B GIÁO D C VÀ ðÀO T¤O TR NG ð¤I
H§C NÔNG NGHIP HÀ NI
--------------------------------------------------

PH¤M MINH THU

NGHIÊN CU XÁC ðNH MT S! GI!NG VÀ "NH H
#NG C$A PHÂN BÓN LÁ POMIOR ð!I V)I CÂY
ð+U T NG V XUÂN T¤I HUYN HIP HÒA, T/NH
B0C GIANG

LU+N VĂN TH¤C SĨ NÔNG NGHIP
Chuyên ngành: Trt
Mã sA: 60.62.01

Ng Hi h Jng dLn khoa h>c: PGS.TS ðOÀN TH THANH
NHÀN
.

HÀ NI – 2011

LI CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan r%ng, s' liu và k)t qu+ nghiên c-u
trong lun văn là trung th.c và ch a t/ng ñ 0c ai công b'.
- Tôi xin cam ñoan r%ng, m

i s. giúp ñ5 cho vic th.c hin lun văn này ñã ñ 0c cám n
và các thông tin trích dngu?n g'c.
Tác gi
lun văn

PhRm Minh Thu

Tr ng ð i h

c Nông Nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ khoa h

c nông nghip ………………………

i

L I CÁM ƠN
Tôi xin bày t@ lòng bi)t n chân thành ñ'i vCi PGS.TS
ðoàn ThG Thanh Nhàn ñã tn tình h Cng d
i ñiIu kin ñJ tôi hoàn thành công trình nghiên c-u này.
Tôi xin cám n Khoa Nông h

c, Vin ñào t o Sau ð i h

c, ñMc bit là Bµ môn Cây công nghip – Tr ng ð i h

c Nông nghip – Hà Nµi ñã giúp ñ5 tôi rPt nhiIu cho vic
hoàn thành báo cáo này.
Tôi cũng xin chân thành cám n tPt c+ nhRng b n bè ñ?
ng nghip, ng i thân và gia ñình ñã t o ñiIu kin thun l0i cho tôi
trong quá trình hoàn thin lun văn này.
Hà Nµi, ngày tháng năm
2011.

Tác giU luWn văn.

PhRm Minh Thu

Tr ng ð i h

c Nông Nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ khoa h

c nông nghip ………………………

ii

MCLC

L¤i cam ñoan
L¤i cám n

i
ii

Mc lc

iii

Danh mc b
ng
Danh mc hình
nh
PHN I: M! ðU

vi
viii
1

1.1

ð&t v(n ñ):

1

1.2.

Mc ñích và yêu c/u c0a ñ) tài:

2

1.3.

Ý nghĩa khoa h5c và ý nghĩa th7c ti8n:

3

1.4.

Gi;i h
3

PHN II. T=NG QUAN TÀI LIAU

4

2.1.

4

C sD khoa h5c c0a ñ) tài.

2.2.

Tình hình s
n xu(t và nghiên cFu ñu t ng trên thI gi;i.
PHN III: VKT LIAU, NMI DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN

13

CRU.

26

3.1.

Vt liTu, ñUa ñiVm và th¤i gian nghiên cFu:

26

3.2

NWi dung nghiên cFu:

27

3.3

Ph ng pháp nghiên cFu:

27

3.4

Quy trình k[ thut áp dng trong thí nghiTm:

29

3.5

Các ch^ tiêu theo dõi

30

3.6

Hàm l bng prôtêin và hàm l bng lipid trong hng
Ph ng pháp xd lý se liTu:

31

3.7

PHN IV. KgT QUh NGHIÊN CRU VÀ THhO LUKN

31
32

Tr ng ð i h

c Nông Nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ khoa h

c nông nghip ………………………

iii

4.1

KIt qu v) nghiên cFu ñ&c ñiVm sinh trưDng và phát triVn c0a các
gieng ñ u tương trong ñi)u kiTn v xuân 2011 trên ñ(t HiTp Hòa –
Boc Giang.

4.1.1

ð&c ñiVm sinh trưDng và phát triVn c0a các gieng ñ u tương thí
nghiTm v xuân 2011.

4.1.2

32

ðWng thái tăng trưDng chi)u cao thân chính c0a các gieng thí
nghiTm.

4.1.3

32

35

ð&c ñiVm nông sinh h5c c0a các gieng ñ u tương thí nghiTm trong v
xuân 2011.

36

4.1.4. Ch^ se diTn tích lá c0a các gieng ñ u tương:

39

4.1.5

Th i gian ra hoa và tpng se hoa c0a các gieng ñ u tương.

40

4.1.6

Kh năng hình thành net s/n c0a các gieng ñ u tương

42

4.1.7

Kh năng tích lũy ch(t khô c0a các gieng ñ u tương.

44

4.1.8

Kh năng cheng ñp c0a các gieng ñ u tương.

46

4.1.9

MFc ñW nhi8m sâu bTnh h
47

4.1.10 Các yIu te c(u thành năng su(t c0a các gieng ñ u tương.

49

4.1.11 Năng su(t c0a các gieng ñ u tương thí nghiTm.

51

4.1.12. Hàm lưbng protein và lipid c0a các gieng ñ u tương

53

4.2

KIt qu ñánh giá nh hưDng c0a phân bón lá Pomior 298 ñIn
gieng ðT26 trong ñi)u kiTn v xuân 2011.

4.2.1

hnh hưDng c0a phân bón lá Pomior 298 ñIn sinh trưDng, phát
triVn c0a gieng ñ u tương ðT26.

4.2.2

56

hnh hưDng c0a phân bón lá Pomior ñIn diTn tích và ch^ se diTn
tích lá c0a gieng ñ u tương DT26.

4.2.4

54

hnh hưDng c0a phân bón lá Pomior ñIn ñ&c ñiVm nông sinh h5c
c0a gieng ñ u tương ðT26 .

4.2.3

54

58

hnh hưDng c0a phân bón lá ñIn kh năng tích lũy ch(t khô c0a
gieng ñ u tương ðT26 qua các th i kỳ .

Tr ng ð i hc Nông Nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ khoa hc nông nghip ………………………

60
iv

4.2.5
4.2.6
4.2.7

Kh năng hình thành net s/n c0a gieng ñ u tương ðT26
YIu te c(u thành năng su(t c0a gieng ñ u tương ðT26 dư;i nh

61

hưDng c0a phân bón lá Pomior 298 .

63

Năng su(t c0a gieng ñ u tương ðT26 dư;i nh hưDng c0a phân
bón lá Pomior 298.

64

PH N V: KgT LUKN VÀ ðv NGHw

67

5.1

KIt lu n:

67

5.2

ð) nghU:

68

TÀI LIAU THAM KHhO

Tr ng ð i h

69

c Nông Nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ khoa h


Tài liệu liên quan
Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.