B GIÁO D C VÀ ðÀO T¤O
TR NG ð
I HC NÔNG NGHI
P HÀ NI

TRN THµ THU HÀ

NGHIÊN CU CÁC GII PHÁP GÓP PHN PHÁT TRIN H
THNG CÂY TR NG HÀNG NĂM NH#M NÂNG CAO
HIU QU S' D NG ð(T NÔNG NGHIP T¤I HYUN C*M
GIÀNG, T,NH HI D NG

LU0N VĂN TH¤C SĨ NÔNG NGHIP

Chuyên ngành: Tr;ng tr=t
Mã s@
: 60.62.01
NgưGi hưIng dKn khoa h=c: PGS.TS PH M TIPN DŨNG

HÀ N I - 2010

Tr ng ð i h

c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. i

LSI CAM ðOAN

Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cu ca riêng tôi,
các s liu, kt qu! nghiên cu trình bày trong lu#n văn là trung th&c,
khách quan và ch a t(ng ñ )c công b trong b*t kỳ lu#n văn nào
khác.

Tác gi!

Tr-n Th. Thu Hà

Tr ng ð i h

c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. ii

LSI C M ƠN

Trong sut th0i gian h1c t#p nghiên cu và th&c hin lu#n văn, ngoài
s& c g3ng n4 l&c ca b!n thân, tôi ñã ñ )c s& quan tâm ñ6ng viên giúp
ñ8 nhit tình ca ð:i gia ñình; Lãnh ñ:o, ñ=ng nghip n i công tác; Nhà tr
0ng, Khoa Nông h1c, B6 môn H thng nông nghip, Các th-y cô giáo; Các
phòng chc năng ca Huyn CDm Giàng tFnh H!i D ng; B:n bè và ñIc bit
s& h Jng dLn nhit tình ca Th-y giáo PGS. TS. Ph:m Tin Dũng - B6 môn H
thng nông nghip Tr 0ng ð:i h1c Nông nghip Hà N6i.
Tr Jc tiên, tôi xin trân tr1ng c!m n Th-y giáo PGS. TS Ph:m Tin Dũng,
các th-y cô giáo trong b6 môn H thng Nông nghip ñã h Jng dLn t#n tình,
góp ý giúp tôi trong sut quá trình th&c hin và hoàn thành lu#n văn.
Tôi xin chân thành c!m n các ñ n v., c quan, các phòng chc năng n i
h1c t#p, công tác, b:n bè và ñ=ng nghip ñã giúp ñ8 tôi trong sut th0i gian
qua.

Tôi xin bày tS lòng bit n sâu s3c ñn toàn thT gia ñình, ng 0i thân
ñã t:o m1i ñiUu kin giúp tôi hoàn thành ch ng trình h1c t#p và nghiên
cu.

Xin trân trng c
m n!
Hà Ni, ngày 9 tháng 10 năm 2010
Tác giU

TrVn ThW Thu Hà

Tr ng ð i h

c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. iii

L0i cam ñoan

MCLC

ii

L0i c!m n

iii

MWc lWc

iv

Danh mWc b!ng

vi

Danh mWc biTu ñ=

ix

1

MY ðZU

1.1

Tính c*p thit ca ñU tài

1

1.2

MWc ñích nghiên cu

4

1.3

Yêu c-u ca ñU tài

4

1.4

Ý nghĩa khoa h1c và th&c ticn ca ñU tài

4

1.5

ði t )ng và ph:m vi nghiên cu

5

1.6

Nhfng ñóng góp mJi ca ñU tài

5

2

TgNG QUAN

6

2.1

C sj lý lu#n ca ñU tài

6

2.2

C sj th&c ticn ca ñU tài

35

3

NkI DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN CsU

44

3.1

N6i dung nghiên cu

44

3.2

Ph ng pháp nghiên cu

44

4

KtT QUu NGHIÊN CsU VÀ THuO LUwN

50

4.1

ðiUu kin t& nhiên, kinh t - xã h6i chi phi h thng cây tr=ng

4.1.
1
4.1.
2
4.2

i

hàng năm t:i huyn CDm Giàng - H!i D ng

50

ðiUu kin t& nhiên

50

ðiUu kin kinh t - xã h6i

57

Th&c tr:ng h thng cây tr=ng hàng năm và hiu qu! sz dWng
ñ*t
nông nghip t:i huyn CDm Giàng

74

Tr ng ð i h

c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. iv

4.2.
1
4.2.
2

Din tích, năng su*t, s!n l )ng cây tr=ng hàng năm

75

4.2.
3

Công thc luân canh chính ca các vùng nghiên cu t:i huyn

4.2.
4

Hiu qu! kinh t ca CTLC chính trong j các vùng nghiên cu
t:i huyn CDm Giàng

90

4.2.
5
4.3

ðánh giá chung vU HTCT hàng năm t:i huyn CDm
Giàng.
Kt qu! thz nghim

93

4.3.
1

Kt qu! thz nghim ging lúa lai năng su*t cao trong ñiUu kin

4.3.
2

Kt qu! thz nghim ging lúa ch*t l )ng cao trong ñiTu kin s!n

4.4

Các gi!i pháp phát triTn HTCT hàng năm nh~m nâng cao
hiu
qu! sz dWng ñ*t nông nghip t:i các vùng nghiên cu.

Th&c tr:ng CCCT hàng năm ca các vùng nghiên cu t:i huyn
CDm Giàng.

CDm Giàng

s!n xu*t vW xuân 2010.

xu*t vW xuân 2010.

4.4.
1
4.4.
2
5

C sj l&a ch1n các gi!i pháp

5.1

Kt lu#n

5.2

ðU ngh.

Các gi!i pháp phát triTn HTCT hàng năm t:i các vùng nghiên
cu.
KtT LUwN VÀ ð• NGH€

TÀI LI•U THAM KHuO

80

87

95

96

99

10
3
10
3
10
3
11
0
11
0
11
2
11
3

Tr ng ð i h

c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. v

DANH M C CÁC CHX VIPT TYT

CH‚ VItT TƒT
CNH-HðH

Tr ng ð i h

KCN

C„M T…
Công nghip hoá - hin ñ:i
hoá
Khu công nghip

CCN

CWm công nghip

KCCN

Khu, cWm công nghip

NTM

Nông thôn mJi

TTCN

TiTu th công nghip

KDC

Khu dân c

CCCT

C c*u cây tr=ng

CTLC

Công thc luân canh

GTSX

Giá tr. s!n xu*t

HSTNN

H sinh thái nông nghip

HTCT

H thng cây tr=ng

HTNN

H thng nông nghip

HTTT

H thng tr=ng tr1t

HTX

H)p tác xã

c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. vi

DANH M C BNG
STT
Tên b!ng
2.1 B trí c c*u cây tr=ng trong m6t năm

Trang

25

4.1

ðiUu kin th0i tit - khí h#u huyn CDm Giàng trung bình 2000-2009 52

4.2

Hin tr:ng sz dWng ñ*t t:i Huyn CDm Giàng năm 20052009
ð6ng thái tăng tr jng kinh t huyn CDm Giàng năm 20052009
Tc ñ6 tăng tr jng GTSX và t‡ tr1ng ngành nông nghip
năm
2005-2009

55

61

4.7

Din tích gieo tr=ng cây hàng năm t( 20052009
Phát triTn chăn nuôi t:i huyn CDm Giàng giai ño:n 20052009
M6t s chF tiêu kinh t - xã h6i ch yu huyn CDm Giàng

4.8

Dân s và bin ñ6ng dân s

66

4.9

Lao ñ6ng và bin ñ6ng lao ñ6ng

67

4.3
4.4

4.5
4.6

58

59

63
65

4.10 Din tích gieo tr=ng cây hàng năm t:i huyn CDm Giàng 76
4.11 Năng su*t cây hàng năm t:i huyn CDm
Giàng
4.12 S!n l )ng cây tr=ng hàng năm t:i huyn CDm
Giàng
4.13 C c*u cây tr=ng vW xuân ca các vùng nghiên cu năm
2009
4.14 C c*u cây tr=ng vW mùa ca các vùng nghiên cu năm
2009
4.15 C c*u cây tr=ng vW ñông ca các vùng nghiên cu năm
2009
4.16 C c*u ging lúa j các vùng nghiên cu năm
2009
4.17 CTLC ca các vùng nghiên cu năm 2009

77
79
82
83
84
87
88

4.18 Hiu qu! ca m6t s CTLC chính trên các vùng nghiên cu t:i
huyn CDm Giàng
4.19 Các yu t c*u thành năng su*t ca các ging lúa lai

92
thz nghim

trong vW xuân 2010.
4.20 Hiu qu! kinh t ca m6t s ging lúa lai năng su*t cao thz

96

nghim trong vW xuân 2010.

Tr ng ð i h

98

c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. vii

4.21 Các yu t c*u thành năng su*t ca các ging lúa ch*t l )ng cao
thz nghim trong vW xuân 2010.
4.22 Hiu qu! kinh t ca các ging lúa ch*t l )ng cao thz nghim
trong vW xuân 2010.
4.23 ChuyTn ñ‰i công thc luân canh t:i các vùng nghiên
cu
4.24 ChuyTn ñ‰i c c*u ging lúa t:i các vùng nghiên cu

10
0
10
2
10
6
10
9

Tr ng ð i h


Tài liệu liên quan
Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.