính mà không cần biết đối tác ở gần hay ở xa. Điều này cho phép mua bán bỏ qua
những khâu trung gian truyền thống tốn kém.
- Tiếp thị toàn cầu: Internet là một phương tiện hữu hiệu để các nhà hoạt
động marketing tiếp cận với các thị trường khách hàng trên toàn thế giới. Điều mà
các phương tiện marketing thông thường khác hầu như không thể.
- Giảm thời gian: Marketing trực tuyến giúp người dùng có thể truy cập lấy
thông tin cũng như giao dịch với khách hàng 24/7.
- Giảm chi phí: Không cần in ấn, không cần nhiều nhân lực, không tốn chi
phí di chuyển nhưng marketing trực tuyến có thể tiếp cận lượng khách hàng lớn
hơn marketing truyền thống nhiều lần.

9

Bảng 1.1. So sánh giữa Marketing trực tuyến và marketing truyền thống
Đặc điểm
Phương
thức
Không
gian

Marketing trực tuyến
Sử dụng internet, các thiết bị
số hóa
Không bị giới hạn bởi biên
giới quốc gia và vùng lãnh
thổ
Mọi lúc mọi nơi, phản ứng
nhanh, cập nhật thông tin sau
và phút

Marketing truyền thống
Chủ yếu sử dụng các phương
tiện truyền thông đại chúng
Bị giới hạn bởi biên giới quốc
gia và vùng lãnh thổ

Chỉ vào một số giờ nhất định,
mất nhiều thời gian và công sức
Thời
để thay đổi mẫu quảng cáo hoặc
gian
Clip
Mất một thời gian dài để khách
Phản hồi Khách hàng tiếp nhận thông hàng tiếp nhận thông tin và
tin và phản hồi ngay lập tức phản hồi
Có thể chọn được đối tượng Không chọn được nhóm đối
Khách cụ
tượng cụ thể
hàng thể,tiếp cận trực tiếp với
khách hàng.
Chi phí Thấp,với ngân sách nhỏ vẫn Cao, ngân sách quảng cáo lớn,
thực hiện được,có thể kiểm được ấn định dùng một lần
soát được chi phí quảng cáo
Lưu trữ Lưu trữ thông tin khách hàng Rất khó lưu trữ thông tin của
thông tin dễ dàng, nhanh chóng
khách hàng
- (Nguồn: doanhnhanso.info)
- Về cơ bản, có thể thấy Marketing trực tuyến là một phiên bản thay thế tối
ưu hơn các hoạt động marketing truyền thống. Doanh nghiệp có thể sử dụng các
hoạt động Marketing trực tuyến để hỗ trợ hoặc thay thế các hoạt động Marketing
truyền thống. Ví dụ: dùng trang web để cung cấp thông tin về sản phẩm hoặc các
tài liệu Marketing khác cho khách hàng hoặc sử dụng các banner trực tuyến để
thay thế hay hỗ trợ cho quảng cáo ngoài trời. Tương tự, cung cấp câu trả lời cho
những câu hỏi thường gặp (FAQs) hoặc các các mẫu thu thập ý kiến có thể sử dụng
thay cho trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại.
- Ngoài ra, Internet cũng cung cấp các lợi ích khác mà doanh nghiệp không
có được từ các công cụ Marketing truyền thống. Ví dụ, công nghệ web có thể tạo
10


Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.