TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
CƠ SỞ II TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------***--------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

NGUYÊN TẮC THIỆN CHÍ (GOOD FAITH) TRONG
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ:
SO SÁNH GIỮA CÔNG ƯỚC VIÊN NĂM 1980
VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Trí Tuấn
Mã sinh viên: 1601015569
Lớp: K55F/A14
Khóa: 55
Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Tiến Hoàng

Mã KLTN: 201

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2019

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC
TẾ VÀ NGUYÊN TẮC THIỆN CHÍ (GOOD FAITH) TRONG QUAN HỆ HỢP
ĐỒNG .......................................................................................................................15
1.1 Khái quát về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ....................................15
1.1.1 Khái niệm về HĐMBHHQT .....................................................................15
1.1.2 Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ..................................19
1.1.3 Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ...............20
1.1.4 Luật điều chỉnh Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ..............................21
1.2 Khái quát về nguyên tắc thiện chí (good faith) ...........................................23
1.2.1 Nguồn gốc lịch sử hình thành....................................................................24
1.2.2 Các cách diễn đạt nguyên tắc thiện chí ....................................................26
1.2.3 Nguyên tắc thiện chí - Góc nhìn từ Common Law và Civil Law .............27
1.3 Ý nghĩa của việc so sánh nguyên tắc thiện chí (good faith) trong Công ước
Viên 1980 và Pháp luật Việt Nam ......................................................................31
1.3.1 Đối với cơ quan lập pháp ..........................................................................31
1.3.2 Đối với cơ quan tài phán (tòa án, trọng tài thương mại) ...........................32
1.3.4 Đối với doanh nghiệp Việt Nam ...............................................................32
CHƯƠNG 2: SO SÁNH NGUYÊN TẮC THIỆN CHÍ GIỮA CÔNG ƯỚC VIÊN
1980 VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG HĐMBHHQT .............................34
2.1 Nguyên tắc thiện chí theo Công ước Viên 1980 ..........................................34
2.1.1 Quy định của Công ước Viên 1980 về nguyên tắc Thiện Chí ..................34
2.1.2 Thực tiễn áp dụng và tình huống minh họa ..............................................40
2.2 Nguyên tắc thiện chí theo Pháp Luật Việt Nam .........................................50

2.2.1 Quy định của pháp luật Việt Nam về nguyên tắc thiện chí ...................... 50
2.2.2 Thực tiễn áp dụng và tình huống minh họa .............................................. 53
2.3 So sánh nguyên tắc thiện chí (good faith) trong Công ước Viên và Pháp
luật Việt Nam....................................................................................................... 60
2.3.1 Giống nhau ............................................................................................... 60
2.3.2 Khác nhau ................................................................................................. 62
CHƯƠNG 3: NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI VIỆT NAM ....................................... 66
3.1 Đề xuất đối với cơ quan lập pháp ................................................................ 66
3.2 Đề xuất đối cơ quan tài phán (Tòa án, trọng tài thương mại) .................. 67
3.3 Đề xuất đối với cơ quan chính phủ và các bộ ngành liên quan ................ 70
3.4 Những lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam ............................................. 71
3.4.1 Nguyên tắc thiện chí đóng vai trò như một công cụ giải quyết các vấn đề
không được quy định rõ ràng bởi Công ước Viên (gap-filling) ........................ 71
3.4.2 Nguyên tắc thiện chí đóng vai trò như một nghĩa vụ cung cấp và truyền tải
thông tin có liên quan. ....................................................................................... 73
3.4.3 Nguyên tắc thiện chí có thể kiểm soát trách nhiệm pháp lý của các bên
trong giai đoạn trước khi ký kết hợp đồng ........................................................ 75
3.4.4. Nguyễn tắc thiện chí đóng vai trò như một nghĩa vụ giảm thiểu thiệt hại
khi có thiệt hại xảy ra trong giai đoạn thực hiện hợp đồng. .............................. 76
KẾT LUẬN ............................................................................................................. 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 80
PHỤ LỤC 1 ............................................................................................................. 86
PHỤ LỤC 2 ............................................................................................................. 93


Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.