B¸o c¸o kiÕn tËp

1

Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ cã sù héi nhËp vµ c¹nh tranh gay g¾t nh ngµy nay, ®Ó
tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c Doanh nghiÖp ph¶i t×m ®îc cho m×nh thËt nhiÒu c¸c
nhµ ®Çu t vµ kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, ®ã lµ mét vÊn ®Ò kh«ng hÒ ®¬n gi¶n ®èi
víi doanh nhiÖp. C¸c nhµ ®Çu t vµ kh¸ch hµng lµ nh÷ng ngêi bªn ngoµi doanh
nghiÖp, hä rÊt thËn träng khi ®a ra quyÕt ®Þnh, muèn hîp t¸c hä cÇn ph¶i biÕt
®îc t×nh h×nh tµi chÝnh qua c¸c n¨m cña doanh nghiÖp mét c¸ch chÝnh x¸c vµ
®¸ng tin cËy. Do ®ã, tríc khi ®a ra quyÕt ®Þnh, hä ph¶i cã ®îc trong tay c¸c
BCTC cña Doanh nghiÖp mµ ®· ®îc x¸c minh bëi mét c«ng ty kiÓm to¸n.
Víi nh÷ng ý nghÜa hÕt søc quan träng trªn cña viÖc kiÕn tËp kÕ to¸n, lµ
mét SV kiÓm to¸n, em ®· lùa chän cho m×nh mét ®Þa ®iÓm ®Ó n¾m b¾t thùc tÕ
c«ng t¸c kÕ to¸n, ®ã lµ C«ng ty TNHH s¶n xuÊt – th¬ng m¹i vµ dÞch vô
Hoµng Mai. MÆc dï cã ho¹t ®éng rÊt ®a d¹ng bao gåm c¶ s¶n xuÊt, th¬ng m¹i
vµ dÞch vô, tuy nhiªn ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu mµ C«ng ty tiÕn hµnh lµ
ho¹t ®éng th¬ng m¹i. §©y lµ mét c«ng ty chuyªn kinh doanh ®å ch¬i trÎ em,
cung cÊp trang thiÕt bÞ cho c¸c trêng mÉu gi¸o trªn c¶ níc lµ chñ yÕu.
Trong qu¸ tr×nh kiÕn tËp nhê nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch lòy ®îc trong qu¸
tr×nh häc tËp céng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o Th¹c sÜ NguyÔn v¨n
ThuËn vµ c¸c anh chÞ trong phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cña C«ng ty, em ®· hoµn
thµnh c«ng viÖc nghiªn cøu cña m×nh vÒ C«ng ty ®Ó viÕt bµi. Trong bµi viÕt
cña m×nh em chia thµnh 3 phÇn chÝnh:
PhÇn 1: Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kÜ thuËt cña C«ng ty TNHH s¶n
xuÊt – th¬ng m¹i vµ dÞch vô Hoµng Mai.

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A

B¸o c¸o kiÕn tËp

2

PhÇn 2: Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH s¶n
xuÊt – th¬ng m¹i vµ dÞch vô Hoµng Mai.
PhÇn 3: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ mét sè ý
kiÕn ®Ò xuÊt.
Tuy nhiªn do giíi h¹n vÒ mÆt thêi gian kiÕn tËp, lµ lÇn ®Çu tiªn tiÕp cËn
thùc tÕ c«ng ty, còng nh kh¶ n¨ng h¹n chÕ cña b¶n th©n, bµi viÕt cña em
kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®îc
nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A

B¸o c¸o kiÕn tËp

3

PhÇn 1: Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kÜ thuËt cña C«ng ty TNHH s¶n
xuÊt – th¬ng m¹i vµ dÞch vô Hoµng Mai.
1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH s¶n xuÊt – th ¬ng
m¹i vµ dÞch vô Hoµng Mai.
§Êt níc ®ang trong thêi k× héi nhËp vµ ph¸t triÓn, mét trong nh÷ng
vÊn ®Ò cèt lâi ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®a ®Êt níc ta trë thµnh níc C«ng nghiÖp
hãa ®Õn n¨m 2020 mµ §¶ng ta ®Æt ra lµ ph¶i ph¸t triÓn Gi¸o dôc, coi Gi¸o dôc
lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. Gi¸o dôc ph¶i b¾t ®Çu tõ gèc, ngay tõ nhá trÎ ph¶i ®îc
lµm quen víi m«i trêng gi¸o dôc ®Çy ®ñ vµ hiÖn ®¹i. Tríc t×nh h×nh c¶ níc,
c¸c c«ng ty cung cÊp trang thiÕt bÞ cho c¸c trêng mÉu gi¸o vµ tiÓu häc cßn rÊt
h¹n chÕ, nªn nhiÒu trêng trang thiÕt bÞ d¹y häc cho trÎ cßn rÊt thiÕu thèn. N¾m
b¾t ®îc t×nh h×nh nµy, ngµy 10/08/2003 C«ng ty TNHH s¶n xuÊt – th¬ng m¹i
vµ dÞch vô Hoµng Mai ®· chÝnh thøc ®îc ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè
63/Q§-CT ngµy 10/08/2003 cña Chñ tÞch UBND thµnh phè Hµ Néi kÌm theo
quyÕt ®Þnh sè 39/CT ngµy 14/01/2003. C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i khu ®« thÞ
B¾c Linh §µm, Hµ Néi.
Tõ lóc ®îc thµnh lËp, lµ mét doanh nghiÖp cßn non trÎ nªn c«ng ty ®· gÆp
kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vÒ nhiÒu mÆt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh. Nhng víi sù cè g¾ng cña tËp thÓ, víi nh÷ng nhËn thøc ®øng ®¾n
cña Ban l·nh ®¹o nªn c«ng ty ®· dÇn ®i vµo æn ®Þnh s¶n xuÊt, t¹o thµnh nh÷ng
s¶n phÈm cã mÉu m· chÊt lîng cao, dÇn kh¼ng ®Þnh ®îc m×nh trªn thÞ trêng
trong níc vµ tõng bíc b¾t tay kÝ kÕt víi thÞ trêng níc ngoµi. §iÒu nµy ®· thÓ
hiÖn chiÕn lîc kinh doanh ®øng ®¾n cña c«ng ty trong tõng giai ®o¹n ph¸t
triÓn. Cïng víi t¨ng nhanh vÒ doanh thu th× quü l¬ng cña C«ng ty còng ngµy

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A

B¸o c¸o kiÕn tËp

4

cµng lín m¹nh. Nhê vËy thu nhËp cña ngêi lao ®éng còng ®îc c¶i thiÖn, ®ã lµ
mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng gióp c«ng ty liªn tôc ph¸t triÓn m¹nh qua 4
n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh.
1.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng
ty TNHH s¶n xuÊt-th¬ng m¹i vµ dÞch vô Hoµng Mai.
C«ng ty TNHH s¶n xuÊt-th¬ng m¹i vµ dÞch vô Hoµng Mai lµ mét doanh
nghiÖp h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, víi lÜnh vùc kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ
kinh doanh th¬ng m¹i cßn ho¹t ®éng s¶n xuÊt chØ chiÕm mét phÇn nhá trong
ho¹t ®éng cña C«ng ty, cô thÓ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty:
-

S¶n xuÊt vµ kinh doanh s¶n phÈm lµ c¸c lo¹i bµn, ghÕ, tñ, tîng, c¸c lo¹i ®å

ch¬i...phôc vô cho nhu cÇu cña c¸c trêng mÇm non vµ tiÓu häc lµ chÝnh, ngoµi
ra cßn cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ cã yªu cÇu kh¸c.
-

TiÕn hµnh kinh doanh theo ®¬n ®Æt hµng.

-

Chñ ®éng trong c«ng t¸c tiªu thô vµ giíi thiÖu s¶n phÈm.

-

C«ng ty ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ b¶o ®¶m nguån vèn, cã tÝch lòy

®Ó t¸i më réng s¶n xuÊt, ®¶m b¶o viÖc lµm vµ n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé
c«ng nh©n viªn trong C«ng ty.
-

C«ng ty TNHH s¶n xuÊt - th¬ng m¹i vµ dÞch vô Hoang Mai còng nh c¸c

doanh nghiÖp kh¸c khi tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i tu©n thñ
c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña LuËt ph¸p vµ c¸c chÝnh s¸ch x· héi cña Nhµ níc.
* Víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt chØ chiÕm phÇn nhá trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña C«ng ty, chñ yÕu s¶n xuÊt bµn ghÕ, tñ, tîng...®Ó cung cÊp cho
thÞ trêng mµ kh«ng ph¶i dùa vµo s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung cÊp kh¸c. Tõ ®ã
tr¸nh ®îc nh÷ng chi ph¸i ph¸t sinh kh¸c kh«ng cÇn thiÕt do ph¶i ®i mua l¹i

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A

B¸o c¸o kiÕn tËp

5

hµng tõ bªn ngoµi.
S¬ ®å 1.1: S¬ ®å tæ chøc s¶n xuÊt.

Nguyªn vËt liÖu
gç nhùa

Tæ ®ôc, tæ
nhùa, tæ méc
NhËp kho

Tæ s¬n

Thµnh phÈm

Quy tr×nh s¶n xuÊt tr¶i qua 2 bíc sau:
(1) Tæ ®ôc, tæ méc, tæ nhùa: sau khi nhËn nguyªn vËt liÖu, c«ng nh©n sÏ
tiÕn hµnh khoan, c¾t, ®ôc, nung ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm.
(2) S¬n: Sau khi s¶n phÈm ®· hoµn thµnh th× c«ng viÖc tiÕp theo lµ s¬n
mµu cho s¶n phÈm lµm t¨ng vÎ ®Ñp cña s¶n phÈm nh ®é bãng, mµu s¾c cña
s¶n phÈm vµ s¶n phÈm hoµn thµnh c«ng ®o¹n cuèi cïng råi nhËp kho.
* Víi ho¹t ®éng th¬ng m¹i: C«ng ty chñ ®éng tiÕp cËn víi nh÷ng nhµ
cung cÊp cã uy tÝn, mÉu m· s¶n phÈm ®a d¹ng. C«ng ty sÏ tiÕn hµnh nhËp mét
lîng hµng gåm nhiÒu chñng lo¹i ®Ó dù tr÷ trong kho ®Ó ®¸p øng nhu cÇu khi
cÇn thiÕt. PhÇn cßn l¹i, sau khi ®îc hîp ®ång cung cÊp, C«ng ty tiÕn hµnh
chuyÓn hµng trùc tiÕp tõ nhµ cung cÊp tíi cho kh¸ch hµng vµ l¾p ®Æt. C«ng ty
lu«n t×m kiÕm thªm nh÷ng kh¸ch hµng míi cã ®ñ n¨ng lùc vÒ tµi chÝnh vµ gi÷
nh÷ng kh¸ch hµng cò b»ng nh÷ng h×nh thøc khuyÕn m·i hÊp dÉn. V× thÕ lîng
kh¸ch hµng cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m qua.
Trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, tuy nhiªn nhê
sù cè g¾ng cña Ban l·nh ®¹o vµ ®éi ngò nh©n viªn trong c«ng ty mµ ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt ®Ñp vµ liªn tôc ph¸t

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A

B¸o c¸o kiÕn tËp

6

triÓn. Díi ®©y lµ mét sè kÕt qu¶ mµ c«ng ty ®¹t ®îc trong mét sè n¨m gÇn
®©y:
B¶ng 1.1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m
2005-2006.
§¬n vÞ: §ång

STT
ChØ tiªu
N¨m 2005
1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp 12.342.219.535

N¨m 2006
13.015.474.650

2.
3.

dÞch vô
C¸c kho¶n gi¶m trõ
0
Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ 12.342.219.535

50.145.630
12.965.329.020

4.
5.

cung cÊp dÞch vô
Gi¸ vèn hµng b¸n
9.977.177.425
Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ 2.365.042.110

10.215.425.255
2.749.903.765

cung cÊp dÞch vô
6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh
5.202.969
7. Chi phÝ tµi chÝnh
250.100.000
8. Chi phÝ b¸n hµng
610.987.000
9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
708.782.111
10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng 800.375.968

6.205.750
305.300.000
742.200.000
720.152.325
988.457.190

kinh doanh
Thu nhËp kh¸c
1.360.000
Chi phÝ kh¸c
0
Lîi nhuËn kh¸c
1.360.000
Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ 801.735.968
ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i 224.486.071

1.450.000
0
1.450.000
989.907.190
277.174.013

11.
12.
13.
14.
15.

nép
16. Lîi nhuËn sau thuÕ

577.249.897

712.733.176

Nh b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ®· chØ râ, lîi nhuËn sau thuÕ cña C«ng ty

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A

B¸o c¸o kiÕn tËp

7

lu«n t¨ng trëng, lµ do C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶, hµng n¨m nép hµng chôc
triÖu ®ång tiÒn thuÕ cho nhµ níc, gãp phÇn t¨ng thu cho ng©n s¸ch Nhµ níc.
B¶ng 1.2: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n c«ng ty ngµy 31/12/2005 vµ ngµy
31/12/2006
§¬n vÞ: §ång

Tµi s¶n
31/12/2005
A. Tµi s¶n ng¾n h¹n
2.959.005.195
I, TiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn 1.038.855.171
II,....
....
III, C¸c kho¶n ph¶i thu
680.321.400
1, Ph¶i thu kh¸ch hµng
680.321.400
2, Tr¶ tríc cho ngêi b¸n
0
....
....
IV, Hµng tån kho
1.194.828.624
V, Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c
....
B. Tµi s¶n dµi h¹n
283.466.536
I,...
....
II, Tµi s¶n cè ®Þnh
158.710.841
1, Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh
158.710.841
Nguyªn gi¸
200.879.143
Hao mßn
42.168.302
...
....
III, BÊt ®éng s¶n ®Çu t
....
IV, C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n ....
V, Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c
124.755.695
Tæng
3.242.471.731
Nguån vèn
A. Nî ph¶i tr¶
1.791.860.299
I, Nî ng¾n h¹n
1.741.660.299
1, Ph¶i tr¶ ngêi b¸n
516.246.325
2. Vay ng¾n h¹n
850.000.000

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A

31/12/2006
3.097.998.339
1.146.252.346
....
715.210.125
700.210.125
15.000.000
....
1.236.535.868
....
370.710.775
....
240.659.979
240.659.979
290.850.234
50.190.255
....
....
....
130.050.796
3.468.709.114
1.326.402.515
1.255.502.515
605.250.720
400.000.000

B¸o c¸o kiÕn tËp

8

3. Ph¶i nép ng©n s¸ch
....
II, Nî dµi h¹n
B. Nguån vèn chñ së h÷u
I, Vèn chñ së h÷u
1, Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u
2, Lîi nhuËn ®Ó l¹i
3, Quü khen thëng, phóc lîi
II, Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c
Tæng

375.413.974
....
50.200.000
1.450.611.432
1.450.611.432
1.000.000.000
400.057.757
50.553.675
....
3.242.471.731

250.251.795
....
70.900.000
2.142.306.599
2.142.306.599
1.000.000.000
1.077.154.274
65.152.352
....
3.468.709.114

Tõ b¶ng sè liÖu trªn cã thÓ tÝnh ra mét sè chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶
thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty nh sau:
B¶ng 1.3
§¬n vÞ: %
ChØ tiªu
N¨m 2005
Kh¶ n¨ng thanh to¸n=Tµi 165,14

N¨m 2006
233,56

s¶n ng¾n h¹n/Nî ph¶i tr¶
Tû suÊt sinh lêi=Lîi nhuËn 4.68

5,48

sau thuÕ/Doanh thu
Bè trÝ c¬ cÊu

61,76

nguån 44,74

vèn=Vèn chñ së h÷u /Tæng
nguån vèn
ROA=Lîi

nhuËn

thuÕ/Tæng tµi s¶n
ROE=Lîi
nhuËn

sau 17,8

20,55

sau 39,79

33,27

thuÕ/Vèn chñ së h÷u

Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty lu«n duy tr× sù t¨ng trëng æn ®Þnh qua
2 n¨m, ®iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty lµ tèt. Tû suÊt sinh

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A

B¸o c¸o kiÕn tËp

9

lêi kh¸ cao vµ t¨ng m¹nh trong n¨m 2006, ®ã lµ mét dÊu hiÖu rÊt kh¶ quan cña
C«ng ty. C¬ cÊu vèn hîp lý, tØ lÖ gi÷a vèn chñ së h÷u vµ nguån vèn do chiÕm
dông vèn cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña C«ng ty.
C¸c chØ tiªu ROA vµ ROE cao vµ t¬ng ®èi æn ®inh qua 2 n¨m, ®iÒu nµy chøng
tá kh¶ n¨ng ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cña C«ng ty.
1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
C«ng ty TNHH s¶n xuÊt-th¬ng m¹i vµ dÞch vô Hoµng Mai.
C«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng díi h×nh thøc mét c«ng ty
TNHH ®îc ®iÒu hµnh bëi Gi¸m ®èc nh trong s¬ ®å 1.1 sau ®©y.
S¬ ®å 1.2: M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty TNHH s¶n
xuÊt-th¬ng m¹i vµ dÞch vô Hoµng Mai.
Gi¸m ®èc

PG§ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt

PG§ néi chÝnh

Ph©n xëngPh©n xëng nhùa
Ph©n xëng s¬nPhßng kinh doanh
Phßng tæ chøc
Phßng
HC TC kÕPhßng
to¸n KH ®Çu t

Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chÝnh cña c¸c phßng ban nh sau:

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A

B¸o c¸o kiÕn tËp

-

10

Gi¸m ®èc C«ng ty: Lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty, chÞu tr¸ch

nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc
Nhµ níc vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty.
-

Phã gi¸m ®èc néi chÝnh: Cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi

mÆt vÒ ®êi sèng, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty vµ ®iÒu hµnh viÖc tæ chøc
trong C«ng ty, ngo¹i giao, tiÕp kh¸ch thay cho gi¸m ®èc khi cÇn thiÕt.
-

Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt: Cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc trùc

tiÕp chØ huy ho¹t ®éng tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh trong C«ng ty.
-

Phòng kinh doanh: cã chøc n¨ng t×m hiÓu thÞ trêng, ®¸nh gi¸ nhu cÇu

cña thÞ trêng ®èi víi c¸c mÆt hµng cña C«ng ty, tiÕp xóc víi kh¸ch hµng,…
Phßng kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm ký kÕt hîp ®ång, vËn chuyÓn hµng cho
kh¸ch hµng, b¶o ®¶m an toµn cho hµng hãa. Sau khi hang ®îc chuyÓn tíi cho
ngêi mua, phßng kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm gëi c¸c chøng tõ liªn quan cho
phßng kÕ to¸n ®Ó vao sæ s¸ch.
-

Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã chøc n¨ng theo dâi t×nh h×nh ph¸t triÓn

vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh cña C«ng ty, t×nh h×nh cung cÊp vËt
liÖu cho kh©u s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tham mu gióp gi¸m ®èc vµ
chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c kÕ
to¸n-tµi chÝnh-thèng kª trong toµn bé c«ng ty theo ®óng luËt kÕ to¸n. NhiÖm
vô chñ yÕu cña phßng lµ tæ chøc bé m¸y, h×nh thøc kÕ to¸n thèng kª trong
C«ng ty phï hîp víi n¨ng lùc vµ thùc tÕ nh»m ph¸t huy cao nhÊt hiÖu hiÖu qu¶
sö dông, qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n cña C«ng ty. Thu thËp, xö lý th«ng tin, sè liÖu
kÕ to¸n theo ®èi tîng vµ néi dung c«ng viÖc kÕ to¸n, theo chuÈn mùc vµ chÕ
®é kÕ to¸n. KiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c kh¶o thu chi tµi chÝnh, c¸c nghÜa vô thu,

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A

B¸o c¸o kiÕn tËp

11

nép, thanh to¸n nî, kiÓm tra viÖc qu¶n lý, sö dông tµi s¶n vµ nguån vèn, ph¸t
hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n.
-

Phßng tæ chøc-lao ®éng: Cã chøc n¨ng tham mu gióp gi¸m ®èc vÒ c¬

cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý trong C«ng ty, c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l¬ng vµ
thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc
vµ c«ng ty. Phßng tæ chøc-lao ®éng cã nhiÖm vô ®Þnh híng lËp ph¬ng ¸n vÒ c¬
cÊu tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh trong toµn C«ng ty trong tõng giai ®o¹n. §¶m
b¶o bé m¸y n¨ng ®éng, gän nhÑ vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Dù th¶o vµ ban
hµnh quy ®Þnh ph©n cÊp tæ chøc qu¶n lý trong toµn C«ng ty. Chñ tr× viÖc x©y
dùng tiªu chuÈn c«ng nh©n kÜ thuËt phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh
cña C«ng ty.
-

V¨n phßng c«ng ty: Lµ ®¬n vÞ qu¶n lý c«ng t¸c, hµnh chÝnh qu¶n trÞ

vµ ®¶m b¶o an toµn cho toµn C«ng ty. Mua s¾m vµ qu¶n lý c¸c tµi s¶n, phôc
vô vµ ch¨m lo ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ sinh ho¹t cho c¸n bé nh©n viªn trong
C«ng ty. V¨n phßng cã nhiÖm vô tæ chøc c«ng t¸c v¨n phßng, lu tr÷ vµ sö
dông con dÊu cña C«ng ty. §ãn tiÕp kh¸ch, híng dÉn kh¸ch ®Õn C«ng ty lµm
viÖc. Tæ chøc c«ng t¸c phôc vô c¸c Héi nghÞ, tæng kÕt C«ng ty. ChÞu tr¸ch
nhiÖm mua s¾m, cÊp ph¸t v¨n phßng phÈm. Qu¶n lý tµi s¶n cña n¬i lµm viÖc
cña C«ng ty theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh.
-

Ph©n xëng méc: Lµ n¬i s¶n xuÊt ra c¸c laäi s¶n phÈm ®å gç nh bµn,

ghÕ, giêng, tñ...
-

Ph©n xëng s¬n: Lµ n¬i tiÕp tôc hoµn thµnh nèt c«ng ®o¹n cuèi cïng

lµ s¬n l¹i c¸c s¶n phÈm ®å gç vµ lµm ®Ñp chóng.
-

Ph©n xëng nhùa: Lµ n¬i s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm ®å nhùa nh: c¸c

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A

B¸o c¸o kiÕn tËp

12

lo¹i ®å ch¬i, ®å dïng häc tËp...

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A

B¸o c¸o kiÕn tËp

13

PhÇn 2: Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH s¶n
xuÊt-th¬ng m¹i vµ dÞch vô Hoµng Mai.
2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n.
Víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, c«ng t¸c h¹ch
to¸n gi÷ vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng
kÕ to¸n cña m×nh, ph¶n ¸nh cho gi¸m ®èc biÕt qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ vËn
®éng cña tµi s¶n trong C«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy
®ñ c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, tõ kh©u lËp chøng tõ, ghi sæ kÕ to¸n
®Õn lËp hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n.
S¬ ®å 2.1: Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH s¶n xuÊt-th¬ng m¹i vµ
dÞch vô Hoµng Mai.

KÕ to¸n trëng

KÕ to¸n tæng hîp

KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH
KÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕtKÕ
qu¶to¸n vèn b»ng tiÒn
KÕ to¸nKÕ
vËtto¸n
t tµi s¶n cè ®Þnh
KÕ to¸n thanh to¸n
Thñ quü

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A

B¸o c¸o kiÕn tËp

14

C«ng ty bao gåm 7 ngêi .Quy ®Þnh chung ®èi víi nh©n viªn phßng kÕ
to¸n lµ:
-

Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh trong LuËt kÕ to¸n sè

03/2003/QH11 cña Quèc Héi níc Céng Hßa X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam
khãa XI, kú häp 3 th«ng qua ngµy17/06/2003 vµ c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c vÒ chÕ
®é tµi chÝnh kÕ to¸n, thèng kª cña Nhµ níc
-

Chñ ®éng phèi hîp, ®èi chiÕu sè liÖu víi c¸c phßng, ban trong toµn

C«ng ty vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®îc giao.
-

Tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viÖc ®îc ph©n c«ng.

* Trëng phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô sau:
-

ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ

to¸n, thèng kª.
-

Tæ chøc híng dÉn c«ng t¸c kÕ to¸n, chØ ®¹o viÖc b¸o c¸o quyÕt to¸n

t¹i C«ng ty.
-

Tæ chøc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ ®Þnh kú.

-

ChØ ®¹o c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, vµ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc

hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng th¸ng, quý, n¨m theo quy ®Þnh.
-

ChØ ®¹o c«ng t¸c ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n-

-

ChØ ®¹o c«ng t¸c kiÓm tra thanh tra c«ng viÖc tµi chÝnh kÕ to¸n thèng

íc.

kª theo ®óng quy ®Þnh.
-

Qu¶n lý chi tiªu hµng ngµy, trùc tiÕp ký chøng tõ thu chi tiÒn mÆt,

tiÒn göi ng©n hµng vµ chøng tõ kh¸c cã liªn quan.
-

ChØ ®¹o c«ng t¸c xö lý c¸c vÊn ®Ì cßn tån ®äng trong c«ng t¸c tµi

chÝnh, kÕ to¸n vµ thèng kª.

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A

B¸o c¸o kiÕn tËp

15

* Phã phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô sau:
-

Tæng hîp quyÕt to¸n.

-

LËp b¸o c¸o nhanh mét sè chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu cña C«ng ty

hµng tuÇn cho gi¸m ®èc C«ng ty.
-

Chñ tr× héi nghÞ thanh quyÕt to¸n hµng th¸ng.

-

Ký thay trëng phßng c¸c chøng tõ thu chi tiÒn mÆt, hãa ®¬n chøng tõ

vµ b¸o c¸o cã liªn quan khi trëng phßng ®i v¾ng tõ 3 ngµy trë lªn.
* KÕ to¸n tæng hîp: Tæng hîp c¸c chøng tõ kÕ to¸n viªn cung cÊp nhËp
vµo sæ nhËt ký chøng tõ, vµo sæ c¸i vµ lËp b¸o c¸o tr×nh kÕ to¸n trëng.
* KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH: Cã nhiÖm vô thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ
BHXH theo chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn hµnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng
ty theo quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc, cung cÊp sè liÖu cho kÕ to¸n tæng hîp tÝnh
vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh.
* KÕ to¸n vËt t: Cã nhiÖm vô theo dâi mäi biÕn ®éng cña c¸c lo¹i nguyªn
vËt liÖu cho s¶n xuÊt nh gi¸ c¶, kh¶ n¨ng cung cÊp...®ång thêi ®èi chiÕu víi
kho vµ cung cÊp sè liÖu cho kÕ to¸n tæng hîp.
* KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n: Cã nhiÑm vô theo dâi c¸c nghiÖp vô
thanh to¸n víi ngêi mua, ngêi b¸n th«ng qua quan hÖ mua b¸n gi÷a C«ng ty víi
kh¸ch hµng hoÆc sè tiÒn nhµ cung cÊp ®Æt tríc. §ång thêi kÕ to¸n cßn theo dâi
c¸c kho¶n t¹m øng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty do mua hµng ph¶i
t¹m øng.
* KÕ to¸n vè b»ng tiÒn: Cã nhiÖm vô nhËp c¸c phiÕu thu, phiÕu chi trªn c¬
së më sæ theo dâi c¸c kho¶n thu chi b»ng tiÒn mÆt ph¸t sinh hµng ngµy t¹i C«ng
ty, ®ång thêi theo dâit×nh h×nh chi tr¶ qua tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng.
* KÕ to¸n TSC§, CCDC: Cã nhiÖm vô h¹ch to¸n chi tiÕt, tæng hîp sù vËn

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A

B¸o c¸o kiÕn tËp

16

®éng cña TSC§, CCDC trong C«ng ty, tÝnh khÊu hao TSC§ vµ tæng hîp d÷
liÖu cho kÕ to¸n tæng h¬p.
* KÕ to¸n mua hµng, b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh: Cã nhiÖm
vô theo dâi, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh nhËp hµng, tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty,
®ång thêi ghi sæ vµ tæng hîp x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty, lËp
b¸o c¸o l¹i cho kÕ to¸n trëng.
* Thñ quü: Thu chi tiÒn mÆt, lËp b¸o b¸o quü hµng ngµy, kiÓm tra kiÓm
so¸t tÝnh hîp lÖ cña chøng tõ thu chi tríc khi nhËp tiÒn hay xuÊt tiÒn, ph¶n ¸nh
vµo sæ quü. Hµng ngµy kiÓm kª sè quü tiÒn mÆt thùc tÕ, ®èi chiÕu víi sè liÖu
sæ quü tiÒn mÆt vµ kÕ to¸n tiÒn mÆt, b¸o c¸o kÕ to¸n trëng sè d quü tiÒn mÆt
cuèi ngµy.
2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n.
2.2.1. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty.
-

Kú kÕ to¸n: kú kÕ to¸n n¨m b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 ®Õn 31/12 hµng

n¨m.
-

§¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông: VN§.

-

ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông: Theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC cña

Bé tµi chÝnh do Bé trëng Bé tµi chÝnh ban hµnh.
-

H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ

to¸n trªn m¸y vi tÝnh.
-

Nguyªn t¾c ghi nhËn hµng tån kho: hµng tån kho ®îc tÝnh theo gi¸

gèc. Gi¸ gèc hµng tån kho bao gåm chi phÝ thu mua, chi phÝ chÕ biÕn vµ c¸c
chi phÝ liªn quan thùc tÕ ph¸t sinh kh¸c ®Ó cã ®îc hµng tån kho ë ®Þa ®iÓm vµ
tr¹ng th¸i hiÖn t¹i.
+ Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: Theo ph¬ng ph¸p kª

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A

B¸o c¸o kiÕn tËp

17

khai thêng xuyªn.
+ Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng tån kho: Theo ph¬ng ph¸p b×nh
qu©n c¶ kú dù tr÷.
+ Ph¬ng ph¸p lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho: ®îc lËp
vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m, lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ gèc cña tµi s¶n víi gi¸ trÞ thÞ
trêng cña tµi s¶n ®ã.
-

Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: ¸p dông theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ

thuÕ GTGT.
-

Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§: ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu hao

®Òu theo thêi gian(KhÊu hao ®êng th¼ng).
-

Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n tiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng

tiÒn:
Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn lµ c¸c kho¶n ®Çu t ng¾n
h¹n kh«ng qu¸ 3 th¸ng cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi dÔ dµng thµnh tiÒn vµ kh«ng
cã nhiÓu rñi ro trong chuyÓn ®æi thµnh tiÒn kÓ tõ ngµy kho¶n ®Çu t ®ã t¹i thêi
®iÓm b¸o c¸o.
Nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c ra ®ång tiÒn sö
dông trong tµi kho¶n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ ®îc quy
®æi ra VN§ theo tû gi¸ giao dÞch thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. T¹i
thêi ®iÓm cuèi n¨m c¸c kho¶n môc tiÒn cã gèc ngo¹i tÖ ®îc ®¸nh gi¸ l¹i theo
tØ gi¸ b×nh qu©n liªn ng©n hµng do ng©n hµng Nhµ Níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i
thêi ®iÓm cuèi n¨m. Chªnh lÖch tØ gi¸ ph¸t sinh trong k× vµ chªnh lÖch tØ gi¸
do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc cã gèc ngo¹i tÖ ®îc ®a vµo doanh thu tµi chÝnh
hoÆc chi ph¸i tµi chÝnh trong n¨m tµi chÝnh.
-

Nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p ghi nhËn doanh thu:

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A

B¸o c¸o kiÕn tËp

18

`Doanh thu b¸n hµng ®îc ghi nhËn khi ®ång thêi tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn:
+ PhÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u s¶n
phÈm hoÆc hµng hãa ®· ®îc chuyÓn giao cho ngêi mua.
+ C«ng ty kh«ng cã quyÒn n¾m gi÷, quyÒn qu¶n lý hµng hãa
nh ngêi së h÷u hµng hãa hoÆc quyÒn kiÓm so¸t hµng hãa.
+ Doanh thu ®îc x¸c ®Þnh t¬ng ®èi ch¾c ch¾n.
+ C«ng ty ®· thu ®îc hoÆc sÏ thu ®îc lîi Ých kinh tÕ tõ viÖc
b¸n hµng.
+ X¸c ®Þnh ®îc chi phÝ liªn quan ®Õn giao dÞch b¸n hµng.
Doanh thu cung cÊp dÞch vô ®îc ghi nhËn khi kÕt qu¶ cña giao dÞch ®îc
x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy. Trêng hîp viÖc cung cÊp dÞch vô liªn quan
®Õn nhiÒu k× kÕ to¸n th× doanh thu ®îc ghi nhËn trong k× theo kÕt qu¶ hoµn
thµnh vµo ngµy lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña kú ®ã. KÕt qu¶ cña giao dÞch
cung cÊp dÞch vô ®îc ghi nhËn khi tháa m·n:
+ Doanh thu ®îc x¸c ®Þnh t¬ng ®èi ch¾c ch¾n.
+ Cã kh¶ n¨ng thu ®îc lîi Ých kinh tÕ.
+ X¸c ®Þnh ®îc phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh vµo ngµy lËp
b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n.
+ X¸c ®Þnh ®îc chi phÝ ph¸t sinh cho giap dÞch vµ chi phÝ ®Ó
hoµn thµnh giao dÞch ®ã.
2.2.2. Tæ chøc vËn dông chøng tõ kÕ to¸n.
C«ng ty sö dông 5 nhãm chøng tõ kÕ to¸n bao gåm:
-

Nhãm chøng tõ vÒ tiÒn tÖ.

-

Nhãm chøng tõ vÒ hµng tån kho.

-

Nhãm chøng tõ vÒ lao ®éng – tiÒn l¬ng.

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A

B¸o c¸o kiÕn tËp

-

Nhãm chøng tõ vÒ TSC§.

-

Nhãm chøng tõ vÒ b¸n hµng.

19

Chøng tõ kÕ to¸n ®îc c«ng ty sö dông gåm: chøng tõ b¸t buéc theo
quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh vµ chøng tõ híng dÉn.
Díi ®©y lµ mét sè vÝ dô chøng tõ ®îc c«ng ty sö dông:
* PhiÕu thu, phiÕu chi: Lµ c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc thu tiÒn: thu
tiÒn tõ b¸n hµng, thu tiÒn tõ kh¸ch hµng tr¶ nî...vµ c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn
chi tiÒn nh: chi t¹m øng, chi tr¶ BHXH...
* PhiÕu nhËp kho: Lµ c¸c chøng tõ ®Ó qu¶n lý hµng hãa, s¶n phÈm nhËp
vµo kho cña C«ng ty.
* PhiÕu xuÊt kho: Lµ c¸c chøng tõ ®Ó qu¶n lý hµng hãa, s¶n phÈm xuÊt
khái kho C«ng ty ®Ó b¸n hoÆc phôc vô cho c¸c môc ®Ých kh¸c.
* B¶ng chÊm c«ng: lµ chøng tõ ban ®Çu quan träng nhÊt ®Ó h¹ch to¸n thêi
gian lao ®éng trong c«ng ty. B¶ng chÊm c«ng dïng ®Ó ghi chÐp thêi gian lµm
viÖc trong th¸ng thùc tÕ vµ v¾ng mÆt cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong tæ ®éi,
phßng ban. B¶ng chÊm c«ng ®îc lËp riªng cho tõng tæ ®éi s¶n xuÊt, tõng
phßng banvµ ®îc dïng trong 1 th¸ng. Danh s¸ch ngêi lao ®éng ghi trong b¶n
chÊm c«ng ph¶i khíp víi danh s¸ch ghi trong sæ s¸ch lao ®éng cña tõng bé
phËn. Tæ trëng s¶n xuÊt hoÆc trëng c¸c phßng ban lµ ngêi trùc tiÕp ghi b¶ng
chÊm c«ng c¨n cø vµo sè lao ®éng cã mÆt trong ngµy lµm viÖc ë bé phËn m×nh
phô tr¸ch. Trong b¶ng chÊm c«ng nh÷ng ngµy nghØ theo quy ®Þnh ®Òu ph¶i ®îc ghi mét c¸ch râ rµng. B¶ng chÊm c«ng ®îc ®Ó t¹i mét ®iÓm kh¸c ®Ó ngêi
lao ®éng gi¸m s¸t thêi gian lao ®éng cña m×nh, cuèi th¸ng tæ trëng hoÆc trëng
phßng tËp hîp t×nh h×nh sö dông lao ®éng cung cÊp cho kÕ to¸n phô tr¸ch,

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A

B¸o c¸o kiÕn tËp

20

nh©n viªn kÕ to¸n kiÓm tra vµ x¸c nhËn hµng ngµy trªn b¶ng chÊm c«ng. Sau
®ã tiÕn hµnh tËp hîp sè liÖu b¸o c¸o tæng hîp lªn phßng lao ®éng tiÒn l¬ng,
cuèi th¸ng b¶ng chÊm c«ng ®îc chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ®Ó tÝnh l¬ng.
* Hãa ®¬n GTGT, b¶ng tÝnh khÊu hao...
Quy tr×nh lËp chøng tõ
Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña
C«ng ty ®Òu ®îc lËp chøng tõ kÕ to¸n. Chøng tõ kÕ to¸n chØ lËp 1 lÇn cho mét
nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Néi dung cña chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®Çy ®ñ c¸c
néi dung quy ®Þnh trªn chøng tõ, trung thùc víi néi dung cña nghiÖp vô kinh
tÕ ph¸t sinh. Ch÷ viÕt trªn chøng tõ ph¶i râ rµng, rµnh m¹ch, kh«ng tÈy xãa,
c¸c phÇn néi dung ph¶i khíp víi nhau. Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®îc lËp ®ñ sè
liªn theo quy ®Þnh ®èi víi mçi lo¹i chøng tõ kÕ to¸n. §èi víi chøng tõ ®îc lËp
nhiÒu liªn ®îc lËp mét lÇn cho tÊt c¶ c¸c liªn vµ ph¶i ®¶m b¶o sù thèng nh©t
gi÷a tÊt c¶ c¸c niªn c¶ vÒ mÆt néi dung vµ ch÷ viÕt, b¶o ®¶m tÝnh ph¸p lý cña
tÊt c¶ c¸c niªn chøng tõ.
Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n bao gåm c¸c bíc sau:
-

LËp, tiÕp nhËn vµ sö lý chøng tõ kÕ to¸n.

-

KÕ to¸n viªn, kÕ to¸n trëng kiÓm tra vµ ký chøng tõ kÕ to¸n hoÆc

tr×nh gi¸m ®èc C«ng ty ký duyÖt.
-

Ph©n lo¹i, x¾p xÕp chøng tõ kÕ to¸n, ®Þnh kho¶n vµ ghi sæ kÕ to¸n.

-

Lu tr÷ vµ b¶o qu¶n chøng tõ kÕ to¸n.

Tr×nh tù kiÓm tra chøng tõ kÕ to¸n:
-

KiÓm tra tÝnh râ rµng, trung thùc, ®Çy ®ñ cña c¸c chØ tiªu, c¸c yÕu tè

ghi chÐp trªn chøng tõ kÕ to¸n.
-

KiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ghi trªn

SVTH: Ph¹m Ngäc H¶i – KiÓm to¸n 46A


Tài liệu liên quan
Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.