TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020

Vấn đề 17

HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN & MẶT CẦU

A. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
1. Hệ trục tọa độ Oxyz:
Hệ trục gồm ba trục Ox, Oy , Oz đôi một vuông góc nhau.

Trục Ox : trục hoành, có vectơ đơn vị i  (1;0;0) .

Trục Oy : trục tung, có vectơ đơn vị j  (0;1;0) .

Trục Oz : trục cao, có vectơ đơn vị k  (0;0;1).
Điểm O (0; 0; 0) là gốc tọa độ.

2. Tọa độ vectơ: Vectơ u  xi  y j  zk  u  ( x; y; z ) .

Cho a  (a1; a2 ; a3 ), b  (b1; b2 ; b3 ) . Ta có:

 
a  b  (a1  b1; a2  b2 ; a3  b3 )
a cùng phương
b  a  kb (k  R)
ka  (ka1; ka2 ; ka3 )
a1  kb1
a1  b1
 
a
a a


 a2  kb2  1  2  3 , (b1 , b2 , b3  0).
a  b  a2  b2
b1 b2 b3
a  kb
a  b
 3
3
 3 3
2



a 2  a  a12  a22  a32
a.b  a1.b1  a2 .b2  a3.b3
a  a12  a22  a22

 

a1b1  a2b2  a3b3
a.b
 
cos( a , b )    
a  b  a.b  0  a1b1  a2b2  a3b3  0
2
a .b
a1  a22  a32 . b12  b22  b32

3. Tọa độ điểm: M ( x; y; z )  OM  ( x; y; z ) . Cho A( xA ; y A ; z A ) , B( xB ; yB ; zB ) , C ( xC ; yC ; zC ) , ta có:


AB  ( xB  xA ; yB  yA ; zB  z A )

AB  ( xB  xA ) 2  ( yB  y A )2  ( z B  z A )2

Toạ độ trung điểm M của đoạn thẳng AB:
Toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC:
 x  x  x y  yB  yC z A  zB  zC 
 x  x y  yB z A  zB 
M A B; A
;
G A B C ; A
;
.
.
 2
2
2 
3
3
3


QUY TẮC CHIẾU ĐẶC BIỆT
Chiếu điểm trên trục tọa độ
Chiếu điểm trên mặt phẳng tọa độ
Chieáu vaø o Ox
Chieá u vaø o Oxy
Điểm M ( xM ; yM ; zM ) 
Điểm M ( xM ; yM ; zM ) 
 
 M1 ( xM ;0;0)
   M1 ( xM ; yM ;0)
( Giöõ nguyeâ n x )
( Giöõ nguyeâ n x , y )
Chieáu vaø o Oy
Điểm M ( xM ; yM ; zM ) 
 
 M 2 (0; yM ;0)
( Giöõ nguyeâ n y )

Chieá u vaøo Oyz
Điểm M ( xM ; yM ; zM ) 
   M 2 (0; yM ; zM )
( Giöõ nguyeâ n y, z )

Chieá u vaøo Oz
Điểm M ( xM ; yM ; zM ) 
 
 M 3 (0;0; zM )
( Giöõ nguyeâ n z )

Chieáu vaø o Oxz
Điểm M ( xM ; yM ; zM ) 
   M 3 ( xM ;0; zM )
( Giöõ nguyeâ n x , z )

Đối xứng điểm qua trục tọa độ

Đối xứng điểm qua mặt phẳng tọa độ

Ñoái xöù ng qua Ox
M ( xM ; yM ; zM ) 

 M1 ( xM ; yM ; zM )
( Giöõ nguyeâ n x ; ñoå i daáu y , z )
Ñoái xöùng qua Oxy
M ( xM ; yM ; zM ) 

 M1 ( xM ; yM ; zM )
( Giöõ nguyeân x , y; ñoåi daá u z )
Ñoái xöùng qua Oy
Ñoái xöù ng qua Oxz
M ( xM ; yM ; zM ) 

 M 2 ( xM ; yM ; zM ) M ( xM ; yM ; zM ) 

 M 2 ( xM ; yM ; zM )
( Giöõ nguyeâ n y; ñoåi daá u x , z )
( Giöõ nguyeân x , z ; ñoåi daáu y )
Ñoái xöù ng qua Oyz
M ( xM ; yM ; zM ) 

 M 3 ( xM ; yM ; zM )
( Giöõ nguyeân y , z; ñoåi daá u x )
Ñoá i xöùng qua Oz
M ( xM ; yM ; zM ) 

 M 3 ( xM ; yM ; zM )
( Giöõ nguyeâ n z; ñoåi daá u x , y )

Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang 1

NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489

4. Tích có hướng của hai vectơ:

 Định nghĩa: Cho a  (a1 , a2 , a3 ) , b  (b1 , b2 , b3 ) , tích có hướng của a và b là:
 a a3 a3 a1 a1 a2 
 
 a , b    2
;
;
   a2b3  a3b2 ; a3b1  a1b3 ; a1b2  a2b1  .
 b2 b3 b3 b1 b1 b2 
 
 

 

 
 
[a, b]  a . b .sin  a , b 
 Tính chất:
[ a, b]  a
[ a, b]  b
 

 
Điều kiện cùng phương của hai vectơ a & b là
c
Điều
kiện
đồng
phẳng
của
ba
vectơ


a
,
b

 

  
 a, b   0 với 0  (0;0;0).
[a, b].c  0.
 
 
Diện tích hình bình hành ABCD: S ABCD   AB, AD  .
  
Thể tích khối hộp: VABCD. A ' B 'C ' D '  [ AB, AD]. AA ' .

Diện tích tam giác ABC:
1  
S ABC   AB, AC  .
2
1   
Thể tích tứ diện: VABCD   AB, AC  . AD .
6

CÂU HỎI CÙNG MỨC ĐỘ ĐỀ MINH HỌA
Câu 1.

Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm M  2;  2;1 trên mặt phẳng  Oxy  có
tọa độ là
A.  2;0;1 .

Câu 2.

C.  0;  2;1 .
D.  0;0;1 .


  
Trong không gian Oxyz , cho các vectơ a  1;0;3 và b   2;2;5 . Tích vô hướng a. a  bbằng
A. 25 .
Câu 3.

Câu 7.

D. 29 .

B.  2;1;0  .

C.  0;1; 1 .

D.  2;0; 1 .

B.  2;0;  1 .

C.  0;1;0  .

D.  2;0;0  .

Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm M  3; 1;1 trên trục Oz có tọa độ là
A.  3;0;0  .

Câu 6.

C. 27 .

Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm M  2;1;  1 trên trục Oy có tọa độ là
A.  0;0;  1 .

Câu 5.

B. 23 .Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm M  2;1; 1 trên mặt phẳng  Ozx  có
tọa độ là
A.  0;1;0  .

Câu 4.

B.  2;  2;0 .

B.  3; 1;0  .

C.  0;0;1 .

D.  0; 1;0  .

Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm M  3;1; 1 trên trục Oy có tọa độ là
A.  0;1; 0  .

B.  3; 0;0  .

C.  0;0; 1 .

D.  3;0; 1 .

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A 1;1;  1 và B  2;3; 2  . Véctơ AB có tọa độ là
A. 1; 2;3 .

B.  1;  2;3 .

C.  3;5;1 .

D.  3; 4;1 .

Câu 8.

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A  2; 4;3 và B  2; 2; 7  . Trung điểm của đoạn AB có tọa
độ là
A. 1;3; 2  .
B.  2; 6; 4  .
C.  2; 1;5  .
D.  4; 2;10  .

Câu 9.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A  3; 2;3 và B  1; 2;5 . Tìm tọa độ trung
điểm I của đoạn thẳng AB .
A. I  2;2;1 .
B. I 1;0;4  .
C. I  2;0;8  .
D. I  2; 2; 1 .

Trang 2 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/

TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm A 1; 2; 1 , B và AB 1;3;1 . Xác định

tọa độ B
A.  2;5;0  .

B.  0; 1; 2  .

C.  0;1; 2  .
D.  2; 5;0  .


Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai véc-tơ a   3; 2;1 , b   2;0;1 . Độ dài của véc-tơ
 
a  b bằng
A. 1.
B. 3 .
C. 2 .
D. 2 .
Câu 12. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho ba điểm A  0;2;5  , B  2;0;1 , C  5; 8;6  . Tìm
toạ độ trọng tâm điểm G của tam giác ABC .
A. G 1; 2; 4  .
B. G  1; 2; 4  .
C. G 1; 2;4  .
D. G  3; 6;12  .
   Câu 13. Cho a   2;1;3 , b   4; 3;5  và c   2; 4;6  . Tọa độ của véc tơ u  a  2b  c là
A. 10;9;6  .

B. 12; 9;7  .

C. 10; 9;6  .
 Câu 14. Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ a, b thỏa a  2 3,


3a  2b bằng

D. 12; 9;6  .
 

b  3 và ( a, b)  300. Độ dài vectơ

A. 9 .
B. 1.
C. 6 .
D. 54 .

Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A 1;1; 2  và B  3; 4;5  . Tọa độ vectơ AB là
A.  4;5;3 .

B.  2;3;3 .

C.  2; 3;3 .

D.  2; 3; 3 .

Câu 16. Trong không gian Oxyz , cho a   3; 4;0  và b   5;0;12  . Côsin của góc giữa a và b bằng

5
3
C.  .
D.  .
6
13


Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho vectơ u   3 ; 0 ;1 và v   2 ; 1 ;0  . Tính tích vô

hướng u.v ?




A. u.v  8 .
B. u.v  6 .
C. u.v  0 .
D. u.v  6 .
A.

3
.
13

B.

5
.
6

Câu 18. Cho điểm M (1; 2; 3) . Hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (Oxy) là điểm
A. M '(1; 0; 3).
B. M '(0; 2; 3).
C. M '(1; 2; 0).
D. M '(1; 2;3).
Câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(3;1;2) . Tọa độ điểm A’ đối xứng với điểm A
qua trục Oy là
A. (3; 1; 2).
B. (3; 1; 2).
C. (3;1; 2).
D. (3; 1; 2).
  


Câu 20. Cho hai véc tơ a  1; 2;3 , b   2;1; 2  . Khi đó tích vô hướng a  b .b bằng

B. 2 .
C. 11.
D. 10 .


 

Câu 21. Trong không gian Oxyz , cho a  1;2;1 và b   1;3; 0  . Vectơ c  2a  b có tọa độ là
A. 12 .

A. 1; 7;2  .

B. 1;5;2  .

C.  3; 7;2  .

D. 1; 7;3 .

Câu 22. Trong không gian Oxyz , cho điểm A  4; 2;  1 . Hình chiếu vuông góc của điểm A lên trục Ox là
điểm
A. M  0;2;  1 .
B. M  4;0;0  .
C. M  4;0;0  .
D. M  4;  2;1 .
Câu 23. Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của A  2;3;1 lên trục tọa độ xOx là
A. Q  2;0;0  .

B. R  0;0;1 .

C. S  0;3;1 .

D. P  2;0;0  .

Câu 24. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các điểm A  3; 4;0  , B  1;1;3 , C  3,1, 0  . Tìm tọa
độ điểm D trên trục hoành sao cho AD  BC .
Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 3

NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489

A. D  2;1;0  , D  4;0;0 

B. D  0;0;0  , D  6;0;0

C. D  6;0;0  , D 12;0;0

D. D  0;0;0  , D  6;0;0 

Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A  2;3;1 và B  5; 6; 2  . Đường thẳng

AM
2
BM

AM
.
BM
AM 1
C.

BM 3

 

 

AB cắt mặt phẳng  Oxz  tại điểm M . Tính tỉ số

AM
3
BM


Câu 26. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai vectơ a   2;1; 0  và b   1; 0; 2  . Tính
 
cos  a , b  .
 
 
 
  2
2
2
2
A. cos a, b  
B. cos a, b  
C. cos a, b 
D. cos a, b 
25
5
25
5
Câu 27. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm M  2;3;  1 , N  1;1;1 và P 1; m  1; 2  . Tìm

A.

AM 1

BM 2

 

B.

D.

 

m để tam giác MNP vuông tại N .
A. m  6 .
B. m  0 .
C. m  4 .
D. m  2 .
Câu 28. Trong không gian Oxyz , cho hình bình hành ABCD . Biết A 1;0;1 , B  2;1; 2  và D 1; 1;1 , tọa

độ điểm C là:
A.  2;0; 2  .

B.  2;2;2  .

C.  2; 2;2  .
D.  0; 2;0  .


Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các vectơ a   2; m  1;3 , b  1;3; 2n  . Tìm m, n
 
để các vec tơ a, b cùng hướng.
3
4
A. m  7; n   .
B. m  4; n  3 .
C. m  2; n  0 .
D. m  7; n   .
4
3


Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho vectơ u  1;1;  2  , v  1; 0; m  . Tìm tất cả giá trị của
 
m để góc giữa hai vectơ u , v bằng 450 .
A. m  2 .
B. m  2  6 .
C. m  2  6 .
D. m  2  6 .
Câu 31. Trong không gian Oxyz , cho hình hộp ABCD. ABC D biết A 1;0;1 , B  2;1; 2 , D 1;  1;1 ,

C   4;5;  5  . Tọa độ của đỉnh A là
A. A   4;5;  6  .

B. A   3; 4;  1 .

C. A   3;5;  6  .

D. A   3;5;6  .

Câu 32. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A  2; 2; 2  ; B  3; 3;3 . Điểm M trong
không gian thỏa mãn

MA 2
 . Khi đó độ dài OM lớn nhất bằng
MB 3

5 3
.
2
Câu 33. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho ba điểm A  2;3;1 , B  2;1;0  , C  3;  1;1 . Tìm tất

A. 6 3 .

B. 12 3 .

C. 5 3 .

D.

cả các điểm D sao cho ABCD là hình thang có đáy AD và diện tích tứ giác ABCD bằng 3 lần
diện tích tam giác ABC .
 D  8;  7;1
 D  8;7;  1
A. D  12;  1;3 .
B. 
.
C. D  8;7;  1 .
D. 
.
 D 12;1;  3
 D  12; 1;3
Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho bốn điểm A1; 2;0 , B 1;0; 1 và C 0; 1; 2 , D 0; m; k  . Hệ
thức giữa m và k để bốn điểm A, B , C , D đồng phẳng là:
A. 2m  3k  0 .
B. m  2k  3 .
C. m  k  1 .

D. 2m  k  0 .

Câu 35. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , hình chiếu của điểm M 1;  3;  5  trên mặt phẳng  Oyz 
có tọa độ là
Trang 4 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/

TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020

A.

 0; 3;5 .

B.

 0; 3;0 .

C.

1; 3;0 .

D.

 0; 3; 5 .
 

Câu 36. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A   2; 4;1 và B  4; 5; 2  . Điểm C thỏa mãn OC  BA có
tọa độ là
A.   6,  1,  1 .
B.  2, 9,  3  .
C.  6,1,1 .
D.  2, 9, 3  .


Câu 37. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho các véc tơ u  2i  2 j  k , v   m;2; m 1 với m là
 
tham số thực. Có bao nhiêu giá trị của m để u  v .
A. 0 .

B. 1.

C. 2 .

D. 3 .

Câu 38. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho M   1 ; 2 ; 3  và N 1 ; 0 ; 2  . Tìm tọa độ điểm P thỏa





mãn MN  2.PM ?
A. P   2 ; 3 ; 7  .

B. P   4 ; 6 ; 7  .

7
2
7
2
C. P  2 ; 3 ;  .

D. P  2 ;  3 ;  .

B. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU
 Mặt cầu tâm I (a;b;c) và có bán kính R có phương trình (S ) : (x  a )2  (y  b )2  (z  c )2  R 2 .

 Phương trình x 2  y 2  z 2  2ax  2by  2cz  d  0 với a 2  b 2  c 2  d  0
là phương trình của mặt cầu có tâm I (a;b;c) và bán kính R  a 2  b2  c 2  d .
 Để một phương trình là một phương trình mặt cầu, cần thỏa mãn hai điều kiện:
Hệ số trước x 2 , y 2 , z 2 phải bằng nhau và a 2  b 2  c 2  d  0.
B1. XÁC ĐỊNH TÂM VÀ BÁN KÍNH
2

2

I

R

2

Câu 39. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  : x  1   y  2    z  3  16 . Tâm của  S  có tọa
độ là
A.  1;  2;  3 .
B. 1;2;3 .
C.  1;2;  3 .
D. 1;  2;3 .
2

2

2

Câu 40. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  :  x  2    y  4    z  1  9 . Tâm của  S  có tọa
độ là
A.  2; 4; 1 .
B.  2; 4;1 .
C.  2; 4;1 .
D.  2; 4; 1 .
Câu 41. Trong không gian O xyz , cho mặt cầu  S  :  x  3    y  1   z  1  2 . Tâm của  S  có tọa
2

độ là
A.  3;1; 1

B.  3; 1;1

2

2

C.  3; 1;1

D.  3;1; 1

Câu 42. Trong không gian hệ tọa độ Oxyz , tìm tất cả các giá trị của m để phương trình

x 2  y 2  z 2  2 x  2 y  4 z  m  0 là phương trình của một mặt cầu.
A. m  6
B. m  6
C. m  6
Câu 43. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt cầu  S  :

D. m  6

2

2

 x  5    y  1   z  2 

2

 9 . Tính

bán kính R của  S  .
A. R  3

B. R  18

C. R  9

D. R  6
2

2

2

Câu 44. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  :  x  1   y  2    z  1  9 .Tìm tọa
độ tâm I và tính bán kính R của  S 
A. I  1; 2;1 và R  3 B. I 1; 2; 1 và R  3 C I  1; 2;1 và R  9 D I 1; 2; 1 và R  9

Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 5

NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489
2

2

2

Câu 45. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  :  x  2    y  3   z  1  25 . Tọa độ tâm I và bán
kính R của mặt cầu  S  là
A. I 2;3; 1; R  25 . B. I 2; 3;1; R  25 .C. I 2;3; 1; R  5 . D. I 2; 3;1; R  5 .
Câu 46. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz phương trình nào sau đây không phải là phương trình của
một mặt cầu?
A. x 2  y 2  z 2  x  2 y  4 z  3  0 .
B. 2 x 2  2 y 2  2 z 2  x  y  z  0 .
C. 2 x 2  2 y 2  2 z 2  4 x  8 y  6 z  3  0 .

D. x 2  y 2  z 2  2 x  4 y  4 z  10  0 .
2

2

2

Câu 47. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  :  x  3    y  1   z  2   8 . Khi đó
tâm I và bán kính R của mặt cầu là
A. I  3; 1; 2  , R  2 2 .
B. I  3;1; 2  , R  2 2 .
C. I  3;1; 2  , R  4 .

D. I  3; 1; 2  , R  4 .

Câu 48. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ( S ) : x 2  y 2  z 2  2 x  4 y  4 z  25  0 . Tìm tâm I và
bán kính R của mặt cầu ( S ) .
A. I (  2; 4;  4); R  29 .
C. I (1;  2; 2); R  34 .

B. I (  1; 2;  2); R  5 .
D. I (1;  2; 2); R  6 .

Câu 49. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  : x 2  y 2  z 2  8 x  10 y  6 z  49  0 .Tính
bán kinh R của mặt cầu  S  .
A. R  151 .
B. R  99 .
C. R  1 .
D. R  7 .
2
2
2
Câu 50. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  : x  y  z  2 y  2 z  7  0 . Bán kính của mặt cầu đã
cho bằng
A. 9 .
B. 3 .
C. 15 .
D. 7 .
2
2
2
Câu 51. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  : x  y  z  2 x  2 z  7  0 . Bán kính của mặt cầu
đã cho bằng
A. 7 .
B. 9 .
C. 3 .
D. 15 .
Oxyz
Câu 52. Trong không gian
, có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình:
2
2
2
x  y  z  4mx  2my  2mz  9m 2  28  0 là phương trình của mặt cầu?
A. 7 .
B. 8 .
C. 9 .
D. 6 .
Câu 53. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A 1; a ;1 và mặt cầu  S  có phương trình
x 2  y 2  z 2  2 y  4 z  9  0 . Tập các giá trị của a để điểm A nằm trong khối cầu là
A.   3 ;1  .
B.   1; 3  .
C.   ;  1   3;    .
D.   1; 3  .
B2. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU
 Tâm I (a;b; c)
 Dạng 1. Cơ bản (S ) : 
 (S ) : (x  a )2  (y  b)2  (z  c)2  R 2 .
 BK : R

 Dạng 2. Viết phương trình mặt cầu (S ) có tâm I và đi qua điểm A.
 Tâm I
Phương pháp: (S ) : 
(dạng 1)
 BK : R  IA

 Dạng 3. Viết phương trình mặt cầu (S ) có đường kính AB, với A, B cho trước.


là trung điểm của AB .
 Tâm I
Phương pháp: (S ) : 

1

 BK : R  AB


2


 Dạng 4. Viết phương trình mặt cầu (S ) có tâm I và tiếp xúc với các trục và mp tọa độ.
Trang 6 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/

TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020

 Tâm I
Phương pháp: (S ) : 
với M là hình chiếu của I lên trục hoặc mp tọa
 BK : R  IM

độ.
 Dạng 5. Viết phương trình mặt cầu (S ) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P ).
 Tâm I
Phương pháp: (S ) : 
 BK : R  d I ;(P )



 Khoảng cách từ điểm M (x M ; yM ; z M ) đến mặt phẳng (P ) : ax  by  cz  d  0 được xác định
bởi công thức: d (M ;(P )) 

ax M  byM  cz M  d


a 2  b2  c2
 Dạng 6. Viết phương trình mặt cầu (S ) đi qua bốn điểm A, B, C , D.
Phương pháp: Gọi (S ) : x 2  y 2  z 2  2ax  2by  2cz  d  0
Vì A, B, C , D  (S ) nên tìm được 4 phương trình  a, b, c, d  (S ).
 Dạng 7. Viết phương trình mặt cầu (S ) đi qua 3 điểm A, B, C và tâm thuộc mp (P ).
Phương pháp: Gọi (S ) : x 2  y 2  z 2  2ax  2by  2cz  d  0
Vì A, B, C  (S ) nên tìm được 3 phương trình và I (a;b;c)  (P ) là phương trình thứ tư.
Giải hệ bốn phương trình này  a, b, c, d  (S ).
 Dạng 8. Viết phương trình mặt cầu (S ) có tâm I và cắt mặt phẳng (P ) theo giao tuyến là một
đường tròn có bán kính r.
Phương pháp: Dựa vào mối liên hệ R 2  d 2[I ;(P )]  r 2 và cần nhớ C  2r và S đt  r 2 .
Câu 54. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  có tâm I  0; 0;  3 và đi qua điểm M  4;0;0  .
Phương trình của  S  là
2

B. x 2  y 2   z  3  5 .

2

2

D. x 2  y 2   z  3  5 .

A. x 2  y 2   z  3  25 .

2

C. x 2  y 2   z  3  25 .

Câu 55. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm I 1;1;1 và A 1; 2;3  . Phương trình của mặt cầu có tâm I
và đi qua điểm A là
2
2
2
A.  x  1   y  1   z  1  29 .
2

2

2

C.  x  1   y  1   z  1  25 .

2

2

2

2

2

2

B.  x  1   y  1   z  1  5 .
D.  x  1   y  1   z  1  5 .

Câu 56. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm A 1; 2;3 , B  5; 4; 1 . Phương trình mặt
cầu đường kính AB là
2
2
2
A.  x  3   y  3   z  1  9 .
2

2

2

C.  x  3   y  3   z  1  9 .

2

2

2

2

2

2

B.  x  3   y  3   z  1  6 .
D.  x  3   y  3   z  1  36 .

Câu 57. Trong không gian Oxyz cho điểm I (2;3; 4) và A 1; 2;3  . Phương trình mặt cầu tâm I và đi qua A
có phương trình là:
2
2
A. ( x  2) 2  ( y  3)2  ( z  4)2  3 .
B. ( x  2) 2   y  3   z  4   9 .
2

2

C. ( x  2) 2   y  3    z  4   45 .

2

2

D. ( x  2) 2   y  3    z  4   3 .

Câu 58. Trong không gian tọa độ Oxyz , mặt cầu tâm I 1; 2;3 , có bán kính 3 có phương trình là
2

2

2

B.  x  1   y  2    z  3   9.

2

2

2

D.  x  1   y  2    z  3  3.

A.  x  1   y  2    z  3  9.
C.  x  1   y  2    z  3  3.

2

2

2

2

2

2

Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 7

NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489

Câu 59. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A 1;0; 2  , B  1; 2;  4  . Phương trình mặt cầu đường
kính AB là
2

2

2

2

2

2

A. x 2   y  1   z  1  44 .

B. x 2   y 1   z  1  11 .

2

D. x 2   y  1   z 1  11 .

2

C. x 2   y  1   z  1  44 .

Câu 60. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M  1; 2; 3  . Gọi I là hình chiếu vuông góc của

M trên trục Ox . Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu tâm I bán kính IM ?
2

B.  x  1  y 2  z 2  13

2

2

D.  x  1  y 2  z 2  13

A.  x  1  y 2  z 2  13

2

C.  x  1  y 2  z 2  17

Câu 61. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu đi
qua ba điểm

M  2;3;3 ,

N  2; 1; 1 ,

P  2; 1;3

và có tâm thuộc mặt phẳng

  : 2 x  3 y  z  2  0.
A. x2  y 2  z 2  2 x  2 y  2 z  10  0

B. x2  y 2  z 2  4 x  2 y  6 z  2  0

C. x 2  y 2  z 2  4 x  2 y  6 z  2  0
D. x 2  y 2  z 2  2 x  2 y  2 z  2  0
Câu 62. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình nào dưới dây là phương trình mặt cầu có tâm

I 1; 2; 1 và tiếp xúc với mặt phẳng  P  : x  2 y  2 z  8  0 ?
2

2

2

B.  x  1   y  2    z  1  3

2

2

2

D.  x  1   y  2    z  1  9

A.  x  1   y  2    z  1  3
C.  x  1   y  2    z  1  9

2

2

2

2

2

2

 S  có tâm I  2;1;1 và mặt
phẳng  P  : 2 x  y  2 z  2  0 . Biết mặt phẳng  P  cắt mặt cầu  S  theo giao tuyến là một đường
tròn có bán kính bằng 1. Viết phương trình của mặt cầu  S 
2
2
2
2
2
2
A.  S  :  x  2    y  1   z  1  8
B.  S  :  x  2    y  1   z  1  10
2
2
2
2
2
2
C.  S  :  x  2    y  1   z  1  8
D.  S  :  x  2    y  1   z  1  10
Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy  , cho đường tròn  S  có tâm I nằm trên đường thẳng y   x , bán
kính R  3 và tiếp xúc với các trục tọa độ. Lập phương trình của  S  , biết hoành độ tâm I là số

Câu 63. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu

Câu 64.

dương.
2
2
A.  x  3   y  3  9 .
2

2

C.  x  3   y  3  9 .
2

2

2

2

D.  x  3   y  3  9 .

Oxyz , cho mặt cầu có phương trình

Câu 65. Trong không gian với hệ trục toạ độ
2

2

B.  x  3   y  3  9 .

2

 S  : x  y  z  2 x  4 y  6 z  m  3  0 . Tìm số thực của tham số
   : 2 x  y  2 z  8  0 cắt  S  theo một đường tròn có chu vi bằng 8 .

m để mặt phẳng

A. m   3 .
B. m  1 .
C. m  2 .
D. m  4 .
Câu 66. Trong không gian Oxyz , phương trình của mặt cầu có tâm I 1;  2;  3 và tiếp xúc với mặt
phẳng  Oyz  là
2

2

2

B.  x  1   y  2    z  3   1 .

2

2

2

D.  x  1   y  2    z  3   1 .

A.  x  1   y  2    z  3   9 .
C.  x  1   y  2    z  3   4 .

2

2

2

2

2

2

Câu 67. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳng   có phương trình 2 x  y  z  1  0
2

2

2

và mặt cầu  S  có phương trình  x  1   y  1   z  2   4 . Xác định bán kính r của đường
tròn là giao tuyến của mặt phẳng   và mặt cầu  S  .
Trang 8 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/

TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020

2 42
2 3
A. r 
.
B. r 
3
3
Câu 68. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng

2 15
2 7
C. r 
.
D. r 
3
3
 P  : x  2 y  2 z  3  0 và mặt cầu

S 

có tâm

I  0;  2;1 . Biết mặt phẳng  P  cắt mặt cầu  S  theo giao tuyến là một đường tròn có diện tích

2 . Mặt cầu  S  có phương trình là
2

2

2

2

A. x 2   y  2    z  1  2 .

2

2

2
B. x   y  2    z  1  3 .

2

2

D. x 2   y  2    z  1  1 .

C. x2   y  2   z  1  3 .

2

 P  : 2 x  y  2 z  3  0 . Biết mặt cầu  S 
kính r của  C  .

cắt

2

 S  :  x  2   y 2   z  1  9 và mặt phẳng
 P  theo giao tuyến là đường tròn  C  . Tính bán

Câu 69. Trong không gian tọa độ Oxyz , cho mặt cầu

A. r  2 2 .
B. r  2 .
C. r  2 .
Câu 70. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng

D. r  5 .
 P  : x  2 y  2 z  2  0 và điểm

I  1; 2;  1 . Viết phương trình mặt cầu  S  có tâm I và cắt mặt phẳng  P  theo giao tuyến là
đường tròn có bán kính bằng 5 .
2
2
2
2
2
2
A.  S  :  x  1   y  2    z  1  25 .
B.  S  :  x  1   y  2    z  1  16 .
2

2

2

C.  S  :  x  1   y  2    z  1  34 .

2

2

2

D.  S  :  x  1   y  2    z  1  34 .

Câu 71. Trong không gian Oxyz , mặt cầu tâm I 1; 2;  1  và cắt mặt phẳng  P  : 2 x  y  2 z  1  0 theo
một đường tròn có bán kính bằng

8 có phương trình là

2

2

2

B.  x 1   y  2   z 1  9 .

2

2

2

D.  x 1   y  2   z 1  3 .

A.  x 1   y  2   z 1  9 .
C.  x 1   y  2   z 1  3 .

2

2

2

2

2

2

Câu 72. Trong không gian Oxyz , viết phương trình mặt cầu tâm I (1;3;0) và tiếp xúc với mặt phẳng
(P) : 2x  y  2z 11  0 .
2

2

2

2

2
A.  x  1   y  3  z  4 .
2
C.  x  1   y  3  z  2 .

2

2

2

2

2
B.  x  1   y  3  z  4 .

D.  x  1   y  3   z 2 

4
.
9

Câu 73. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt
cầu có tâm I  3;1; 0  và tiếp xúc với mặt phẳng  P  : 2 x  2 y  z  1  0 ?
2

2

2
B.  x  3   y 1  z  9 .

2

2

2
D.  x  3   y 1  z  9 .

2
A.  x  3   y 1  z  3.
2
C.  x  3   y 1  z  3 .

2

2

2

2

Câu 74. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt cầu tâm I   2; 9;  1 , tiếp xúc với mặt phẳng  Oxz 
có phương trình là
2

2

2

B.  x  2   y  9   z 1  9 .

2

2

2

D.  x  2   y  9   z 1  9 .

A.  x  2   y  9   z 1  81 .
C.  x  2   y  9   z 1  81.

2

2

2

2

2

2

Câu 75. Trong không gian Oxyz , mặt cầu tâm I 1;  2;  3  và tiếp xúc với trục Oy có phương trình là
2

2

2

2

2

A.  x 1   y  2   z  3  4 .
2

C.  x 1   y  2   z  3  10 .

2

2

2

2

2

B.  x  1   y  2   z  3  4 .
2

D.  x 1   y  2   z  3  14 .

Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 9

NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489

Câu 76. Trong không gian Oxyz , tìm phương trình mặt cầu  S  có tâm I 1;  4; 2  và diện tích 6 4  .
2

2

2

A.  x 1   y  4   z  2  4 .
2

2

2

C.  x 1   y  4   z  2  4 .

2

2

2

2

2

2

B.  x 1   y  4   z  2  16 .
D.  x 1   y  4   z  2  16 .

--------------- HẾT ---------------

Trang 10 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/

TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020

Vấn đề 17

HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN & MẶT CẦU

A. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
1. Hệ trục tọa độ Oxyz:
Hệ trục gồm ba trục Ox, Oy , Oz đôi một vuông góc nhau.

Trục Ox : trục hoành, có vectơ đơn vị i  (1;0;0) .

Trục Oy : trục tung, có vectơ đơn vị j  (0;1; 0) .

Trục Oz : trục cao, có vectơ đơn vị k  (0;0;1).
Điểm O (0; 0; 0) là gốc tọa độ.

2. Tọa độ vectơ: Vectơ u  xi  y j  zk  u  ( x; y; z ) .

Cho a  (a1; a2 ; a3 ), b  (b1; b2 ; b3 ) . Ta có:a  b  (a1  b1; a2  b2 ; a3  b3 )
a cùng phương
b  a  kb (k  R)
ka  (ka1; ka2 ; ka3 )
a1  kb1
a1  b1
a
 
a a


 a2  kb2  1  2  3 , (b1 , b2 , b3  0).
a  b  a2  b2
b1 b2 b3
a  kb
a  b

3
3
 3 3
2



a 2  a  a12  a22  a32
a.b  a1.b1  a2 .b2  a3.b3
a  a12  a22  a22


 
a1b1  a2b2  a3b3
a.b
 
cos(a , b )    
a  b  a.b  0  a1b1  a2b2  a3b3  0
a .b
a12  a22  a32 . b12  b22  b32

3. Tọa độ điểm: M ( x; y; z )  OM  ( x; y; z ) . Cho A( xA ; y A ; z A ) , B( xB ; yB ; zB ) , C ( xC ; yC ; zC ) , ta có:


AB  ( xB  xA ; yB  yA ; zB  z A )

AB  ( xB  xA )2  ( yB  y A )2  ( z B  z A ) 2

Toạ độ trung điểm M của đoạn thẳng AB:
Toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC:
 x  x  x y  yB  yC z A  zB  zC 
 x A  xB y A  y B z A  z B 
;
M
;
G A B C ; A
;
.
.
 2
2
2 
3
3
3


QUY TẮC CHIẾU ĐẶC BIỆT
Chiếu điểm trên trục tọa độ
Chiếu điểm trên mặt phẳng tọa độ
Chieá u vaø o Ox
Chieáu vaøo Oxy
Điểm M ( xM ; yM ; zM ) 
Điểm
M
(



M
(
x
;0;0)
xM ; yM ; zM ) 
   M1 ( xM ; yM ;0)
M
( Giöõ nguyeân x )
1
( Giöõ nguyeâ n x , y )
Chieáu vaø o Oy
Điểm M ( xM ; yM ; zM ) 
 
 M 2 (0; yM ;0)
( Giöõ nguyeân y )

Chieáu vaø o Oyz
Điểm M ( xM ; yM ; zM ) 
   M 2 (0; yM ; zM )
( Giöõ nguyeân y, z )

Chieáu vaø o Oz
Điểm M ( xM ; yM ; zM ) 
 
 M 3 (0;0; zM )
( Giöõ nguyeân z )

Chieáu vaø o Oxz
Điểm M ( xM ; yM ; zM ) 
   M 3 ( xM ;0; zM )
( Giöõ nguyeân x , z )

Đối xứng điểm qua trục tọa độ

Đối xứng điểm qua mặt phẳng tọa độ

Ñoái xöùng qua Ox
M ( xM ; yM ; zM ) 

 M1 ( xM ; yM ; zM )
( Giöõ nguyeâ n x; ñoå i daáu y , z )
Ñoái xöùng qua Oxy

 M1 ( xM ; yM ; zM )
M ( xM ; yM ; zM ) 
( Giöõ nguyeâ n x , y; ñoåi daá u z )
Ñoái xöù ng qua Oy
Ñoái xöùng qua Oxz

 M 2 ( xM ; yM ; zM ) M ( xM ; yM ; zM ) 

 M 2 ( xM ; yM ; zM )
M ( xM ; yM ; zM ) 
( Giöõ nguyeâ n y; ñoåi daá u x , z )
( Giöõ nguyeâ n x , z; ñoå i daá u y )
Ñoái xöùng qua Oyz

 M 3 ( xM ; yM ; zM )
M ( xM ; yM ; zM ) 
( Giöõ nguyeâ n y, z; ñoåi daá u x )
Ñoái xöùng qua Oz

 M 3 ( xM ; yM ; zM )
M ( xM ; yM ; zM ) 
( Giöõ nguyeâ n z; ñoåi daá u x , y )

Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang 1

NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489

4. Tích có hướng của hai vectơ:

 Định nghĩa: Cho a  (a1 , a2 , a3 ) , b  (b1 , b2 , b3 ) , tích có hướng của a và b là:
 a a3 a3 a1 a1 a2 
 
 a , b    2
;
;
   a2b3  a3b2 ; a3b1  a1b3 ; a1b2  a2b1  .
 b2 b3 b3 b1 b1 b2 
 
 

 

 
 
[a, b]  a . b .sin  a , b 
 Tính chất:
[ a, b]  a
[ a, b]  b
 

 
Điều kiện cùng phương của hai vectơ a & b là
c
Điều


kiện
đồng
phẳng
của
ba
vectơ
b
a
,

 

  
 a, b   0 với 0  (0;0; 0).
[a, b].c  0.
 
Diện tích hình bình hành ABCD: S ABCD

 
  AB, AD  .

  
Thể tích khối hộp: VABCD. A ' B 'C ' D '  [ AB, AD]. AA ' .

Diện tích tam giác ABC:
1  
S ABC   AB , AC  .
2
1   
Thể tích tứ diện: VABCD   AB , AC  . AD .
6

CÂU HỎI CÙNG MỨC ĐỘ ĐỀ MINH HỌA
Câu 1.

Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm M  2;  2;1 trên mặt phẳng  Oxy  có tọa
độ là
A.  2;0;1 .

B.  2;  2;0 .

C.  0;  2;1 .

D.  0;0;1 .

Lời giải
Chọn B
Ta có hình chiếu của điểm M  x0 ; y0 ; z0  trên mặt phẳng  Oxy  là điểm M   x0 ; y0 ;0 .

Câu 2.

Do đó hình chiếu của điểm M  2;  2;1 trên mặt phẳng  Oxy  là điểm M   2;  2;0 .


  
Trong không gian Oxyz , cho các vectơ a  1;0;3 và b   2;2;5 . Tích vô hướng a. a  b bằngA. 25 .

B. 23 .

C. 27 .
Lời giảiD. 29 .

Chọn B
 
Ta có a  b   1; 2;8 .
  
Suy ra a. a  b  1.  1  0.2  3.8  23 .
  
Vậy a. a  b  23 .

Câu 3.

Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm M  2;1; 1 trên mặt phẳng  Ozx  có tọa
độ là
A.  0;1;0  .

B.  2;1;0  .

C.  0;1; 1 .

D.  2;0; 1 .

Lời giải
Chọn D
Hình chiếu của M  2;1; 1 lên mặt phẳng  Ozx  là điểm có tọa độ  2;0; 1 .
Câu 4.

Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm M  2;1;  1 trên trục Oy có tọa độ là
A.  0;0;  1 .

B.  2;0;  1 .

C.  0;1;0  .

D.  2;0;0  .

Lời giải
Chọn C
Hình chiếu vuông góc của điểm M  2;1;  1 trên trục Oy có tọa độ là  0;1;0  .
Câu 5.

Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm M  3; 1;1 trên trục Oz có tọa độ là

Trang 2 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/

TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020

A.  3;0;0  .

B.  3; 1;0  .

C.  0;0;1 .

D.  0; 1;0  .

Lời giải
Chọn C
Hình chiếu vuông góc của điểm M  3; 1;1 trên trục Oz có tọa độ là  0;0;1
Câu 6.

Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm M  3;1; 1 trên trục Oy có tọa độ là
A.  0;1; 0  .

Câu 7.

B.  3; 0;0  .

C.  0;0; 1 .
Lời giải

D.  3;0; 1 .

Chọn A
Hình chiếu vuông góc của điểm M  3;1; 1 trên trục Oy có tọa độ là  0;1;0 .

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A 1;1;  1 và B  2;3; 2  . Véctơ AB có tọa độ là
A. 1; 2;3 .

B.  1;  2;3 .

C.  3;5;1 .
Lời giải

D.  3; 4;1 .

Chọn
 A.
Ta có AB  1; 2;3  .
Câu 8.

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A  2; 4;3 và B  2; 2;7  . Trung điểm của đoạn AB có tọa độ

A. 1;3; 2  .

C.  2; 1;5  .
D.  4; 2;10  .
Lời giải
x A  xB

 xM  2  2

y  yB

 1  M  2; 1;5  .
Gọi M là trung điểm của AB . Khi đó  yM  A
2

z A  zB

 zM  2  5


Câu 9.

B.  2;6; 4  .

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A  3; 2;3 và B  1; 2;5 . Tìm tọa độ trung
điểm I của đoạn thẳng AB .
A. I  2; 2;1 .
B. I 1;0; 4  .
C. I  2;0;8  .
D. I  2; 2; 1 .
Lời giải
Chọn B
Tọa độ trung điểm I của đoạn AB với A  3; 2;3 và B  1; 2;5 được tính bởi

xA  xB

 xI  2  1


y  yB
 0  I 1; 0; 4 
 yI  A
2


z A  zB
 z I  2  4


Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm A 1; 2; 1 , B và AB 1;3;1 . Xác định tọa
độ B
A.  2;5;0  .

B.  0; 1; 2  .

C.  0;1; 2  .
Lời giải

D.  2; 5;0  .

Chọn A

Gọi B  x; y; z   AB  x  1; y  2; z  1
Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 3

NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489

 x 1  1
x  2


  y  2  3   y  5  B  2;5;0 
z 1  1
z  0

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai véc-tơ a   3; 2;1 , b   2;0;1 . Độ dài của véc-tơ
 
a  b bằng
A. 1.
B. 3 .
C. 2 .
D. 2 .
Lời giải
Chọn B
 
Ta có a  b  1; 2; 2  .
 
 
Độ dài của véc-tơ a  b là a  b  12  22  22  3 .
Câu 12. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho ba điểm A  0;2;5  , B  2;0;1 , C  5; 8;6  . Tìm toạ
độ trọng tâm điểm G của tam giác ABC .
B. G  1; 2; 4  .
A. G 1; 2; 4  .

C. G 1; 2;4  .

D. G  3; 6;12  .

Lời giải
Chọn C
Với G là trọng tâm của tam giác ABC thì ta có:
x A  xB  xC

1
 xG 
3

y A  yB  yC

 2 . Từ đó suy ra G 1; 2;4  .
 yG 
3

z A  z B  zC

4
 zG 
3

   Câu 13. Cho a   2;1;3 , b   4; 3;5  và c   2; 4;6  . Tọa độ của véc tơ u  a  2b  c là
A. 10;9;6  .

B. 12; 9;7  .

C. 10; 9;6  .

D. 12; 9;6  .

Lời giải
Chọn B
   
Ta có: u  a  2b  c   2  2.4  (2);1  2.(3)  4;3  2.5  6   12; 9;7  .
 

 

b  3 và ( a, b)  300. Độ dài vectơCâu 14. Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ a, b thỏa a  2 3,


3a  2b bằng

B. 1.

A. 9 .
Chọn C

 
Ta có: 3a  2b

2

C. 6 .
Lời giải

 2


 9. a  12.a.b  4 b





2

D. 54 .

 36 . Độ dài vectơ 3a  2b bằng 6



Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A 1;1; 2  và B  3; 4;5  . Tọa độ vectơ AB là
A.  4;5;3 .

B.  2;3;3 .

C.  2; 3;3 .
Lời giải

D.  2; 3; 3 .

Chọn B

Tọa độ vectơ AB   3  1; 4  1;5  2    2;3;3 .
Câu 16. Trong không gian Oxyz , cho a   3; 4;0  và b   5;0;12  . Côsin của góc giữa a và b bằng

Trang 4 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/

TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020

A.

3
.
13

B.

5
.
6

5
C.  .
6
Lời giải

D. 

3
.
13

Chọn D


 
a.b
Ta có: cos a; b    
a b

15

 

 3

2

2


2

 4 . 5  12

2

3
.
13Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho vectơ u   3 ; 0 ;1 và v   2 ;1 ;0  . Tính tích vô hướng

u.v ?




A. u.v  8 .
B. u.v  6 .
C. u.v  0 .
D. u.v  6 .
Lời giải
Chọn B

Ta có: u.v  3.2  0.1  1.0  6 .

Câu 18. Cho điểm M (1; 2; 3) . Hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (Oxy) là điểm
A. M '(1; 0; 3).
B. M '(0; 2; 3).
C. M '(1; 2; 0).
D. M '(1; 2;3).
Lời giải
Chọn C
Vì M’ là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (Oxy) nên tọa độ M’ là (1; 2; 0).
Câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(3;1; 2) . Tọa độ điểm A’ đối xứng với điểm A qua
trục Oy là
A. (3; 1; 2).
B. (3; 1; 2).
C. (3;1; 2).
D. (3; 1; 2).
Lời giải
Chọn C
Gọi M là hình chiếu của điểm A lên trục Oy  M (0;1;0).
A’ đối xứng với điểm A qua trục Oy nên M là trung điểm của AA’
 x A '  2 xM  x A  0  3  3; y A '  2 yM  y A  2.1  1  1; z A '  2 zM  z A  0  2  2.
  


Câu 20. Cho hai véc tơ a  1; 2;3 , b   2;1; 2  . Khi đó tích vô hướng a  b .b bằngB. 2 .

A. 12 .

C. 11.
Lời giảiD. 10 .

Chọn C
 
  
a  b   1; 1;5  a  b .b  1.  2    1 .1  5.2  11 . 

Câu 21. Trong không gian Oxyz , cho a  1;2;1 và b   1;3; 0  . Vectơ c  2a  b có tọa độ là
A. 1; 7;2  .

B. 1;5;2  .

C.  3; 7;2  .

D. 1; 7;3 .

Lời giải
Chọn A

 

Có c  2a  b , gọi c   c1; c2 ; c3 
c1  2.1   1  1

 c2  2.2  3  7
c  2.1  0  2
 3

Vậy c  1;7;2 

Câu 22. Trong không gian Oxyz , cho điểm A  4; 2;  1 . Hình chiếu vuông góc của điểm A lên trục Ox là
điểm
Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 5

NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489

A. M  0;2;  1 .

B. M  4;0;0 .

C. M  4;0;0  .

D. M  4;  2;1 .

Lời giải
Chọn C
Hình chiếu vuông góc của điểm A lên trục Ox là điểm M  4;0;0  .
Câu 23. Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của A  2;3;1 lên trục tọa độ xOx là
A. Q  2;0;0  .

B. R  0;0;1 .

C. S  0;3;1 .

D. P  2;0;0  .

Lời giải
Chọn D
Ta có: hình chiếu vuông góc của A  2;3;1 lên trục tọa độ xOx là P  2;0;0  .
Câu 24. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các điểm A  3; 4;0  , B  1;1;3 , C  3,1, 0  . Tìm tọa độ
điểm D trên trục hoành sao cho AD  BC .
A. D  2;1;0  , D  4;0;0 

B. D  0;0;0  , D  6;0;0 

C. D  6;0;0  , D 12;0;0 

D. D  0;0;0  , D  6;0;0 
Lời giải

Chọn D
Gọi D  x;0;0   Ox
AD  BC 

 x  3

2

x  0
.
 16  5  
x  6

Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A  2;3;1 và B  5; 6; 2  . Đường thẳng AB cắt
mặt phẳng  Oxz  tại điểm M . Tính tỉ số
A.

AM 1

BM 2

B.

AM
2
BM

AM
.
BM
AM 1

BM 3
Lời giải

C.

D.

AM
3
BM

Chọn D


M   Oxz   M  x;0;z  ; AB   7;3;1  AB  59 ; AM   x  2;  3;z  1 và

 x  2  7k
 x  9


 k     3  3k  1  k  M  9;0;0  .
 z 1  k
z  0




BM   14;  6;  2  ; AM   7;  3;  1  BM  2 AB.


Câu 26. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai vectơ a   2;1; 0  và b   1; 0; 2  . Tính
 
cos  a , b  .
 
 
 
  2
2
2
2
A. cos  a , b   
B. cos  a , b   
C. cos  a , b  
D. cos  a , b  
25
5
25
5


A, B, M thẳng hàng  AM  k . AB

Lời giải
Chọn B


 
a.b
2
2
 .
Ta có: cos  a, b     
5
5. 5
a.b
Câu 27. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm M  2;3;  1 , N  1;1;1 và P 1; m  1; 2  . Tìm m
để tam giác MNP vuông tại N .
A. m  6 .
B. m  0 .

C. m  4 .

D. m  2 .

Trang 6 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/

TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020

Lời giải
Chọn B


MN  3; 2; 2  ; NP  2; m  2;1
 
Tam giác MNP vuông tại N  MN .NP  0  6  2  m  2   2  0  m  2  2  m  0 .
Câu 28. Trong không gian Oxyz , cho hình bình hành ABCD . Biết A 1; 0;1 , B  2;1; 2  và D 1; 1;1 , tọa độ
điểm C là:
A.  2;0; 2  .

B.  2;2; 2  .

C.  2; 2;2  .

D.  0; 2;0  .

Lời giải
Chọn A
 xC  xB  xD  x A  2  1  1  2
 

Do ABCD là hình bình hành nên DC  AB   yC  yB  yD  y A  1  1  0  0  C  2;0; 2  .
z  z  z  z  2  1 1  2
B
D
A
 C


Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các vectơ a   2; m  1;3 , b  1;3; 2n  . Tìm m, n để

 
các vec tơ a, b cùng hướng.
3
A. m  7; n   .
B. m  4; n  3 .
4

C. m  2; n  0 .

4
D. m  7; n   .
3

Lời giải
Chọn A


a   2; m  1;3 , b  1;3; 2n  cùng hướng


 a  kb, k  0


k  2
 2  k .1


  m  1  k .3   m  7 .
3  k . 2n
  n   3


4
 
3
Vậy các vec tơ a, b cùng hướng khi m  7; n   .
4Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho vectơ u  1;1;  2  , v  1; 0; m  . Tìm tất cả giá trị của m
 
để góc giữa hai vectơ u , v bằng 450 .
A. m  2 .

B. m  2  6 .

C. m  2  6 .
Lời giải

D. m  2  6 .

Chọn C

 
 
u .v
1  2m
Ta có: cos u , v    
.
u.v
6 . 1  m2

 

 
 
2
Góc giữa hai vectơ u , v bằng 450  cos u , v 
.
2
1

1  2m  0
1  2m
2
m 


 m  2 6 .


2
2
2
2
6 . 1  m2
 m 2  4m  2  0
1  2m   3 1  m

 
Vậy với m  2  6 thì góc giữa hai vectơ u , v bằng 450 .

 

Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 7

NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489

Câu 31. Trong không gian Oxyz , cho hình hộp ABCD. ABC D biết A 1;0;1 , B  2;1; 2  , D 1;  1;1 ,

C   4;5;  5 . Tọa độ của đỉnh A là
A. A   4;5;  6  .

B. A   3; 4;  1 .

C. A   3;5;  6  .

D. A   3;5;6  .

Lời giải
Chọn C
Giả sử tọa độ các đỉnh lần lượt là C   xC ; yC ; zC  , A   xA ; y A ; z A  . Tứ giác ABCD là hình bình
hành nên ta có:
 xC  1  1
 

DC  AB   yC  1  1  C   2;0; 2 
 z 1  1
 C
Tứ giác AAC C là hình bình hành nên ta có
 x A  1  2
 

AA  CC   y A  5  A   3;5;  6  .
 z  1  7
 A
Câu 32. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A  2; 2; 2  ; B  3; 3;3 . Điểm M trong
không gian thỏa mãn
A. 6 3 .

MA 2
 . Khi đó độ dài OM lớn nhất bằng
MB 3

B. 12 3 .

C. 5 3 .

D.

5 3
.
2

Lời giải
Chọn B
Gọi M  x; y; z  .
MA 2
  3MA  2MB  9 MA2  4 MB 2
MB 3
2
2
2
2
2
2
 9  x  2    y  2    z  2    4   x  3    y  3    z  3  

Ta có

 x 2  y 2  z 2  12 x  12 y  12 z  0
2

2

2

  x  6    y  6    z  6   108 .

Như vậy, điểm M thuộc mặt cầu  S  tâm I  6;6; 6  và bán kính R  108  6 3 .
Do O   S  nên OM lớn nhất bằng 2R  12 3 .
Câu 33. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho ba điểm A  2;3;1 , B  2;1;0  , C  3;  1;1 . Tìm tất cả
các điểm D sao cho ABCD là hình thang có đáy AD và diện tích tứ giác ABCD bằng 3 lần diện
tích tam giác ABC .
 D  8;  7;1
 D  8; 7; 1
A. D  12;  1;3 .
.
B. 
.
C. D  8;7;  1 .
D. 
 D  12;  1;3
 D 12;1;  3
Lời giải
Chọn A

Trang 8 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/

TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020

2S
1
1
 AD  BC  .d  A, BC   S ABCD   AD  BC  . ABC .
2
BC
2
 AD  BC  .SABC  3BC  AD  BC  AD  2BC .
 3S ABC 
BC


Mà ABCD là hình thang có đáy AD nên AD  2 BC 1 .


BC   5;  2;1 , AD   xD  2; yD  3; z D  1 .

Ta có: S ABCD 

 xD  2  10
 xD  12

1   yD  3  4   yD  1 .
 z 1  2
z  3
 D
 D
Vậy D  12;  1;3 .
Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho bốn điểm A1; 2;0 , B 1;0; 1 và C 0; 1; 2 , D 0; m; k  . Hệ thức
giữa m và k để bốn điểm A, B , C , D đồng phẳng là:
A. 2m  3k  0 .
B. m  2k  3 .
C. m  k  1 .
D. 2m  k  0 .
Lời giải
Chọn B


Ta có AB   0; 2; 1 , AC   1;1; 2  .
  
Mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C có véc tơ pháp tuyến n  AB  AC   5;1; 2  .
Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C là 5 x  y  2 z  3  0 .
Bốn điểm A, B , C , D đồng phẳng  D   ABC   m  2 k  3  0  m  2 k  3 .
Câu 35. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , hình chiếu của điểm M 1;  3;  5  trên mặt phẳng  Oyz  có
tọa độ là
A.

 0; 3;5 .

B.

 0; 3;0 .

C.

1; 3;0 .

D.

 0; 3; 5 .

Lời giải
Chọn D
Cách 1:



Gọi N là hình chiếu của M trên mặt phẳng  Oyz  nên N  0; b; c  MN   1; b  3; c  5


  
Do MN cùng phương với véc tơ đơn vị i  1;0;0 trên trục O x nên:  MN , i   0
c  5
  0; c  5; b  3   0;0;0   
.
b  3
Vậy N  0;  3;  5  .
Cách 2



Gọi N là hình chiếu của M trên mặt phẳng  Oyz  nên N  0; b; c  MN   1; b  3; c  5
 
 
 MN  j
 MN . j  0
b  3
1.0   b  3 .1   c  5  .0  0


.
Khi đó:       
c  5
1.0   b  3 .0   c  5  .1  0
 MN  k
 MN .k  0
Vậy N  0;  3;  5  .
Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 9

NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489

 

Câu 36. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A   2; 4;1 và B  4; 5; 2  . Điểm C thỏa mãn OC  BA có tọa
độ là
B.  2, 9,  3  .
C.  6,1,1 .
D.  2, 9, 3  .
A.   6,  1,  1 .
Lời giải
Chọn C
Gọi tọa độ điểm C  x; y ; z 





Ta có OC   x; y; z  ; BA   6; 1; 1
 x  6
 
Theo bài ra OC  BA   y  1
 z  1

Vậy tọa độ điểm C là C   6;  1;  1 .


Câu 37. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho các véc tơ u  2i  2 j  k , v   m;2; m 1 với m là tham
 
số thực. Có bao nhiêu giá trị của m để u  v .
A. 0 .

B. 1.

C. 2 .
Lời giải

D. 3 .

Chọn CTa có u   2;  2;12

2

22

2

2

2

Khi đó u  2   2 1  3 và v  m  2   m 1  2m  2m  5
 
m  1
Do đó u  v  9  2m2  2m  5  m 2  m  2  0  
 m  2
Vậy có 2 giá trị của m thỏa yêu cầu bài toán.
Câu 38. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho M   1 ; 2 ; 3  và N 1 ; 0 ; 2  . Tìm tọa độ điểm P thỏa





mãn MN  2.PM ?
A. P   2 ; 3 ; 7  .

B. P   4 ; 6 ; 7  .
7
2

C. P  2 ; 3 ;  .
7
2

D. P  2 ;  3 ;  .

Lời giải
Chọn C





Gọi P  x ; y ; z  , ta có MN   2 ;  2 ; 1 và PM   1 x ; 2  y ; 3  z  .



Suy ra 2.PM   2  2x ; 4  2 y ; 6  2z  .


 x  2
2  2 x  2



7


Từ MN  2.PM , suy ra 4  2 y  2   y  3  P  2 ; 3 ;  .
2

6  2 z  1

7

z 

2
B. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU
 Mặt cầu tâm I (a;b;c) và có bán kính R có phương trình (S ) : (x  a )2  (y  b )2  (z  c )2  R 2 .

 Phương trình x 2  y 2  z 2  2ax  2by  2cz  d  0 với a 2  b 2  c 2  d  0
là phương trình của mặt cầu có tâm I (a;b;c) và bán kính R  a 2  b2  c 2  d .
 Để một phương trình là một phương trình mặt cầu, cần thỏa mãn hai điều kiện:
Hệ số trước x 2 , y 2 , z 2 phải bằng nhau và a 2  b 2  c 2  d  0.
Trang 10 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/

I

R


Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.