B GIÁO DC VÀ ðÀO TO TR NG ðI H
C NÔNG NGHIP HÀ N I ---------------

HOÀNG THUÝ LINH

TÌM HI U VIC THC HIN CHÍNH SÁCH B
I TH NG, H

TR
TÁI ð

NH CƯ C¤A M T S D ÁN TRÊN ð

A BÀN HUYN THANH TRÌ, THÀNH PH HÀ N I

LUN VĂN THC SĨ NÔNG NGHIP

Chuyên ngành : QUµN LÝ ð§T ðAI
Mã s

: 60.62.16

Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS. NGUYN THANH TRÀ

HÀ N I – 2010

LI CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan s liu và kt qu nghiên cu trong lu
n
văn

trung
th
c

cs

chưa

ñ

d
ng ñ

bo v m¤t hc v nào.
Tôi xin cam ñoan mi s giúp ñ cho vic th c hin lu
n

ñã

ñ

ñ§u

ñ

văn

c cm ơn và các thông tin trích dµn trong lu
n

văn

c ch rõ ngun gc.

T¸c gi¶ luËn v¨n

Hong Thuý Linh

Tr ng ði hc Nông nghip Hà N
i – Lun văn thc sĩ nông nghip ...........i

LI CµM ƠN
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nghiªn cøu ®Ò t§i, t«i ® nhËn ®−îc sù
quan t©m gióp ®ì nhiÖt t×nh, sù ®ãng gãp quý b¸u cña nhiÒu c¸ nh©n
v§ tËp thÓ, ® t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t«i ho§n th§nh b¶n luËn v¨n
n§y.
Lêi ®Çu tiªn, t«i xin ch©n th§nh c¶m ¬n PGS.TS NguyÔn Thanh
Tr§, Tr−ëng Bé m«n Qu¶n lý §Êt ®ai, Khoa T§i nguyªn v§ M«i tr−êng,
Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp H§ Néi ® trùc tiÕp h−íng dÉn t«i trong
suèt thêi gian t«i nghiªn cøu thùc hiÖn ®Ò t§i.
T«i xin c¶m ¬n sù gãp ý ch©n th§nh cña c¸c ThÇy, C« gi¸o Khoa
T§i nguyªn v§ M«i tr−êng,Vin Sau §¹i häc, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp
H§ Néi ® t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i thùc hiÖn ®Ò t§i.
T«i xin ch©n th§nh c¶m ¬n Ban chØ ®¹o GPMB th§nh phè H§
Néi, Trung t©m ph¸t triÓn quü ®Êt, Phßng T§i nguyªn v§ M«i tr−êng,
Ban båi th−êng GPMB huyÖn Thanh Tr×, UBND x Tø HiÖp, UBND x
Thanh LiÖt, UBND x Ngäc Håi, UBND x §¹i ¸ng ® t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì
t«i trong thêi gian nghiªn cøu thùc hiÖn luËn v¨n t¹i ®Þa ph−¬ng.
T«i xin c¶m ¬n tíi gia ®×nh, nh÷ng ng−êi th©n, ®ång nghiÖp v§
b¹n bÌ ® gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò t§i.
Mét lÇn n÷a t«i xin tr©n träng c¶m ¬n !
H Néi, ngy

th¸ng n¨m 2010

T¸c gi¶ luËn v¨n

Hong Thuý Linh

Tr ng ði hc Nông nghip Hà N

i – Lun văn thc sĩ nông nghip ...........ii

MC LC
Li cam ñoan

i

Li cm ơn

ii

M
cl
c
Danh m
c vit tt
Danh m
c bng
Danh m
c hình nh
1.
M- ðU

iii

v
vi
vii
i

1.1.

Tính cp thit ca ñ§ tài

1

1.2.

M
c ñích, yêu cu:
T NG QUAN V! CÁC V§N ð! NGHIÊN C"U

2
3

Cơ s lý lu
n ca vic tìm hiu ñánh giá hiu qu công tác
GPMB.

3

2.
2.1.

2.2.

Cơ s th c ti-n công tác bi th ng, h tr
tái ñnh cư khi nhà
nư c thu hi ñt Vit Nam.

25

3.
ðI TƯ
NG, PHM VI, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
33
33

3.2.

NGHIÊN C"U
ði t
ng và ph"m vi nghiên cu
N¤i dung nghiên cu

3.3.

Phương pháp nghiên cu.

35

4.

K#T QUµ NGHIÊN C"U

36

4.1.

ði§u kin t nhiên, kinh t – xã h¤i

36

3.1.

33

4.1.1. ði§u kin t nhiên

36

4.1.2. Th c tr"ng phát trin kinh t - xã h¤i.

38

4.2.

Tình hình chung v§ công tác bi th ng h tr
tái ñnh cư khi

nhà nư c thu hi ñt trên ña bàn huyn Thanh Trì.
4.2.1. Tình hình chung

Tr ng ði hc Nông nghip Hà N
i – Lun văn thc sĩ nông nghip ...........iii

50

50

4.2.2. Công tác bi th ng, gii phóng m#t b$ng huyn Thanh Trì năm
2009

50

4.3.

53

Gi i thiu v§ 3 d

d án nghiên cu

4.3.1. D án 1: D án xây d ng tr
s làm vic công an huyn Thanh
Trì (xã T Hip)
4.3.2. D án 2: D án xây d ng h thng khu ph
cv
bn xe buýt Cu
Bươu (xã Thanh Lit)
4.3.3. D án 3: D án ci t"o nâng cp ñ ng liên xã Vĩnh Quỳnh - ð"i Áng.
4.3.4. Các văn bn pháp lý có liên quan ñn các d
4.4.

án

53

55
57
59

ðánh giá vic th

c hin chính sách bi th ng, h tr
tái ñnh cư
ca 03 d án trên ña bàn huyn Thanh Trì.

61

4.4.1. ði t
ng và ñi§u kin ñ
c bi th ng, h tr

61

4.4.2. Giá bi th ng ca các d án

69

4.4.3. Chính sách h tr
và tái ñnh cư ca các d
4.4.4. Phân tích ñánh giá công tác t' chc, trình t

án:

76

th c hin và trách

nhim ca các cp các ngành trong công tác bi th ng gii

4.5.

4.6.

phóng m#t b$ng khi c hin d án.
th
ðánh giá chung vic th c hin chính sách bi th ng h tr
tái
án.
ñnh cư khi Nhà nư c thu hi ñt m¤t s d

82

86

Nh(ng gii pháp nh$m ñ)y nhanh công tác gii phóng m#t b$ng
các d án

91

4.6.1. Hoàn thin các quy ñnh v§ thu hi ñt, bi th ng và h tr
ñi
v i ñt nông nghip nói chung

91

4.6.2. Vic ñào t"o ngh§ và t"o vic làm cho ng i nông dân b mt ñt

93

4.6.3. Mc giá ñt bi th ng

94

5.

96

K#T LUN VÀ KI#N NGH

5.1.

Kt lu
n
Kin ngh

96

TÀI LIU THAM KHµO

99

5.2.

Tr ng ði hc Nông nghip Hà N
i – Lun văn thc sĩ nông nghip ...........iv

97

DANH MC CÁC CH$ VI#T T%T
HðND

: H¤i ñng nhân dân.

UBND

: *y ban nhân dân.

TðC

: Tái ñnh cư.

GPMB

: Gii phóng m#t b$ng.

HðBT

: H¤i ñng bi thưng.

Nð - CP

: Ngh ñnh – Chính ph.

Qð - UBND

: Quyt ñnh – U+ ban nhân dân.

TT – BTNMT

: Thông tư – B¤ tài nguyên môi trưng.

TT – BTC

: Thông tư - B¤ tài chính.

CP

: Chính ph.

TTLT

: Thông tư liên tch.

Tr ng ði hc Nông nghip Hà N
i – Lun văn thc sĩ nông nghip ...........v

DANH MC BµNG
STT
Tên b&ng
4.1: Tc ñ¤ tăng tr ng kinh t giai ño"n 2006 - 2009 huyn Thanh

Trang
39

Trì - thành ph Hà N¤i
4.2: Din tích, cơ cu các lo"i ñt chính năm 2009 huyn Thanh Trì

47

4.3: T'ng h
p ñi§u kin và ñi t
ng ñ
c bi th ng
4.4: Quan ñim ca ng i dân có ñt b thu hi ca 3 d

68

án trên ña
69

bàn huyn.
4.5:

T'ng h
p ñ n giá bi th ng v§ ñt t"i 3 d án
4.6: ðánh giá mc ñé h
p lý ca giá ñt bi th ng qua ý kin ca
án
ng i dân b thu hi ñt t"i các d

74

4.7:

80

4.8.

T'ng h
án nghiên cu
p các khon h tr
t"i 3 d
Quan ñim ca ng i có ñt b thu hi trong vic th
sách h tr
và tái ñnh cư

75

c hin chính
81

Tr ng ði hc Nông nghip Hà N
i – Lun văn thc sĩ nông nghip ...........vi

DANH MC HÌNH µNH
STT
4.1:

Tên hình &nh
V trí D án xây d ng tr
s làm vic công an huyn Thanh Trì
trư c khi GPMB

4.2: Tr
s làm vic công an huyn Thanh Trì
4.3:
V trí xây d ng khu ph
cv
bn xe buýt Cu Bươu
GPMB

Trang

54
55
trư c khi

56

4.4: V trí h thng khu ph
cv
bn xe buýt Cu Bươu sau khi ñã
GPMB

57

4.5: Hình nh các h¤ gia ñình phá d công trình ph
cv
nâng cp ci
t"o ñ ng Vĩnh Quỳnh - ð"i Áng

58

4.6: V trí ño"n ñ ng Vĩnh Quỳnh - ð"i Áng ñang trong quá trình thi
công

59

Tr ng ði hc Nông nghip Hà N
i – Lun văn thc sĩ nông nghip ...........vii

1. M- ðU

1.1. Tính c'p thi(t c)a ñ+ tài
ðt ñai là tài nguyên quc gia vô cùng quý giá, là tư liu sn xut ñ#c bit là
thành phn quan trng nht ca môi tr ng sng, là ña bàn phân b các khu dân cư, xây
d ng các công trình kinh t, văn hoá, xã h¤i, an ninh quc phòng. ðt ñai có
nh(ng tính cht ñ#c trưng khin nó không ging bt kỳ m¤t tư liu sn xut nào. ðt
ñaingun

tài

nguyên

gi

i

ng. ðt ñai có v trí c ñnh trong không gian không th

h"ns

l

di chuy


Tài liệu liên quan
Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.